Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 133


 

Hallintosäännön mukaisen toimivallan delegointi sekä eräiden toimivaltuuksien enimmäismäärien vahvistaminen; Uudenmaan liiton itse toteuttamien EAKR-rahoitteisten hankkeiden vastuujohtaja

 

Maakuntahallitus 18.09.2023 § 133  

119/00.01.01/2021  

 

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää hallintosäännön mukaisen toimivaltansa edelleen siirtämisestä ja vahvistaa hankintoihin ja sopimuksiin liittyvien toimivaltuuksien enimmäismäärät EAKR-rahoitteisten oman tuotannon hankkeiden osalta sekä nimeää ko. hankkeille vastuujohtajan.             

 

Selostus

 AURA-ohjelman välittävän toimielimen asemaan liittyvän tehtävien eriyttämisvaatimuksen mukaisesti Uudenmaan liiton itse toteuttamien hankkeiden vastuujohtajan on oltava sellainen henkilö, jolla ei ole mitään roolia rahoittaja-, maksaja- tai jatkotoimenpiteisiin liittyen. Tähän asti ko. oman tuotannon hankkeissa (RR teknisen tuen hanke, VILKKU-hanke) vastuujohtajana on toiminut liiton viestintäjohtaja, joka on irtisanoutunut Uudenmaan liiton palveluksesta.

 

 Vastuujohtajan tehtäviin kuuluu mm. ko. hanketta koskevien hakemusten allekirjoittaminen, hankintapäätösten teko, sopimusten ja muiden asiakirjojen allekirjoittaminen ja laskujen hyväksyntä. Kyseessä on siis hallinnollis-tekninen tehtävä, joka ei muuta esimerkiksi työntekijöiden varsinaista hallinnollista esihenkilöä. Hankkeen substanssijohtaminen ja -ohjaaminen voidaan osoittaa vastuualueella parhaaksi katsotulla tavalla.

 

 Voimassa olevan maakuntahallituksen toimivallan delegointipäätöksen (8.11.2021 § 137) mukaisesti viestintäjohtajan hankintoihin ja sopimuksiin liittyvän toimivallan enimmäismäärä on ollut 20 000 € niissä hankkeissa, joissa hän toimii maakuntahallituksen nimeämänä vastuujohtajana. Tämän ylittävät hankinnat ja sopimukset on toimivaltarajojen mukaisesti hyväksynyt joko maakuntajohtaja tai maakuntahallitus.

 

 Jotta tehtävien eriyttämisvaatimus tulee täysimääräisesti toteutettua tulee EAKR-rahoitteisten oman tuotannon hankkeiden osalta delegoida hankintoihin ja sopimuksiin liittyvä toimivalta ilman enimmäismäärää. Samalla delegoidaan ko. hankkeita koskeva asiakirjojen allekirjoitusoikeus hankkeiden koko elinkaaren ajalta. Toimivalta ehdotetaan delegoitavaksi EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Eero Venäläiselle, joka toimii aluekehittämisen vastuualueen johtajan varahenkilönä. Hänellä ei ole ohjelmakauden 2021-2027 HVJ-kuvauksen mukaisesti mitään roolia AURA-ohjelman välittävän toimielimen rahoittaja-, maksaja- tai jatkotoimenpiteisiin liittyen.

 

Asian tausta

 Uudenmaan liitto toimii EU:n ohjelmakaudella 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan (AURA- ohjelma) rahastojen välittävänä toimielimenä sekä vastaa Interreg -ohjelmien valvojan ja kansallisen vastinrahan hallinnoinnin tehtävistä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lainsäännön nojalla.

 

 Uudenmaan liiton hallintosäännön (16 §) mukaan maakuntahallitus vastaa alueiden kehittämisestä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä joistakin lainsäädännön mukaisista tehtävistä. EU:n yleisasetuksesta tulevan tehtävien eriyttämisvelvoitteen mukaisesti välittävän toimielimen päätöksenteko on viranomaistoimintaa. Sovellettavan erityislainsäädännön johdosta maakuntahallituksella ei poliittisena toimielimenä muutoin ole roolia välittävän toimielimen ohjelmien hallinnointia koskevassa päätöksenteossa. Se kuitenkin hyväksyy päätöksellään liiton virkamiehien toimivallat ja tehtävät välittävän toimielimen päätöksentekoprosessissa.

 

 Maakuntajohtajan rooli AURA-ohjelman välittävän toimielimen HVJ-kuvauksen mukaisesti on toimia tilivuoden hyväksyjänä. Hänellä ei tämän roolin lisäksi voi olla muita vastuita.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää Uudenmaan liiton EAKR-rahoitteisten oman tuotannon hankkeiden osalta

-        nimetä EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Eero Venäläisen ko. hankkeiden vastuujohtajaksi,

-        delegoida hallintosäännön mukaista toimivaltaansa ja vahvistaa hankintoihin ja sopimuksiin liittyvän toimivallan seuraavasti

  • toimivalta koskien hankintoja ja sopimuksia ilman enimmäismäärää
  • ko. hankkeita koskeva asiakirjojen allekirjoitusoikeus hankkeiden koko elinkaaren ajalta

-        todeta, että asiaan palataan osana liiton hallintokäytäntöjen ja organisaation uudistamista

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti Uudenmaan liiton EAKR-rahoitteisten oman tuotannon hankkeiden osalta

-        nimetä EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Eero Venäläisen ko. hankkeiden vastuujohtajaksi,

-        delegoida hallintosäännön mukaista toimivaltaansa ja vahvistaa hankintoihin ja sopimuksiin liittyvän toimivallan seuraavasti

  • toimivalta koskien hankintoja ja sopimuksia ilman enimmäismäärää
  • ko. hankkeita koskeva asiakirjojen allekirjoitusoikeus hankkeiden koko elinkaaren ajalta

-        todeta, että asiaan palataan osana liiton hallintokäytäntöjen ja organisaation uudistamista

 

 

 

Esittelijä: 

 Va. maakuntajohtaja Juha Eskelinen

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Liisa Setälä