Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 164


 

??Interreg-hallinto 2021-2027 -hankkeen vastuujohtajan nimeäminen ja toimivalta?

 

Maakuntahallitus 21.11.2022 § 117 

 

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että se perustaa Interreg-hallinto 2021-2027 -hankkeen. Uudenmaan liiton hallinnoima hanke vastaa Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnoinnista ja valvojan tehtävistä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021-2027. Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa Uudenmaan liitolle myöntövaltuutta lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamiseksi. Maakunnan liiton tulee huolehtia hallinnollisten kustannusten erilliskirjanpidosta, joten hallinnointia varten perustetaan erillinen hanke.

 

Selostus

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta annetun lain (756/2021, jäljempänä toimeenpanolaki) 37. pykälän mukaan maakuntien liitot toimivat Interreg-asetuksen 46 artiklassa tarkoitettuina valvojina Suomessa. Maakuntien liitot suorittavat yleisasetuksen 74 artiklassa tarkoitetut hallinnolliset tarkastukset niissä Interreg-ohjelmissa ja Interreg-ulkorajaohjelmissa, joissa hallintoviranomainen ei suorita hallinnollisia tarkastuksia. Toimeenpanolain 39. pykälän mukaan maakuntien liitot hoitavat myös Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointiin, myöntämiseen, maksamiseen, seurantaan, valvontaan ja jatkotoimenpiteisiin liittyvät tehtävät.

 

Valtioneuvoston alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta antaman asetuksen (797/2021, jäljempänä toimeenpanoasetus) 20. pykälän mukaisesti Uudenmaan liitto toimii valvojana Interreg Central Baltic-, Interreg Baltic Sea Region-, Urbact- ja Interact-ohjelmissa. 23. pykälän mukaisesti myös näiden ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointi kootaan Uudenmaan liittoon. Lisäksi Uudenmaan liiton hallintoon kuuluu eräitä muita toimeenpanoasetuksessa listaamattomia Interreg-ohjelmia.

 

Edellä mainittuja kansallisen vastinrahoituksen hallinnointiin ja Interreg-ohjelmien hallinnollisiin tarkastuksiin liittyviä tehtäviä hoitaa Uudenmaan liiton rahoitusryhmä ohjelmajohtajan johdolla. Maakunnan liiton on laadittava sekä ylläpidettävä ja noudatettava hallinnointiprosessin kuvausta alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (797/2021) 21 §:n mukaisesti.

 

Myöntövaltuus ja arviomääräraha Uudenmaan liiton Interreg-hallintokustannuksiin

 

Uudenmaan liiton Interreg-tehtäviin osoitettu määräraha jaetaan maakunnan liitolle työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä EURA2021 -järjestelmässä vaiheistetusti maksurahan tarpeen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön erikseen antaman jakopäätöksen ja ohjeistuksen mukaan. Käytettävissä oleva myöntövaltuus on sovittu tarkistettavaksi vuosittain yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Vuodelle 2022 myöntövaltuutta on käytettävissä hallintokuluihin 70 000 euroa.

 

Varoja voidaan käyttää Interreg-ohjelmien kansallisesta vastinrahoituksen hallinnoinnista ja hallinnollisten tarkastusten tekemisestä aiheutuvien välttämättömien kulujen ja tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen työ- ja elinkeinoministeriön talousarviovuoden valtuuden jakopäätöksen mukaisesti.

 

Maakunnan liiton tulee valmistella hallinointiin käytettävistä kustannuksista vuosittain tukipäätös myöntämisvaltuuden (EUM) käytöstä valtuusseurantaa varten.

 

Hankkeen kesto ja budjetti

 

Hankkeen kokonaisbudjettia ei määritellä, koska myöntövaltuus ja rahoitus määrittyy vaiheistetusti työ- ja elinkeinoministeriön erillisellä päätöksellä.

 

Hankkeen kesto on 1.8.2022-31.12.2027. Mikäli ohjelmakautta jatketaan, myös Interreg-tehtävien hoitamista ja hanketta jatketaan ohjelmakauden sulkemiseen saakka. 

 

Hankkeen vastuujohtajana toimii viestintäjohtaja Inka Kanerva ja projektipäällikkönä ohjelmajohtaja Tiina Huotari.

 

Asian tausta

Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksellään 29.5.2022 (VN/15228/2022) jakanut Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen valtionosuutta Uudenmaan liitolle yhteensä 7 000 000 euroa. Myöntämisvaltuus sisältää 70 000 € kohdennettavaksi yhden henkilötyövuoden (1 htv) verran Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnoinnista ja valvojien tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen vuonna 2022.

 

Tuleville vuosille Uudenmaan liiton Interreg-tehtäviin osoitettu määräraha jaetaan Uudenmaan liitolle työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä EURA2021 -järjestelmässä vaiheistetusti maksurahan tarpeen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön erikseen antaman jakopäätöksen nojalla.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        perustaa Interreg-hallinto 2021-2027 -hankkeen

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi viestintäjohtajan

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta. 

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Kanerva

 Asiantuntija Tiina Huotari

 

 

Maakuntahallitus 20.11.2023 § 164  

401/00.01.03.00/2022  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää hallintosäännön mukaisen toimivaltansa edelleen siirtämisestä ja vahvistaa hankintoihin ja sopimuksiin liittyvien toimivaltuuksien enimmäismäärät Uudenmaan liiton Interreg-hallinto 2021-2027 -hankkeen osalta sekä nimeää ko. hankkeelle vastuujohtajan.

 

 

Selostus

 Vastaavalla tavalla kuin AURA-ohjelmassa, Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta hallinnoivan maakunnan liiton on hallinnollisesti eriytettävä rahoittavan viranomaisen tehtävät ja itse toteuttamiinsa hankkeisiin liittyvät tuen hakijan ja saajan tehtävät toisistaan rahoituslain 9 § mukaisesti. Kansallisella vastinrahoituksella Uudenmaan liiton itse toteuttamien hankkeiden vastuujohtajan on oltava sellainen henkilö, jolla ei ole mitään roolia vastinrahoituksen rahoittaja-, maksaja- tai jatkotoimenpiteisiin liittyen. AURA-ohjelman itse toteutetuissa hankkeissa vastuujohtajana on toiminut liiton viestintäjohtaja, joka on irtisanoutunut Uudenmaan liiton palveluksesta.

 

 Voimassa olevan maakuntahallituksen toimivallan delegointipäätöksen (8.11.2021 § 137) mukaisesti viestintäjohtajan hankintoihin ja sopimuksiin liittyvän toimivallan enimmäismäärä on ollut 20 000 € niissä hankkeissa, joissa hän toimii maakuntahallituksen nimeämänä vastuujohtajana. Tämän ylittävät hankinnat ja sopimukset on toimivaltarajojen mukaisesti hyväksynyt joko maakuntajohtaja tai maakuntahallitus.

 

 Jotta tehtävien eriyttämisvaatimus tulee täysimääräisesti toteutettua, tulee Uudenmaan liiton Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen itse toteuttamien hankkeiden osalta delegoida hankintoihin ja sopimuksiin liittyvä toimivalta ilman enimmäismäärää. Samalla delegoidaan ko. hanketta koskeva asiakirjojen allekirjoitusoikeus hankkeiden koko elinkaaren ajalta. Toimivalta ehdotetaan delegoitavaksi EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Eero Venäläiselle, joka toimii aluekehittämisen vastuualueen johtajan varahenkilönä. Hänellä ei ole ohjelmakauden 2021 - 2027 HVJ-kuvauksen mukaisesti mitään roolia Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen tai AURA-ohjelman välittävän toimielimen rahoittaja-, maksaja- tai jatkotoimenpiteisiin liittyen.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää Uudenmaan liiton Interreg-hallinto 2021-2027 -hankkeen osalta

-        nimetä EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Eero Venäläisen hankkeen vastuujohtajaksi,

-        delegoida hallintosäännön mukaista toimivaltaansa ja vahvistaa hankintoihin ja sopimuksiin liittyvän toimivallan seuraavasti

  • toimivalta koskien hankintoja ja sopimuksia ilman enimmäismäärää
  • ko. hanketta koskeva asiakirjojen allekirjoitusoikeus hankkeen koko elinkaaren ajalta

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti Uudenmaan liiton Interreg-hallinto 2021-2027 -hankkeen osalta

-        nimetä EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Eero Venäläisen hankkeen vastuujohtajaksi,

-        delegoida hallintosäännön mukaista toimivaltaansa ja vahvistaa hankintoihin ja sopimuksiin liittyvän toimivallan seuraavasti

  • toimivalta koskien hankintoja ja sopimuksia ilman enimmäismäärää
  • ko. hanketta koskeva asiakirjojen allekirjoitusoikeus hankkeen koko elinkaaren ajalta

 

 

Esittelijä:

 vs. maakuntajohtaja Tuija Telén

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Eero Venäläinen

 Asiantuntija Tiina Huotari, Liisa Setälä