Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 166


Liite 1 Talousarvio 2024, taloussuunnitelma 2024-2026

 

Vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen (valtuustolle)

 

Maakuntahallitus 20.11.2023 § 166  

517/02.01.00/2023  

 

 

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8 840 000 euroa. Lisäystä edellisvuoteen on 145 000 euroa. Talousarvio laaditaan 287 000 euroa alijäämäisenä. Vuonna 2021 kuntien maksuosuuksia laskettiin Covid19 -pandemian perusteella. Jäsenmaksuosuudet on pidetty siitä lähtien alennetulla tasolla ja myös vuoden 2024 talousarvio on laadittu samasta lähtökohdasta.

Toiminnalliset tavoitteet on laadittu strategialähtöisinä ja poikkihallinnollisina. Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta esitetään tuloutettavaksi yhteensä 200 000 euroa vuoden 2024 talousarvioon. 

 

Selostus  

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa Uudenmaan liiton varsinaisen toiminnan toimintamenot ovat 8 840 000 euroa. Lisäystä edellisvuoteen on 145 000 euroa. 

 

Toimintamenoja lisää vuodelle 2024 Helsinki EU Officen nousseet kulut. Vuosina 2021-2023 Helsinki EU Officen toimintamenoissa ei huomioitu yleisen hintatason vahvaa nousua Belgiassa. Vuonna 2024 toimintamenoissa huomioidaan kohonnut hintataso, toimiston vuokrasopimuksen mukaiset korotukset ja kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen alaiset yleiskorotukset. Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa uuden johtajan työpaikan sijoittuminen Helsinki EU Officen alaisuuteen 100 %: sesti (aiemmin 50 %). Vuoden 2024 aikana tehdään erillinen tulevaisuustarkastelu Helsinki EU Officen strategisista vaikuttavuustavoitteista, sopimuskumppaneiden palvelutarpeista ja maksuosuuksista. Uudenmaan liiton omaan käyttöön alivuokrattu, ja Helsinki EU Officen kuluista erillään oleva asunto Brysselissä on irtisanottu eikä siitä aiheudu kuluja vuodelle 2024.
  

Toimintatulot ovat yhteensä 8 365 000 euroa, mikä on 172 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat talousarvioesityksessä 2024 yhteensä 7 666 405 euroa. Maksuosuudet laskutetaan kuutena tasasuuruisena eränä. Jäsenkuntien maksuosuuksiin tehtiin vuoden 2021 talousarviossa viiden prosenttiyksikön vähennys vuoden 2020 tasolta Covid19-pandemian takia. Maksuosuudet on perusteltua palauttaa perustasolle taloussuunnitelmakaudella. Asia valmistellaan yhteistyössä jäsenkuntien kanssa vuoden 2024 aikana.

 

Liitossa hallinnoitavien projektien kokonaismääräraha on 2,39 miljoonaa euroa ja niiden kokonaisrahoitus muodostuu vuonna 2024 liiton omarahoitusosuudesta tai muusta kuntarahoituksesta (10,9 %), valtion myöntämästä rahoituksesta (36,5 %) ja EU-rahoituksesta (52,6 %). 

  

Vuonna 2024 aluekehitysrahastosta suunnitellaan tuloutettavaksi maakuntahallituksen päätöksen 26.09.2022 § 89 mukaisesti yhteensä 200 000 euroa uusmaalaisten EU-rahoitushakemusten valmisteluun. Hankevalmistelutuen avulla voidaan parantaa uusmaalaisten toimijoiden hankehakemusten menestymismahdollisuuksia EU-rahoitushauissa. 

 

Talousarvioehdotuksen loppusummaksi muodostuu varsinaisen toiminnan ja projektien yhteissummana 11 198 000 euroa. Toimintakate on -475 000 euroa ja talousarvio 287 000 euroa alijäämäinen. 

  

Maakuntavaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet on laadittu strategialähtöisinä ja poikkihallinnollisina. 

  

Asian tausta 

 

Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu johtoryhmän johdolla liiton ydintoimintojen yhteistyönä. Talousarvioehdotus on käyty läpi toimiston yhteistyötoimikunnassa 17.11.2023.  

  

Maakuntahallitus vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta. Uudenmaan liiton hallintosäännön mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan maakuntahallitukselle sen päättämällä tavalla. 

  

Talousarvion laatimisen yhteydessä on valmisteltu tehtäväkohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka tarkentavat tehtävien sisältämiä määrärahoja. Hallintosäännön mukaisesti maakuntajohtaja voi tarvittaessa tarkistaa käyttösuunnitelmaa talousarviovuoden aikana. 
 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää  

-        esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 

-        tehdä 200 000 euron suuruisen tuloutuksen Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta vuoden 2024 talousarvioon

-        että talouden toteuma raportoidaan maakuntahallitukselle neljännesvuosittain, toiminnan toteutuminen puolivuosittain, 30.6. ja tilinpäätöksen yhteydessä 

-        hyväksyä jäsenkuntaosuuksien laskutuksen liiton toimintaan talousarvion mukaisesti tasasuuruisina erinä kuusi kertaa vuodessa 

-        oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia. 

 

 

Asian käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi pohjaehdotustaan seuraavasti: Lisätään päätöksen viimeiseksi kohdaksi: " todeta, että vuoden 2024 käyttösuunnitelma tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi."

Muutoin pohjaehdotus pysyi muuttumattomana.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti  

-        esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 

-        tehdä 200 000 euron suuruisen tuloutuksen Uudenmaan liiton aluekehitysrahastosta vuoden 2024 talousarvioon

-        että talouden toteuma raportoidaan maakuntahallitukselle neljännesvuosittain, toiminnan toteutuminen puolivuosittain, 30.6. ja tilinpäätöksen yhteydessä 

-        hyväksyä jäsenkuntaosuuksien laskutuksen liiton toimintaan talousarvion mukaisesti tasasuuruisina erinä kuusi kertaa vuodessa 

-        oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

-        todeta, että vuoden 2024 käyttösuunnitelma tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi. 

 

 

 

Esittelijä: 

 Vs. Maakuntajohtaja Tuija Telén

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Jukka Hynninen