Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 62 

Oikaisuvaatimus: Maakuntajohtajan päätös 28.4.2021 § 80

 

Maakuntahallitus 17.05.2021 § 62  

284/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että se päättää hylätä maakuntajohtajan ns. UKKE-rahoituspäätöksestä 28.4.2021 § 80 jätetyn oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehty tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esiin sellaisia merkittäviä uusia perusteluita, jotka antaisivat aiheen muuttaa alkuperäistä päätöstä.

Selostus

Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

 

Maakuntajohtajan päätös 28.4.2021 § 80: Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; Hyvinvointia ja elinvoimaa uudistuvista työympäristöistä Uudellemaalle; Työterveyslaitos.              

Maakuntajohtaja päätti olla myöntämättä rahoitusta hankkeelle.

 

Asian vireille tulo

 

Maakuntajohtajan päätös annettiin tiedoksi 28.4.2021. Oikaisuvaatimus saapui 6.5.2021. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa, joten se otetaan käsittelyyn. Oikaisuvaatimuksen tekijä on rahoituksen hakija, eli asianosainen.

 

Muutosvaatimus perusteluineen

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä pitää rahoituspäätöksen perustelua virheellisenä ja esittää hankkeen uudelleen käsittelyä siten, että rahoituspäätöksessä huomioidaan oikaisuvaatimuksessa esitetyt lisätiedot Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoitusmuodoista. Oikaisuvaatimuksen peruste on päätöksen tarkoituksenmukaisuus.

 

Muutosvaatimuksen perustelu: Lisätiedot Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoitusmuodoista

 

Oikaisuvaatimuksessa todetaan mm. että Työterveyslaitoksen tehtäviin kuuluu mm. harjoittaa ja edistää työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen tutkimusta, suorittaa työpaikoilla ja muutoin työympäristössä esiintyvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäisemiseen ja poistamiseen liittyvää selvitys-, mittaus- ja palvelutoimintaa. Työterveyslaitos harjoittaa itsenäistä terveydenhuolto-, sairaanhoito- sekä laboratoriotoimintaa ja alaansa liittyvää koulutus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä suorittaa sille säädetyt ja määrätyt tehtävät.

Työterveyslaitoksen toimintaa rahoitetaan osittain valtion määrärahoista (53 % koko budjetista vuonna 2020). Tältä osin tehtävästä työstä sovitaan vuosittain tulossopimuksessa. Muilta osin Työterveyslaitos rahoittaa toimintaansa eri rahoittajalähteistä saaduista tutkimus- ja kehittämismäärärahoista sekä palvelutoiminnalla saaduista tuloista. 

 

Oikaisuvaatimuksessa todetaan myös, että hankehakemuksessa kuvattu toiminta ei olisi ollut Työterveyslaitoksen valtion määrärahoista rahoitettavaa toimintaa, vaan kuuluisi toimintamuotoihin, joihin tulee saada ulkopuolinen rahoitus, jotta hanke toteutuu.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä nostaa myös esiin, että Uudenmaan yritykset (ml. työympäristösuunnittelijat ja -kehittäjät) ovat laajasti nostaneet esille pandemian jälkeiset tilaratkaisuhaasteet ja työntekijöiden hyvinvointihaasteet niin mediassa kuin suorina yhteydenottoina Työterveyslaitokseen sekä toivoneet innovatiivista asiantuntijanäkemystä tukemaan uuden tilanteen ratkaisemisessa. Tässä hankkeessa oli tavoitteena myös uuden sidosryhmäverkoston koonti ja koordinointi yhteise innovoinnin edistämiseksi ja tulosten levittämiseksi Uudenmaan yrityksiin.

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely

 

Oikaisuvaatimus on käsitelty käymällä läpi alkuperäinen hankehakemus, hankehakemuksen valmistelun yhteydessä tehty hankkeen arviointi ja nyt esitetyt muutosvaatimuksen perustelut. 

 

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että hankkeessa haettiin kuluja Työterveyslaitoksen tutkijatyöhön, joka kohdistettaisiin Uudenmaan yritysten pandemian jälkeiseen tiloihin liittyvään kehittämis- ja innovointitoimintaan sekä sidosryhmäverkoston koordinointityöhön.

 

Ratkaisuesitys ja sen perustelut

 

Oikaisuvaatimus ei anna aihetta maakuntajohtajan päätöksen 28.4.2021 § 80 muuttamiseen, mistä syystä maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että oikaisuvaatimus hylätään. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

 

Työterveyslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa harjoittaa ja edistää työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen tutkimusta ja alaansa liittyvä koulutus-, julkaisu- ja tiedotustoiminta. Hankkeen sisältö ja tavoitteet liittyivät näihin. Se tosiasia, että Työterveyslaitoksen on kerättävä toimintansa rahoituksen eri lähteistä, ei ole peruste Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksen myöntämiseen tälle hankkeelle.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esiin merkittäviä uusia perusteluita sille, että hankkeen sisältö ja toimenpiteet, uusmaalaisten työnantajien työ- ja toimistotilojen kehittäminen työskentelyssä (ml. etätyö), olisi katsottavissa muuksi kuin hakijan normaaliksi, tavanomaiseksi toiminnaksi.

 

Rahoituksen myöntämisessä Uudenmaan liitolla on oikeus käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa.

 

Asian tausta

 

Työterveyslaitos haki Uudenmaan liitolta 185 897 euroa Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta Hyvinvointia ja elinvoimaa uudistuvista työympäristöistä Uudellemaalle -nimiselle hankkeelle (hankenumero UKKE063).

 

Työ- ja elinkeinoministeriön irroituspäätöksen (VN/6085/2020-TEM-9) mukaan Uudenmaan liiton tulee kohdentaa myöntämäänsä rahoitusta Uudenmaan alueellisen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon koronakriisistä elpymistä ja uuden kasvun syntyä edistäviin toimenpiteisiin.

 

Hankehakemuksen arvioinnin yhteydessä tarkasteltiin hakemuksen laillisuutta sekä alueellisen selviytymissuunnitelman mukaisuutta ja alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitukselle asetettujen valintaperusteiden toteutumista.

 

Maakuntajohtaja hylkäsi hankkeen 28.4.2021 § 80 seuraavin perusteluin:

 

Hankkeen sisältö ja toimenpiteet, uusmaalaisten työnantajien työ- ja toimistotilojen kehittäminen työskentelyssä (ml. etätyö), on katsottavissa hakijan normaaliksi, tavanomaiseksi toiminnaksi, eikä UKKE-rahoituksella siten saavuteta merkittävää vaikutusta toimenpiteiden toteuttamiseen.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen yllä selostusosassa mainituin perusteluin.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen yllä selostusosassa mainituin perusteluin.

 

 

Täytäntöönpano:

 Työterveyslaitos