Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.02.2021/Pykälä 25


 

Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

 

Maakuntahallitus 22.02.2021 § 25  

120/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Laurea ammattikorkeakoulu Oy:lle Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla -nimisen hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta.

Selostus

Asian vireilletulo

Hakijana on Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, hakemus on saapunut 25.1.2021. Hanke on ns. flat rate -hanke, jossa osa hankkeen kustannuksista (yleiskulut) korvataan prosenttimääräisenä osuutena hankkeen palkkakustannuksista. Hanke on yhteishanke.


Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoitus on vahvistaa innovaatiotoimintaa ja uusia ekosysteemejä. Toteuttamisaikataulu on 1.3.2021 - 30.9.2023.

Hankkeessa edistetään TKI-osaamisen kehittymistä Uudellamaalla tavoitteena lisätä eurooppalaisen rahoituksen saantia Uudellamaalla. Osaamista kehitetään monitoimijaisen yhteistyön kautta. Hankkeen toimenpiteillä pyritään myös luomaan puitteet TKI-kumppanuuksien muodostamiselle erityisesti kansainvälisestä näkökulmasta.

 

Hanke toteutetaan pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian - toimesta, strategisen 3AMK -liittouman puitteissa. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat työpaketteihin, joissa on muun muassa seuraavanlaista toimintaa:

 

Työpaketti TP2 keskittyy Uudenmaan TKI-toiminnan ja TKI-toimijoiden

EU-vaikuttamisen ja näkyvyyden kehittämiseen, TP3 Uudenmaan toimijoiden EU-rahoitusosaamisen kehittämiseen ja TP4 Uudenmaan TKI-toimijoiden hankeintressien ja -aihioiden kartoittamiseen, niiden kytkemiseen Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelman hakuihin ja tämän jälkeen yhteisen hankevalmistelun toteutukseen.

 

Yhteistyön ja toimenpiteiden ytimessä ovat Uudenmaan strategiset RIS3-kärjet. Toiminnan kohteena ovat erityisesti 3AMK:n avaintoimijat, yhteistyökumppanit ja mahdollistajat sekä alueen yritykset. Yritysten osuutta horisonttihakemuksissa onkin tärkeä nostaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä)

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä)

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hanke vastaa hyvin Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman määrarahan tavoitteisiin.Hanke tukee erityisesti selviytymissuunnitelman tavoitetta Uudenmaan kansainvälisten ekosysteemien, osaamisen ja innovaatiotoiminnan vahvistamisesta sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita.

 

Uudellamaalla on paljon mahdollisuuksia lisätä vahvasti kilpaillun EU-rahoituksen saantoa. Mutta sen toteutumiseksi tulee myös vahvistaa EU-rahoitusosaamista sekä TKI-kumppanuuksien rakentamista. Lisäksi tulee lisätä alueemme TKI-osaajien näkyvyyttä Euroopassa ja siten lisätä pääsyä vahvoihin hakukonsortioihin. Myös yritysten kiinnostusta ja hakuosaamista tulee lisätä. Tämä hanke osaltaan vastaa kaikkiin näihin tarpeisiin. 

 

Yhteys Uudenmaan selviytymissuunnitelmaan, Uudenmaan maakuntaohjelmaan ja Älykkään erikoistumisen strategiaan

 

Hanke toteuttaa erityisesti Uudenmaan selviytymissuunnitelman toimenpidekokonaisuutta: Panostetaan Uudenmaan kv-ekosysteemeihin, osaamiseen ja TKI-toimintaa.

 

Hanke toteuttaa erityisesti Uusimaa-ohjelman strategisia valintoja 1. Hyvinvoiva ja osaava ihminen sekä 2. Menestyvä ja vastuullinen bisnes.

 

Hanke toteuttaa Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopisteitä Ihmisten kaupunki sekä Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut.

 

 

Asian taustat

 Myönnettävä rahoitus on työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston 22.10.2020 (VN/6085/2020-TEM-8) tekemän päätöksen perusteella myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2020 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v) alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisesti.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

  •      yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Laurea ammattikorkeakoulu Oy:lle Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 382 680 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
  •      että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

  •      yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Laurea ammattikorkeakoulu Oy:lle Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 382 680 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
  •      että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Venla Virkamäki

 

 

Täytäntöönpano:

 Rahoituksen hakija on antanut suostumuksensa päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.

 

 

Tili

Tili

 

2324

1400