Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 121


 

Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituspäätös; AKKE Teemaverkoston Tekninen tuki; Uudenmaan liitto

 

Maakuntahallitus 27.09.2021 § 121  

779/07.00.03.02/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää AKKE Teemaverkoston Tekninen tuki -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitusta.

 

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakijana on Uudenmaan liitto

Kustannusmalli kertakorvaus

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeen kesto 01.09.2021-31.12.2023.

Hankkeen tarkoitus on turvata teemaverkosto hankkeen tekninen tuki eli tiedotus, rahoituksen myöntäminen ja raportointi ja seuranta sekä maksatukseen liittyvät toimenpiteet ja muu hankehallinnointi. Hankkeen tuloksena on verkostohankkeen hallinnon mahdollistaminen.

 

Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä)

 

Henkilöstökulut

€ 10 080

Yleiskulut

€ 2 420

Matkakulut

Ostopalvelut

joista asiantuntijapalveluita

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Vuokrat

Muut kulut

Yhteensä

€ 12 500

Tulot

Nettokulut yhteensä

€ 12 500

 

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä)

 

Haettava UKKE-rahoitus

€ 10 000

Kuntarahoitus

€ 2 500

Muu julkinen rahoitus

Yksityinen rahoitus

Kokonaisrahoitus

€ 12 500

tästä vähennetään hankkeen tulot

Nettorahoitus yhteensä

€ 12 500

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hankeen tuloksena on AKKE verkostohankkeen rahoituksen oikea-aikaisen ja hyvän hallinnoinnin mahdollistaminen.

 

 

Asian tausta

 Työ ja elinkeinoministeriö myönsi Uudenmaan liitolle valtioneuvoston 29.6.2021 tekemän päätöksen mukaisesti momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, AKKE) mukaista määrärahaa 280 00 euroa alueiden välisen verkostoyhteistyön edistämiseen.TEM:n rahoituspäätöksen ja maksatuspäätöksen mukaan Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa on noudatettava alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettua lakia (8/2014), rahoituslakia, sekä valtioneuvoston   asetusta   alueiden kehittämisen ja   rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014), rahoitusasetusta sekä soveltuvin osin valtionavustuslakia (688/2001)1). Rahoitus on käytettävä 30.12.2023 mennessä. Maakunnan liitto voi käyttää alueiden kestävän   kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa liitossa tapahtuvaan ko. varojen hallinnointiin kuten myöntämiseen, maksamiseen ja seurantaan liittyviin välttämättömiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Maakunnan liiton on pidettävä tukitoimeen liittyvistä henkilöstökuluista seurantaa, josta voidaan todeta palkka ja muut kustannukset sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan tuella liittoon palkatun henkilöstön määrä (htv).

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Uudenmaan liitolle AKKE Teemaverkoston Tekinen tuki -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 10 000 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

-        että kertakorvaus maksetaan toteutuneen lopputuloksen mukaisesti jälkikäteen maksatushakemuksen perusteella.

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Uudenmaan liitolle AKKE Teemaverkoston Tekinen tuki -hankkeen toteuttamiseen Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 10 000 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

-        että kertakorvaus maksetaan toteutuneen lopputuloksen mukaisesti jälkikäteen maksatushakemuksen perusteella

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

Täytäntöönpano:

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.