Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 61 

Oikaisuvaatimus: Maakuntahallituksen päätös 26.4.2021 § 49

 

Maakuntahallitus 17.05.2021 § 61  

222/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että se päättää hylätä ns. UKKE-rahoituspäätöksestään 26.4.2021 § 49 jätetyn oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehty tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esiin sellaisia merkittäviä uusia perusteluita, jotka antaisivat aiheen muuttaa alkuperäistä päätöstä.

Selostus

Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

 

Maakuntahallituksen päätös 26.4.2021 § 49: Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; HelNo & Hyria Laboratories - Matkailuekosysteemistä liikevaihtoa; HelsinkiNorth ry.

 

Maakuntahallitus päätti olla myöntämättä rahoitusta hankkeelle.

 

Asian vireille tulo

 

Maakuntahallituksen päätös annettiin tiedoksi 30.4.2021. Oikaisuvaatimus saapui 29.4.2021. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa, joten se otetaan käsittelyyn. Oikaisuvaatimuksen tekijä on rahoituksen hakija, eli asianosainen.

 

Muutosvaatimus perusteluineen

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää maakuntahallitusta harkitsemaan alkuperäisen päätöksensä oikaisua. Oikaisuvaatimuksen peruste on päätöksen tarkoituksenmukaisuus.

 

Muutosvaatimusta perustellaan kahdella näkökulmalla, ensinnäkin alkuperäisen päätöksen ensimmäistä perustelua koskevalla näkemyserolla ja toisekseen huomiolla, joka koskee päätöksen toista perustelua ympäristönäkökulmien huomioinnista. 

 

Näkemysero hankkeen lisäarvosta suhteessa hakijan normaaliin toimintaan

 

Oikaisuvaatimuksessa viitataan alkuperäisen päätökseen perusteluun, jonka mukaan "haettu rahoitus on hakijan normaaliin toimintaan suhteutettuun lisäarvoon nähden osalta jonkin verran ylimitoitettu."

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee eriävää näkemystään muun muassa jäsenkuntansa toiminnan laajuudella suhteessa muihin rahoitusta saaneiden toimijoiden vastaavaan. Lisäperusteluina oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa aikaisemmin toteuttamaansa Uudenmaan kriisirahoitus -hankkeeseen ja sen tuloksiin sekä merkittävään työllistävään vaikutukseensa toiminta-alueellaan.

 

Ympäristönäkökulmien huomiointi hankkeessa

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa alkuperäisen päätösesityksen perusteluun, jonka mukaan "Hakemusta olisi vahvistanut matkailuun liittyvien ympäristönäkökulmien laajempi huomiointi" ja toteaa, että perustelu pitää varmasti paikkaansa. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo oikaisuvaatimuksessa esiin uusia seikkoja omassa toiminnassaan, jotka osoittavat ympäristönäkökulmien huomiointia.

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely

 

Oikaisuvaatimus on käsitelty käymällä läpi alkuperäinen hankehakemus, hankehakemuksen valmistelun yhteydessä tehty hankkeen arviointi ja nyt esitetyt muutosvaatimuksen perustelut. 

 

Ratkaisuesitys ja sen perustelut

 

Oikaisuvaatimus ei anna aihetta maakuntahallituksen päätöksen 26.4.2021 § 49 muuttamiseen, mistä syystä maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että oikaisuvaatimus hylätään. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

 

 Osan hankehakemuksessa esitetyistä toimenpiteistä arvioitiin kuuluvan tuensaajien tavanomaisen toiminnan piiriin. Päätöksessä todettu hylkäysperuste viittasi haetun rahoituksen määrään suhteessa niihin hakemuksen toimenpiteisiin, jotka voidaan lukea Työ- ja elinkeinoministeriön Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitusta koskevien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisiksi sekä muun annetun ohjeistuksen piiriin kuuluviksi. Päätöksessä on siis todettu, että haettu rahoitus on ylimitoitettu suhteessa niihin toimenpiteisiin, joita hankkeessa on tarkoitus toteuttaa.
Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esiin merkittäviä uusia perusteluita sille, että hanke toisi huomattavasti lisäarvoa hakijan normaaliin toimintaan nähden.

 

Oikaisuvaatimuksessa esiintuodut lisäperustelut ympäristönäkökulman huomioinnista eivät yksinään anna aihetta muuttaa päätöstä.

 

Rahoituksen myöntämisessä Uudenmaan liitolla on oikeus käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa.

 

Asian tausta 

HelsinkiNorth ry haki Uudenmaan liitolta 290 104 euroa Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta HelNo & Hyria Laboratories - Matkailuekosysteemistä liikevaihtoa -nimiselle hankkeelle (hankenumero UKKE045).

Työ- ja elinkeinoministeriön irroituspäätöksen (VN/6085/2020-TEM-9) mukaan Uudenmaan liiton tulee kohdentaa myöntämäänsä rahoitusta Uudenmaan alueellisen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon koronakriisistä elpymistä ja uuden kasvun syntyä edistäviin toimenpiteisiin.

 

Hankehakemuksen arvioinnin yhteydessä tarkasteltiin hakemuksen laillisuutta sekä alueellisen selviytymissuunnitelman mukaisuutta ja alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitukselle asetettujen valintaperusteiden toteutumista.

 

Hanketta esitettiin Uudenmaan maakuntahallitukselle 26.4.2021 § 49 hylättäväksi seuraavin perusteluin:

 

Hanke-esitys vastaa monin osin Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahan tavoitteita erityisesti keskisen ja pohjoisen Uudenmaan matkailualan yritysten näkökulmasta. Hankekuvaus on selkeä ja pyrkii tunnistamaan osaamistarpeet paikallisesti ja osin alueellisesti, mutta haettu rahoitus on hakijan normaaliiin toimintaan suhteutettuun lisäarvoon nähden (osalta) jonkin verran ylimitoitettu. Hakemusta olisi vahvistanut matkailuun liittyvien ympäristönäkökulmien laajempi huomiointi. Hakijat osoittavat hakemuksessa asiantuntemusta ja kykyä matkailualan yrityskehitykseen ja uusien koulutuselementtien toteuttamiseen, jolloin hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet saattavat paremmin sopia EAKR- ja osin ESR-rahoitettaviksi.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen yllä selostusosassa mainituin perusteluin.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen yllä selostusosassa mainituin perusteluin.

 

 

Täytäntöönpano:

 HelsinkiNorth ry