Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 168


 

Aluekehittämisen vastuualueen vuosikatsaus (valtuustolle)

 

Maakuntahallitus 20.11.2023 § 168  

479/00.01.03.00/2023  

 

 

Asian tausta

 Maakuntavaltuusto hyväksyi joulukuussa 2021 Uusimaa-ohjelman vuosille 2022-2025. "Reilusti edellä" -ohjelman kärkinä ovat seuraavat strategiset tavoitteet:
 

  • Hiilineutraali maakunta
  • T&K-investointien taso yli 5 % alueellisesta BKT:sta ja
  • Työllisyysaste yli 80 %.

 

Uusimaa-ohjelman strategisten tavoitteiden toimeenpano muodostaa suunnan liiton koko toiminnalle, edunvalvonnalle sekä hankerahoitukselle. Tavoitteet tulee saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. 

 

Uusimaa on koko Suomen kasvun ja kehityksen veturi. Strategisten kärkien ja toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi on olennaista, että myös valtio huomioi aluekehityslinjauksissaan nykyistä vahvemmin Uudenmaan erityisen roolin.

 

EU-tasolle suunnattu TKI-toiminnan ja yhteistyön strateginen

konseptointi 
 

T&K-tavoitteen saavuttamiseksi Uudenmaan liitto käynnisti keväällä 2023

tarjouskilpailun Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strategiseksi konseptoinniksi. Tarjouskilpailuun jätti tarjouksen yhteensä viisi

eri konsortiota. Maakuntahallitus päätti kesäkuussa 2023 valita työn

suorittajaksi Spinverse Oy:n ja MDI:n muodostaman konsortion. Työ

aloitettiin elokuussa ja sen tulee olla valmis helmikuussa 2024. 

 

Konsortiolta hankittava asiantuntijapalvelu täydentää Uudenmaan liiton

aloittamaa työtä maakunnan TKI-toimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi.

Uudenmaan TKI-toimijat tekevät jo nyt vaikuttavaa TKI-toimintaa monilla

eri sektoreilla, jotka tuottavat ratkaisuja niin ilmastokriisiin, luontokatoon,

globaaleihin terveyskriiseihin ja erilaisiin sosiaalisiin haasteisiin. Toimijat

ovat vahvasti sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä EU:n

vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Se myös tukee osaltaan liiton työtä

kansallisen ja ennen kaikkea EU- ja kansainvälisen edunvalvonnan

kehittämiseksi. Asiantuntijapalvelu antaa vahvan pohjan Uudenmaan liiton

hallituksen työlle edunvalvonnassa, EU-yhteistyössä sekä tulevassa

ohjelmatyössä. 

 

Tavoitteena on nostaa koko maakunnan kattavan TKI-toiminnan

tasoa ja näyttävyyttä siten, että saamme aikaan alueellamme tapahtuvasta

toiminnasta ja lähivuosien näkymistä olevan konseptikuvauksen, jolla

alueemme TKI-toimijat vastaavat EU:n tavoitteisiin ja joka laajana

yhteistyönä tuotettuna on alueemme TKI-toimijoiden ja päättäjien

käytössä. 

 

Työn keskeiset tavoitteet ovat: 

  

  1. Laatia alueellamme tapahtuvasta toiminnasta ja lähivuosien näkymistä strateginen tilannekuva ja konseptikuvaus, jolla alueemme TKI-toimijat vastaavat keskeisiin EU:n tavoitteisiin ja politiikka- ja rahoitusohjelmiin.  
  2. Laatia näkymä tulevaan EU-rahoitteisen TKI-toiminnan kehittämiseen Uudellamaalla ja konsepti vuorovaikutusprosessin jatkamisesta.  
  3. Kuvata, mitä toimia tarvittaisiin, että TKI-panostukset Uudellamaalla nousisivat 5 % alueellisesta BKT:sta. Erityinen painotus tulee olla pk-yritysten TKI-potentiaalin arvioimisessa Uudellamaalla.  
  4. Organisoida ja toteuttaa työn tekemistä auttava vuorovaikutusprosessi sekä siihen liittyvät toiminnot ja lisäksi luoda konsepti Uudenmaan toimijoiden TKI-yhteistyön kehittämisestä jatkossa.  

  

 

Työ toteutetaan kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

työpöytätutkimuksena tehdään lähtötietojen analyysi ja tilannekuvan

muodostaminen. Toisessa vaiheessa tehdään TKI-toimijoiden ja päättäjien

osallistaminen. Tämä vaihe sisältää toimijoiden kartoituksen,

kyselytutkimuksen (350 kpl) ja haastattelut (23 kpl) sekä merkittävänä

toimena päättäjien ja tki-toimijoiden roundtadle-keskustelut (3 kpl). Kolmas

vaihe sisältää konseptoinnin, materiaalin tuottamisen sekä tulosten

jakamisen. 

 

Uudenmaan liitto on perustanut työn seuraamista ja ohjaamista varten

sisäisen ohjausryhmän. Työn eteneminen tuodaan tiedoksi

maakuntahallitukselle syys-, joulu- ja maaliskuun kokouksissa. 

 

Uusimaa-ohjelman työllisyyttä koskeva kärkitavoite


Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 2025 alusta TE-

toimistoista kuntien muodostamille TE-alueille. Lähes miljoonan

työssäkäyvän Uusimaa on ylivoimaisesti Suomen suurin yhtenäinen

työssäkäyntialue. Uudenmaan kunnat ovat avainasemassa  TE-

uudistuksen toimeenpanossa ja onnistumisessa, sekä sijainniltaan että

volyymiltaan.  

 

Kuntajohtajat tekivät syksyllä 2021 aloitteen Uudenmaan roolin

vahvistamisesta TE24-uudistuksen edunvalvonnassa ja valmistelun

fasilitoinnissa. Sen seurauksena kunnat ja liitto valmistelivat yhteiset

linjaukset TE24-uudistuksesta, joiden pohjalta muodostui myös yhteinen

lausunto TE24-uudistuksen lakiesitykseen kesällä 2022. Tässä

lausunnossa peräänkuulutettiin valtiolta vahvempaa Uudenmaan

erityispiirteiden huomiointia.  

 

Keväällä 2022 Uudenmaan liitto käynnisti kuntien toiveesta pilotin liiton

roolin vahvistamisesta TE24-uudistuksen fasilitoinnissa koko maakunnan

kattavasti. Yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa tähän

resursoitiin 1,5 määräaikaista HTV:tä vuoden 2023 loppuun. Tehtävänä on

oli fasilitoida ja tukea kuntia TE24-uudistuksessa sekä jakaa ja tuottaa

tietoa kuntien tarpeisiin. Kokeilun aikana Uudenmaan liitto loi

verkostot kuntiin, ELY-keskukseen, TEM:iin, sekä muihin uudistuksen

kannalta keskeisiin sidosryhmiin Uudellamaalla ja muissa maakunnissa.
 

Uudenmaan maakuntahallitus hyväksyi 17.4.2023 liiton 25 %

omarahoitusosuuden ESR-rahoitteiselle TEPA24 Uusimaa-hankkeelle. 2,5 -vuotisen hankkeen tavoitteena on yhdessä kuntien ja työllisyydenhoidon kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa toimia yhteisen tahtotilan ja

edunvalvonnan foorumina ja kokoajana, sekä tukea kuntien yhteistyön

toimintatavan ja palvelustrategian muodostumista, joka huomioi

Uudenmaan erityispiirteet ja haasteet TE-keskuksista siirtyvien

työllisyyden- ja yrityspalveluiden hoidossa.

Hanke toteuttaa alueellisia kehittämistavoitteita tukien erityisesti maakuntaohjelman strategista tavoitetta saavuttaa 80 prosentin työllisyysaste Uudellamaalla vuoteen 2030 mennessä. Hankkeeseen on palkattu projektipäällikkö, viestinnän asiantuntija sekä hankeasiantuntija.  

 

 

Esittelijän päätösesitys:

 

Maakuntahallitus päättää

-        merkitä aluekehittämisen vastuualueen vuosikatsaus tiedoksi

-        viedä se tiedoksi maakuntavaltuustolle.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Esittelijä: 

 Vs. Maakuntajohtaja Tuija Telén

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Eero Venäläinen