Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 5


 

Uudenmaan liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus ja välittäväksi toimielimeksi nimeäminen

 

Maakuntahallitus 20.12.2021 § 167 

 

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liitto toimii EU:n ohjelmakaudella 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen välittävänä toimielimenä. Maakuntahallitus vastaa siitä, että hankkeiden hallinnointiin liittyvät tehtävät on eriytetty moitteettoman varainhoidon edellyttämällä tavalla. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää välittävän toimielimen päätöksentekoprosessiin liittyvien virkamiesten toimivallasta ja tehtävistä sekä merkitsee tiedoksi asiaan liittyvät hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ)- kuvauksen ensimmäisen version.

Selostus

Hallintosäännön 16 § kohdan 4 mukaan maakuntahallitus vastaa alueiden kehittämisestä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä rahoittamisesta annetun lainsäädännön mukaisista tehtävistä seuraavasti

  1. vastaa siitä, että Uudenmaan liiton välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmä sekä Interreg- ohjelmien valvojan ja kansallisen vastinrahan hallinnoinnin tehtävät toimivat lainsäädännön ja muiden maakunnan liittojen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
  2. tekee rahoituksen irrotuspäätökset Uudenmaan liiton omasta viitteellisestä rahoituskehyksestä rahoitettavista hankkeista rakennerahasto-ohjelmakautta 2014-2020 toteuttavien hankkeiden osalta; toimivalta delegoitu maakuntajohtajalle
  3. vastaa siitä, että kohtiin I. ja II. liittyvät muut tehtävät eriytetään moitteettoman varainhoidon edellyttämällä tavalla

 

Työ- ja elinkeinoministeriö Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hallintoviranomaisena on pyytänyt välittävänä toimielimenä toimivaa Uudenmaan liittoa laatimaan ohjelmakauden 2021-2027 Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ) kuvauksen. HVJ-kuvausten laatiminen ja ylläpito perustuu EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevaan lainsäädäntöön ja on edellytys välittävänä toimielimenä toimimiselle. HVJ-kuvauksen ensimmäinen versio on laadittu mallikuvauspohjalle ja toimitettu ministeriöön ohjeiden mukaisesti. Ministeriö käsittelee kuvauksen ja antaa siihen liittyvät kommentit. Lopullinen ministeriön hyväksymä kuvaus tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi vuoden 2022 aikana.

 

HVJ-kuvauksessa on esitetty jokaisen rakennerahastojen hallinnoinnissa ja valvonnassa mukana olevan viranomaisen tehtävät ja tehtävien jako. Kuvaus tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi, koska se vastaa tehtävien eriyttämisvelvoitteen toteutumisesta Uudenmaan liitossa.

 

Eriyttämisellä tarkoitetaan tehtävien eriyttämistä sellaisella tasolla, ettei epäilystä vaarallisten työyhdistelmien syntymisestä voi syntyä objektiivisesti arvioiden. Tehtävät tulee olla eroteltu tehtäväkohtaisesti ei ainoastaan hankekohtaisesti.

 

Välittävän toimielimen päätöksenteko Uudenmaan liitossa

 

EU:n yleisasetuksesta tulevan tehtävien eriyttämisvelvoitteen mukaisesti välittävän toimielimen päätöksenteko on viranomaistoimintaa. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti maakuntahallituksella ei poliittisena toimielimenä ole roolia välittävän toimielimen päätöksenteossa.

 

Maakuntahallituksen tulee päätöksellään hyväksyä Uudenmaan liiton virkamiehien toimivalta ja tehtävät välittävän toimielimen päätöksentekoprosessissa. Tehtävät liitetään henkilöihin eikä nimikkeisiin, jotta tehtäväjakoa ei tarvitse tehdä uusiksi, jos henkilö vaihtaa tehtävää talon sisällä. Toimivallan ja tehtävien määrittelyssä on huomioitu eriyttämisvelvoitteen toteutuminen vaaditulla tavalla.

 

Tehtävä

Henkilö

Varahenkilö

Tekee rahoituspäätökset

Juha Eskelinen

Tiina Huotari

Tekee maksatuspäätökset

Paula Autioniemi

Jukka Hynninen

Tekee jatkotoimenpidepäätökset

Inka Tikkanen

Liisa Setälä

Tilivuoden vahvistaja

Ossi Savolainen

 

 

Yllä kuvatut päätökset tehdään TEM:n hallinnoimassa EURA 2021 -järjestelmässä.

 

Asian tausta

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano on käynnistynyt Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta alkaa. Maakuntien liitot toimivat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen välittävänä toimielimenä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) nojalla. Lain toimeenpanoasetuksen 5 §:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriö hallintoviranomaisena kokoaa asetuksen 4 §:ssä tarkoitetut maakuntien liittojen tehtävät Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen tehtävien osalta Uudenmaan liittoon. Tehtävien hoitamista varten liittojen välille on solmittu asiaa koskeva sopimus.

 

Koordinoivana liittona Uudenmaan liitto vastaa alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen laillisuus- ja ohjelmanmukaisuusharkinnasta. Käsittelevä liitto vastaa tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Koordinoiva liitto toimii hanketta koskevien päätösten esittelijänä ja ratkaisijana kaikissa päätöstyypeissä. Rahoituspäätösten valmistelu tapahtuu käsittelevässä liitossa. Maksatus- ja jatkotoimenpidepäätösten valmistelu-, esittely- ja ratkaisuvastuu on Uudenmaan liitolla. Ekosysteemisopimuksia koskevan EAKR-rahoituksen osalta Uudenmaan liitto vastaa kokonaisuudessaan välittävän toimielimen tehtävistä Lahden, Turun ja pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksissa.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää

-        hyväksyä yllä selostusosassa mainitun mukaisesti Uudenmaan liiton virkamiesten toimivallan ja tehtävät välittävän toimielimen päätöksentekoprosessissa

-        merkitä tiedoksi ohjelmakauden 2021-2027 välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ) -kuvauksen ensimmäisen version

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        hyväksyä yllä selostusosassa mainitun mukaisesti Uudenmaan liiton virkamiesten toimivallan ja tehtävät välittävän toimielimen päätöksentekoprosessissa

-        merkitä tiedoksi ohjelmakauden 2021-2027 välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ) -kuvauksen ensimmäisen version

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Tiina Huotari

 

Maakuntahallitus 30.01.2023 § 5  

324/07.00.02.00/2021  

 

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on hyväksynyt Uudenmaan liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen, ja sen pohjalta päätöksellään 18.1.2023 nimennyt Uudenmaan liiton välittäväksi toimielimeksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa. Maakuntahallitus vastaa siitä, että hallinto- ja valvontajärjestelmä toimii lainsäädännön ja koordinaatioon kuuluvien maakuntien liittojen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti sekä siitä, että välittävän toimielimen tehtävät on eriytetty moitteettoman varainhoidon edellyttämällä tavalla. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä tiedoksi hyväksytyn hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen välittävän toimielimen tehtävistä.

 

Selostus

Työ- ja elinkeinoministeriö hallintoviranomaisena on saanut laadittujen

hallinto- ja valvontajärjestelmien kuvausten perusteella riittävän varmuuden nimettävien viranomaisten kyvystä välittävinä toimieliminä toimimiseen. Päätöksellään TEM on nimennyt Uudenmaan liiton välittäväksi toimielimeksi Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain 10 §:n 5 mom. mukaisesti.

 

Välittävän toimielimen on täytettävä alueiden kehittämisestä ja Euroopan

unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun valtioneuvoston

asetuksen (797/2021) 3 §:n mukaiset vaatimukset koko ohjelmakauden

2021-2027 ajan. Välittävien toimielimien on ylläpidettävä ja noudatettava hallinto- ja valvontajärjestelmänsä (HVJ) kuvausta.

 

HVJ-kuvaus tuodaan tiedoksi koska hallintosäännön 16 § kohdan 4 mukaan maakuntahallitus vastaa alueiden kehittämisestä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä rahoittamisesta annetun lainsäädännön mukaisista tehtävistä seuraavasti 

  1. vastaa siitä, että Uudenmaan liiton välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmä sekä Interreg- ohjelmien valvojan ja kansallisen vastinrahan hallinnoinnin tehtävät toimivat lainsäädännön ja muiden maakunnan liittojen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 
  1. tekee rahoituksen irrotuspäätökset Uudenmaan liiton omasta viitteellisestä rahoituskehyksestä rahoitettavista hankkeista rakennerahasto-ohjelmakautta 2014-2020 toteuttavien hankkeiden osalta; toimivalta delegoitu maakuntajohtajalle 
  1. vastaa siitä, että kohtiin I. ja II. liittyvät muut tehtävät eriytetään moitteettoman varainhoidon edellyttämällä tavalla 

 

Asian tausta

 

Työ- ja elinkeinoministeriö Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hallintoviranomaisena on pyytänyt välittävänä toimielimenä toimivaa Uudenmaan liittoa laatimaan ohjelmakauden 2021-2027 Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ) kuvauksen. HVJ-kuvausten laatiminen ja ylläpito perustuu EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevaan lainsäädäntöön ja on edellytys välittävänä toimielimenä toimimiselle.

 

Maakuntahallitus vastaa siitä, että Uudenmaan liiton välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmä toimii lainsäädännön ja muiden maakunnan liittojen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Maakuntahallitus vastaa myös eriyttämisvelvoitteen toteutumisesta Uudenmaan liitossa. HVJ-kuvauksessa on esitetty mm. jokaisen rakennerahastojen hallinnoinnissa ja valvonnassa mukana olevan viranomaisen tehtävät ja tehtävien jako. Eriyttämisellä tarkoitetaan tehtävien eriyttämistä sellaisella tasolla, ettei epäilystä vaarallisten työyhdistelmien syntymisestä voi syntyä objektiivisesti arvioiden. Tehtävät tulee olla eroteltu tehtäväkohtaisesti ei ainoastaan hankekohtaisesti. 

 

Aiemmat käsittelyt

 

Kokouksessaan 20.12.2021 maakuntahallitus päätti

 

  • hyväksyä Uudenmaan liiton virkamiesten toimivallan ja tehtävät välittävän toimielimen päätöksentekoprosessissa 
  • merkitä tiedoksi ohjelmakauden 2021-2027 välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ) -kuvauksen ensimmäisen version 

 

 

Päätösesitys:

 Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymän ohjelmakauden 2021-2027 välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ) -kuvauksen.

 

Päätös:

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymän ohjelmakauden 2021-2027 välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmän (HVJ) -kuvauksen.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Tiina Huotari