Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 12.09.2023/Pykälä 17


 

Maakuntajohtajan viran täyttäminen

 

Maakuntahallitus 19.06.2023 § 92 

 

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään että se päättää maakuntajohtajan viran kelpoisuusehdoista, julistaa viran haettavaksi ja asettaa alaisensa valintaryhmän valmistelemaan hakuprosessia.

Selostus

Maakuntavaltuusto päätti 13.6.2023, 7 § myöntää Ossi Savolaiselle eron maakuntajohtajan virasta 1.1.2024 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

 

Maakuntajohtajan tehtäväprofiilin tarkentamiseen on hyödynnetty sekä maakuntahallituksen että maakuntavaltuuston puheenjohtajistoa, jotka on haastateltu rekrytointiyhteistyökumppanin toimesta.  Haastattelujen yhteenveto on esityslistan oheismateriaalina.

 

Viranhakuilmoitus julkaistaan liiton verkkosivujen lisäksi kuntarekryssä, oikotie.fi-sivustolla ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi viranhakuilmoitusta jaetaan sosiaalisessa mediassa. Ilmoitushaun lisäksi tehtävään haetaan parhaita mahdollisia kandidaatteja suorahaun avulla.

 

Valintaryhmä

 

Viran täyttämistä varten perustetaan valintaryhmä, joka valmistelee rekrytointia, toteuttaa haastattelut ja tekee valintaesityksen maakuntahallitukselle. Viran täytössä käytetään apuna rekrytointiyhteistyökumppania rekrytoinnin alusta loppuun saakka.

 

Hallituksen kokouksessaan 12.6.2023 antaman evästyksen mukaisesti esitetään, että hallitus asettaa 6-jäsenisen valintaryhmän:

. yksi edustaja kok, sdp, vihr, ps, rkp, vas.

. ensisijaisesti puheenjohtajistojen jäseniä

. kullekin varajäsen

 

 

Maakuntajohtajan rekrytoinnin tavoitteellinen aikataulu

 

Kesäkuu

 • MHS 19.6: Viran haettavaksi julistaminen ja valintaryhmän asettaminen
 • Ilmoitushaku ja suorahaku alkavat 19.6.

 

Heinäkuu

 • Suorahaku jatkuu 16.7.2023 asti

 

Elokuu

 • Ilmoitushaku jatkuu 6.8.2023 asti
 • Valintaryhmä: Saapuneiden hakemusten läpikäynti ja haastateltavien valinta 10.8. tai 11.8.
 • Valintaryhmä: Haastattelut 14.-15.8.2023
 • Soveltuvuusarviot viikolla 34
 • Maakuntahallitus 28.8: Kärkiehdokkaiden haastattelut

 

 

Syyskuu

 • MHS ylimääräinen kokous 4.9: Maakuntahallituksen esitys valtuustolle
 • Kärkiehdokkaat maakuntavaltuustoryhmien kuultavana viikolla 36
 • Maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan 12.9. (varalla 26.9)

 

Marras-joulukuu

 • uusi maakuntajohtaja aloittaa

 

Asian tausta

 Uudenmaan liiton hallintosäännön 26 §:n mukaan maakuntahallitus päättää virkojen kelpoisuusehdoista.

 

 Hallintosäännön 27 §:n mukaan maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi maakuntahallitus.

 

 Hallintosäännön 28 §:n mukaan maakuntavaltuusto päättää maakuntajohtajan valinnasta.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-          että maakuntajohtajan viran kelpoisuusehdot ovat käytännössä osoitettu johtamiskokemus, ylempi korkeakoulututkinto ja sujuva englannin sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito.

-          julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi 6.8.2023 klo 16 mennessä liitteenä olevan hakuilmoituksen mukaisesti

-          asettaa alaisuutensa valintaryhmän viran täyttämistä valmistelemaan

 

 

Asian käsittely:

 Keskustelun aikana esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti:

 
Tarkennetaan kelpoisuusehtoja koskeva kohta seuraavaan muotoon:

-  että maakuntajohtajan viran kelpoisuusehdot ovat käytännössä osoitettu ylimmän tason johtamiskokemus, ylempi korkeakoulututkinto ja sujuva suullinen ja kirjallinen englannin sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito. 

 

ja korvataan hakuilmoituksen ensimmäisen kappaleen sana "yliopistojen" "korkeakoulujen"-sanalla, ja lisätään ensimmäisen kappaleen toiseksi viimeiseen lauseeseen "ja julkishallinnon".
 

Maakuntahallitus hyväksyi muutetun pohjaehdotuksen yksimielisesti.

 

Maakuntahallitus päätti lisäksi yksimielisesti valintaryhmän kokoonpanoksi:

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Markku Markkula

Mikko Piirtola

Pentti Arajärvi

Ulla Kaukola

Minerva Krohn

Leo Stranius

Arja Juvonen

Johannes Nieminen

Frida Sigfrids

Anders Portin

Pia Lohikoski

Antero Eerola

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-          että maakuntajohtajan viran kelpoisuusehdot ovat käytännössä osoitettu ylimmän tason johtamiskokemus, ylempi korkeakoulututkinto ja sujuva suullinen ja kirjallinen englannin sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito. 

-          julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi 6.8.2023 klo 16 mennessä liitteenä olevan hakuilmoituksen mukaisesti

-          asettaa alaisuutensa seuraavan valintaryhmän viran täyttämistä valmistelemaan:

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Markku Markkula

Mikko Piirtola

Pentti Arajärvi

Ulla Kaukola

Minerva Krohn

Leo Stranius

Arja Juvonen

Johannes Nieminen

Frida Sigfrids

Anders Portin

Pia Lohikoski

Antero Eerola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 

 

Maakuntahallitus 04.09.2023 § 119 

 

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitus päättää ehdotuksestaan maakuntavaltuustolle koskien maakuntajohtajan valintaa.

Selostus

Maakuntajohtajan virka julistettiin 19.6.2023 haettavaksi 6.8.2023 mennessä. Viran hakuilmoitus julkaistiin Helsingin sanomissa sekä Oikotie-palvelussa ja kuntarekryssä sekä Uudenmaan liiton verkkosivuilla ja liiton sosiaalisen median eri kanavissa. Rekrytointiprosessia tukemassa on ollut konsulttiyhtiö Chief Executive Search.

 

Maakuntajohtajan viran kelpoisuusehdot olivat käytännössä osoitettu ylimmän tason johtamiskokemus, ylempi korkeakoulututkinto ja sujuva suullinen ja kirjallinen englannin sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Maakuntajohtajan tehtävässä menestymisen edellytyksiin luettiin vankka kokemus ja näytöt menestyksekkäästä asiantuntijaorganisaation johtamisesta (+ 15 vuoden johtamiskokemus), kuntakentän ja kuntapolitiikan syvällinen tuntemus, kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä - kyky vahvistaa Uudenmaan roolia eurooppalaisena ja globaalina toimijana, kyky aktiiviseen edunvalvontatyöhön ja sidosryhmiin vaikuttamiseen kuntien, valtion, elinkeinoelämän, korkeakoulumaailman, EU:n ja kansainvälisten sidosryhmien suuntiin - vahva verkostojohtaminen, strateginen, näkemyksellinen, innostava ja tulevaisuuteen suuntautunut toimintaote, kyky uudistua ja uudistaa sekä johtaa muita ihmisiä valmentavalla otteella toimien organisaation vakauttajana ja asiantuntijoiden työn mahdollistajana, erinomaiset vuorovaikutus- ja esiintymistaidot, keskusteleva ja osallistava toimintaote ja kyky proaktiiviseen luottamusta rakentavaan viestintään sekä erinomaiset neuvottelutaidot ja asioiden läpivientikyky yhdessä muiden kanssa toimien.

 

Eduksi katsottiin aluepolitiikan tuntemus, kyky työskennellä ruotsin kielellä, muu kielitaito sekä olemassa olevat toimintaa tukevat verkostot sekä Suomessa että kansainvälisesti.

 

Maakuntajohtajan virkaan tuli määräajan päättymiseen mennessä 18 hakemusta. Hakijoista yksitoista oli kelpoisia tehtävään, seitsemän oli ei kelpoista. Hakijoista on laadittu Excel-muotoinen yhteenveto, johon on koottu olennaiset tiedot haettavana olevan viran kannalta merkityksellisten kriteereiden täyttymisestä.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenistä koostuva valintaryhmä nimesi ensimmäiseen haastatteluun kutsuttavat hakijat, jotka olivat Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol sekä Karkkilan kaupunginjohtaja Tuija Telén. Ensimmäisen haastattelun valintaryhmä toteutti Chief Executive Search Oy:n rekrytointikonsultin kanssa. Kaikki haastateltavat etenivät soveltuvuusarviointeihin ja niiden pohjalta myös koko maakuntahallituksen haastatteluun, joka pidettiin 28.8.2023.

 

Maakuntahallituksen valintaryhmä vetää kokouksessaan 31.8.2023 prosessin yhteen, tekee haastatteluiden ja soveltuvuusarviointitulosten pohjalta kokonarvioinnin ehdokkaiden ansioituneisuudesta ja soveltuvuudesta maakuntajohtajan virkaan, muotoilee päätösehdostuksensa maakuntahallitukselle, sekä ohjeistaa maakuntahallituksen puheenjohtajaa uuden maakuntajohtajan johtajasopimuksen valmistelussa. 


Maakuntahallitus tekee 4.9.2023 esityksensä maakuntavaltuustolle kuultuaan asiassa ensin valintaryhmän puheenjohtaja Markku Markkulaa.

 

Maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan kokouksessaan 12.9.2023. Maakuntajohtaja valitaan enemmistövaalilla. Uudenmaan liiton hallintosäännön mukaan enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle.
 

Ennen maakuntavaltuuston päätöskokousta järjestetään 7.9.2023  valtuustoinfo, jossa kärkiehdokkaat esittäytyvät maakuntavaltuutetuille ja ovat valtuustoryhmien kuultavana.

 

Asian tausta

 

 Kaikkien virkaa hakeneiden hakemukset liitteineen sekä soveltuvuusarvioinnin tulokset ovat olleet maakuntahallituksen käytettävissä. Chief Executive Search Oy:ltä on hankittu asiantuntijatukea rekrytointiprosessiin. Kaikki hakemukset liitteineen ja soveltuvuusarvioinnin tulokset ovat myös maakuntavaltuutettujen tutustuttavissa valvotusti valtuustoinfon 7.9. yhteydessä ja sen jälkeen Uudenmaan liiton toimistolla.

 

 Maakuntavaltuusto on 13.6.2023 § 7 myöntänyt Ossi Savolaiselle eron  maakuntajohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.1.2024 alkaen.

 

 Hallintosäännön 4 § nojalla maakuntahallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu vastata maakuntajohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtia maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan päätösesitys:

-          Maakuntahallitus päättää esityksestään maakuntavaltuustolle.

 

Asian käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana maakuntahallitus päätti yksimielisesti siirtää asian 7.9. klo 11.30 pidettävään jatkokoukseen valtuustoryhmien kuultua kärkihakijoita.

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti siirtää asian 7.9. klo 11.30 pidettävään jatkokokoukseen.

 

Esittelijä:

Asia käsitellään maakuntahallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä (Hallintosääntö 122 §)

 

 

Lisätiedot:

Valintaryhmän puheenjohtaja Markku Markkula 
Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 

 

Maakuntahallitus 07.09.2023 § 125 

 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan päätösesitys:

 

 Maakuntahallitus päättää esityksestään maakuntavaltuustolle.

 

Asian käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana päätettiin yksimielisesti lisätä selostusosaan seuraavat tiedot:

Maakuntajohtajan johtajasopimuksen ja palkkauksen hyväksyy toimivaltansa mukaisesti maakuntahallitus. Nämä on tarkoitus tuoda päätettäväksi hallituksen kokoukseen 18.9.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja antoi seuraavan päätösesityksen:

Maakuntahallitus päättää

 

 1 

ehdottaa maakuntavaltuustolle

 

-        että valtuusto päättää valita maakuntajohtajan virkaan kärkiehdokkaista joko Jan D. Oker-Blomin tai Tuija Telénin.

-        että maakuntajohtajan virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

-        että se tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

 

 1 

ehdottaa maakuntavaltuustolle

 

-        että valtuusto päättää valita maakuntajohtajan virkaan kärkiehdokkaista joko Jan D. Oker-Blomin tai Tuija Telénin.

-        että maakuntajohtajan virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

-        että se tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 2

 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Esittelijä:

Asia käsiteltiin maakuntahallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä (Hallintosääntö 122 §)

 

Lisätiedot:

 Valintaryhmän puheenjohtaja Markku Markkula

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 

 

Maakuntavaltuusto 12.09.2023 § 17  

308/01.01.01.00/2023  

 

 

 Maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan kokouksessaan 12.9.2023. Maakuntajohtaja valitaan enemmistövaalilla. Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle. Maakuntajohtajan virkavaalissa ehdolla on yksitoista maakuntajohtajan virkaa hakenutta kelpoista ehdokasta. He ovat: Jaakko Helenius, Tomas Järvinen, Mikko Kivekäs, Antti Kuusela, Jan D. Oker-Blom, Aapo Parviainen, Niina Pautola-Mol, Ann-Charlotte Schalin, Tuija Telén, Leea Tolvas ja Mika Valtonen.

Uudenmaan liiton hallintosäännön mukaan enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Äänestys toteutetaan lippuäänestyksenä.

 

 Maakuntajohtajan johtajasopimuksen ja palkkauksen hyväksyy toimivaltansa mukaisesti maakuntahallitus. Nämä on tarkoitus tuoda päätettäväksi hallituksen kokoukseen 18.9.2023.
 

 

Päätösesitys: 

 Maakuntavaltuusto päättää

-        valita maakuntajohtajan virkaan kärkiehdokkaista joko Jan D. Oker-Blomin tai Tuija Telénin

-        että maakuntajohtajan virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

-        että se tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Asian käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Arja Alho esitti, että vaali toimitettaisiin suljetuin lipuin.

Suljetussa lippuäänestyksessä, jossa oli ehdolla 11 maakuntajohtajan virkaa hakenutta kelpoisuusvaatimuksen täyttävää hakijaa, annettiin yhteensä 77 ääntä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Jaakko Helenius  0 ääntä

Tomas Järvinen  0 ääntä

Mikko Kivekäs  0 ääntä

Antti Kuusela  0 ääntä

Jan D. Oker-Blom  32 ääntä

Aapo Parviainen  0 ääntä 

Niina Pautola-Mol  5 ääntä

Ann-Charlotte Schalin 0 ääntä

Tuija Telén  40 ääntä

Leea Tolvas  0 ääntä

Mika Valtonen  0 ääntä
 

Tuija Telén sai yhteensä 40 ääntä, eli yli 50 % annetuista äänistä, joten hänet valittiin maakuntajohtajan virkaan.

 

 

Päätös:

 Maakuntavaltuusto päätti

-        valita maakuntajohtajan virkaan Tuija Telénin

-        että maakuntajohtajan virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

-        että se tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Lisätiedot:

 Valintaryhmän puheenjohtaja Markku Markkula

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen