Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 31 

Uudenmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022

 

Maakuntahallitus 27.03.2023 § 31  

171/02.01.01.01/2023  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää hyväksyä vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen omalta osaltaan ja saattaa sen tilintarkastajan tarkastuksen jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

 

Uudenmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätös on 188 912,79 euroa alijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2022 oli laadittu 345 000,00 euroa alijäämäisenä. Alijäämä esitetään katettavaksi taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa.

 

Tase pysyi edelleen vahvana. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Liiton toiminnassa ei ole havaittu olennaisia puutteita toimintavuoden aikana.                           

 

Selostus

Toiminnan toteutuminen

 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet jakautuvat Uudenmaan liitossa vastuualueille ja yksiköille määriteltäviin toiminnan painopisteisiin sekä strategian toiminnallisiin vuositavoitteisiin. Vuodelle 2022 asetetut toiminnan painopisteet sekä toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

 

Tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Talousarvio vuodelle 2022 oli laadittu 345 000,00 euroa alijäämäisenä (sisältäen 250 000 euron tuloutuksen aluekehitysrahastosta). Tilikaudella 1.1.-31.12.2022 liiton talous toteutui ennakoitua paremmin. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden alijäämä 188 912,79 euroa katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa.

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmisteltu johtoryhmän johdolla. Tilinpäätökseen liittyy tilintarkastusstandardien (ISA) mukainen johdon vahvistusilmoituskirje, jolla ei muuteta maakuntahallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Kirje osoitetaan tilintarkastajalle ja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

Aluekehitysrahaston käyttö

 

Uudenmaan liitolla on aluekehitysrahasto, josta voidaan myöntää tukea aluekehityshankkeisiin. Rahaston käytöstä päättää maakuntahallitus.

 

Maakuntahallitus päätti syksyllä 2020 tulouttaa rahaston silloiset varat, yhteensä 500 000 euroa vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaehdotukseen, 250 000 euroa vuonna 2021 ja 250 000 euroa vuonna 2022. Tuloutettavat aluekehitysrahaston varat on kohdennettu ja kohdennetaan avustuksina uusmaalaisten toimijoiden, erityisesti kuntien ja/tai niiden kehittämisyhtiöiden, EU-hankehakemusvalmistelun tukemiseen uuden EU-ohjelmakauden alussa.

 

Uudenmaan liiton talous toteutui toimintavuonna 2022 ennakoitua paremmin ja tästä syystä tilikauden lopussa aluekehitysrahastosta ei tuloutettu EU-hankevalmisteluavustuksiin varattuja 250 000 euroa.

 

Tilinpäätöksen käsittelyn seuraavat vaiheet

 

Tilinpäätös annetaan maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastajien (KPMG Julkistarkastus Oy) tarkastettavaksi. Tilintarkastaja laatii tilinpäätöksen liitteeksi tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunta antaa siitä arviointikertomuksen. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti toukokuussa tilintarkastajan tarkastuksen jälkeen. Tilinpäätös saatetaan maakuntavaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun kokoukseen 13.6.2023.

 

Asian tausta

Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kuntalaissa (410/2015, 113§, 115§) mm. seuraavaa:

 

Tilikausi on kalenterivuosi.

 

Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Maakuntahallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Maakuntavaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        hyväksyä osaltaan vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

-        saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi

-        esittää tilikauden tuloksen käsittelystä maakuntavaltuustolle seuraavaa

  • tilikauden alijäämä 188 912,79 euroa katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa

-        valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle

-        oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        hyväksyä osaltaan vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

-        saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi

-        esittää tilikauden tuloksen käsittelystä maakuntavaltuustolle seuraavaa

  • tilikauden alijäämä 188 912,79 euroa katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa

-        valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle

-        oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Jukka Hynninen