Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 12.09.2023/Pykälä 14 

Vastuuvapauden myöntäminen maakuntahallitukselle ja sen puheenjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

 

Tarkastuslautakunta 31.8.2023 §53

 

Maakuntavaltuusto päätti 13.6.2023 § 6 

? 

-        merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

-        hyväksyä vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa 

  • tilikauden alijäämä 188 912,79 euroa katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa 

-        että esitutkintaprosessin ollessa kesken, vastuuvapautta ei myönnetä maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle miltään osin 

-        yhtyä hallituksen 8.6. päätökseen liittyen KPMG:n selvitykseen 

-         pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä ja arviota maakuntahallituksen vastuusta asiassa ja kokoontuu päättämään asiasta tämä selvityksen pohjalta, kun tämä selvitys on maakuntavaltuuston käytettävissä. 
 

Tarkastuslautakunta kävi kokouksessaan 20.6.2023 § 48 evästyskeskustelun asiasta ja päätti:  
 

-         hallintojohtaja tilaa Kuntaliitosta asiaa koskevan tarkemman lainopillisen selvityksen 

-         kokoontua seuraavan kerran, kun selvitys on saatu.  
 
Kuntaliiton lausunto on esityslistan liitteenä. Myös tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on ollut Kuntaliiton juristeihin yhteydessä asiassa ja valmistellut heidän kanssaan kannanottoa asiassa.  

  

Ehdotus:    

Tarkastuslautakunta päättää selvityksestään maakuntavaltuustolle.                 

 

Päätös: 
Tarkastuslautakunta päätti antaa seuraavan selvityksen maakuntavaltuustolle 12.9.2023: 

Tarkastuslautakunta antoi toimeksiannon Uudenmaan liitolle, että se tilaa selvityksen Kuntaliitolta (liite: Kuntaliiton lausunto 16.8.23)

 1
selvitystä maakuntahallituksen ja sen puheenjohtajan vastuusta tilikautta 1.1. - 31.12.2022 koskien

 2
selvitystä, mitkä olisivat mahdolliset seuraavat vaiheet, jos maakuntavaltuusto päättäisi olla myöntämättä maakuntahallitukselle ja maakuntahallituksen puheenjohtajalle vastuuvapautta

Tarkastuslautakunnan huomioita

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota hallituksen omaksumaan esityslistakäytäntöön otto-oikeuden osalta. Käytäntö ei tue hallituksen jäsenen mahdollisuutta esittää otto-oikeuden käyttämistä ja jäsenen roolia toteuttaa hallitukselle kuuluvaa valvontaroolia. Tämän vuoksi tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan esityslistakäytännön kehittämistä olisi syytä arvioida siten, että otto-oikeusasiat olisivat omana pykälänään esityslistassa.

Tarkastuslautakunta ei esittänyt eikä maakuntavaltuusto myöntänyt maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle vastuuvapautta 13.6.2023 kokouksessa, koska hallitus on tehnyt esitutkintapyynnön maakuntajohtajan toimista vuosilta 2017-2022. Mikäli tämän esitutkinnan aikana selviää uusia vähäistä suurempia väärinkäytöksiä tai laiminlyöntejä hallituksen tai hallituksen puheenjohtajan taholta, maakuntaliitto voi niiltä osin esittää vaatimuksia myös hallitusta tai sen puheenjohtajaa kohtaan vastuuvapauden myöntämisestä huolimatta.

Mikäli maakuntavaltuusto ei myöntäisi vastuuvapautta hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, on arvioitava mm. sitä, onko toiminnasta tai mahdollisesta laiminlyönnistä aiheutunut vahinkoa tai täyttääkö se mahdollisesti jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Toimenpiteinä voisi olla korvausvaatimuksen esittäminen tai rikossyytteen nostaminen. Myös muista tarpeellisiksi katsotuista toimenpiteistä voidaan päättää. Maakuntavaltuusto päättää, myöntääkö se vastuuvapauden maakuntahallitukselle ja sen puheenjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.22.

Tarkastuslautakunta esittää vastuuvapauden myöntämistä Uudenmaan liiton hallitukselle ja puheenjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.22.

 

 

Maakuntavaltuusto 12.09.2023 § 14  

171/02.01.01.01/2023  

 

 

 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anitta Orpana antaa asiasta suullisen selostuksen kokouksessa.

 

Päätösesitys:

Maakuntavaltuusto päättää

-          merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan selvityksen ja esityksen vastuuvapausasiassa

-          myöntää maakuntahallitukselle ja sen puheenjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

 

Asian käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Harri Virtanen teki seuraavan pöydällepanoesityksen:

 

Sdp:n valtuustoryhmä esittää pykälän 14 pöydälle panoa. Haluamme lykätä asian käsittelyä poliisitutkinnan ollessa kesken ja kuntaliiton lausunnon mukaan asiaan voidaan palata jos tutkinnanssa ilmenee vastuuvapauteen vaikuttavia tekijöitä. Myös ajankäytöllisesti tilanne on ollut haastava koska uuden maakuntajohtajan valitntaprosessi on ollut käynnissä samanaikaisesti. Esitän ryhmän puolesta asian pöydälle panoa.

 

Valtuutetut Eerola ja Alho kannattivat ehdotusta. Koska asiasta ei saavutettu yksimielisyyttä, ilmoitti puheenjohtaja, että asiasta olisi äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään niin, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat pöydällepanoa, äänestävät EI.

 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin yhteensä 77 ääntä.

 

 JAA sai 30 ääntä, EI 37 ääntä ja 10 tyhjää ääntä.

 

Pöydällepanoehdotus sai enemmän ääniä, joten asia päätettiin panna pöydälle.  

 

JAA äänestivät: Anttila Jukka, Forsberg Ari, Granström Anneli, Haapaniemi Timo, Havu Isto, Helske Marjut, Ikkelä Kalle, Iskanius Anniina, Järvinen Arto, Kaleva Atte, Karhuvaara Arja, Kemppi-Virtanen Pirjo, Kopra Pia, Laaksonen Jani, Makkonen Teija, Mattila Terhi, Munne Martti, Niskanen Dani, Oksanen Ari, Orpana Anitta, Pakarinen Pia, Phull Manav, Raja-Aho Maarit, Rautava Risto, Räty Virpi, Sajomaa Lennu, Saxberg Mirita, Suomalainen Nina, Särkijärvi Jouni J., Vehmanen Emma-Stina

 

EI äänestivät: Aaltonen Juri, Aavaparta Tiina, Ahde Hilkka, Aittakumpi Birgit, Alho Arja, Biaudet Eva, Eerola Antero, Friman Reija, Hall Anu, Hanska Sirpa, Harjanne Atte, Holopainen Mari, Horn Stephan, Ilander Kerstin, Jalovaara Ville, Jokinen Johanna, Jordas Kim, Järvenpää Kaarina, Jääskeläinen Jouko, Kalenius Christina, Kauppinen Sirpa, Ketvel Marko, Kivekäs Otso, Kylätasku Leo, Liljestrand Tom, Luuk Pekka, Muttilainen Sami Frank, Månsson Björn, Nevanlinna Tuomas, Peltokorpi Terhi, Portin Anders, Ryynänen Sami, Savolainen Kim, Wessberg Nina, Viljanen Eerikki, Virtanen Harri, Yanar Ozan.

 

Tyhjää äänestivät: Diarra Fatim, Kauste Mikki, Lindgren Minna, Nick Reetta, Niikko Mika, Nummela Nina, Nuorteva Johanna, Partanen Henna, Seppälä Peppi, Stenvall Nora.

 

 

Päätös:

Maakuntavaltuusto päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen