Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 118


 

AURA tekninen tuki 2021-2027 -hankkeen perustaminen

 

Maakuntahallitus 21.11.2022 § 118  

400/00.01.03.00/2022  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että se perustaa AURA tekninen tuki 2021-2027 -hankkeen. Uudenmaan liiton hallinnoima hanke vastaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (AURA) välittävän toimielimen tehtävien hoitamisesta. Maakunnan liiton tulee huolehtia teknisen tuen kustannusten erilliskirjanpidosta, joten hallinnointia varten perustetaan erillinen hanke.

 

Selostus  

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta annetun lain (756/2021, jäljempänä toimeenpanolaki) mukaisesti maakuntien liitot ovat yleisasetuksen 71 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja välittäviä toimielimiä. Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta annetun asetuksen (797/2021) mukaisesti Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen välittävän toimielimen tehtävät kootaan Uudenmaan liittoon.

 

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman välittävän toimielimen tehtäviä ovat:

 

1) hakuilmoituksen julkaiseminen, hankkeiden valinta, tukipäätökset, tuen maksamista koskevat päätökset, takaisinperintäpäätökset ja muita jatkotoimenpiteitä koskevat päätökset;

2) tiedotus ja viestintä yleisölle, hakijoille ja tuen saajille toimialueellaan;?

3) hankkeiden seuranta ja tuen saajien seurantaan liittyvien tietojen ajantasaisen tallennuksen varmistaminen alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021), jäljempänä rahoituslaki, 50 §:ssä tarkoitettuun tietojärjestelmään;

4) yleisasetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaiset hallinnolliset tarkastukset ja paikan päällä tehtävät varmennukset sekä niihin liittyvän riskiarvioinnin laatiminen;

5) hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen ja siihen kuuluvan petosriskiarvioinnin laatiminen;

6) tehokkaiden ja oikeasuhtaisten petostenvastaisten toimenpiteiden ja menettelyiden käyttöönotto, joissa otetaan huomioon tunnistetut riskit;

7) tarkastuksissa ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tarkastuksissa ja varmennuksissa tehtyjen havaintojen selvittäminen, sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen sekä asianmukaisten ilmoitusten tekeminen poliisiviranomaiselle ja petostentorjuntatoimenpiteisiin ryhtyminen;

8) sääntöjenvastaisuusilmoitusten toimittaminen ja tilivuoden vahvistaminen kirjanpitotoiminnolle;

9) hallintoviranomaisen avustaminen seurantakomiteatyössä, ohjelman vuotuisen tuloksellisuuden tarkastelun valmistelussa ja lopullisen tuloksellisuuskertomuksen laatimisessa;

10) yleisasetuksen liitteeseen XI perustuva raportointi hallintoviranomaiselle.

 

Myöntövaltuus teknisen tuen kustannuksiin

 

Uudenmaan liitolle osoitettu suuntaa antava osuus 3,73 % koko ohjelman teknisestä tuesta eli noin 4,27 miljoonaa euroa.

 

Teknistä tukea koskevat valtuudet jaetaan välittäville toimielimille ja työ- ja elinkeinoministeriölle EURA 2021 -jakopäätöksellä tyypillisesti vuosittain. Varat on käytettävä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman hallinnoinnista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen sekä edellisestä ja tulevasta ohjelmakaudesta aiheutuviin kustannuksiin.

 

Teknisen tuen vuosittainen jako perustuu koko ohjelmakautta koskevan teknisen tuen kohdentumista koskevaan päätökseen, ja sitä täsmennetään tarvittaessa vuosittain varojen jaon yhteydessä.

 

Teknistä tukea käytettäessä henkilötyövuosista on raportoitava työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistamalla tavalla.

 

Hankkeen kesto ja vastuuhenkilöt

 

Hankkeen kesto on 1.8.2022-31.12.2027. Mikäli ohjelmakautta jatketaan, myös ohjelman tehtävien hoitamista ja hanketta jatketaan ohjelmakauden sulkemiseen saakka. 

 

Tehtäviä hoitava henkilöstö on määritelty Uudenmaan liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksessa.

 

Hankkeen vastuujohtajana toimii aluekehittämisen vastuualueen johtaja Juha Eskelinen ja projektipäällikkönä ohjelmajohtaja Tiina Huotari.

 

Asian tausta

Valtioneuvosto on päättänyt Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman teknisen tuen myöntämisvaltuuksien suuntaa-antavasta perusjaosta välittäville toimielimille ja valtuuttanut työ- ja elinkeinoministeriön tekemään vuotuiset päätökset teknisen tuen myöntämisvaltuuksien jakamisesta edellä mainitun teknisen tuen perusjaon pohjalta. Työ- ja elinkeinoministeriö voi muuttaa jakoa, mikäli ohjelman tuloksellinen toteutuminen ja hallinnon toimivuus sitä edellyttävät.

 

Valtioneuvoston päätös teknisen tuen suuntaa-antavasta perusjaosta koskee Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valmisteluun, hallintoon, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen, viestintään, valvontaan ja tarkastukseen tarkoitettua EU-osarahoitteista tukea.

 

Teknisen tuen määrärahan jako TEM/2022/39.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        perustaa AURA tekninen tuki 2021-2027 -hankkeen

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta. 

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Tiina Huotari