Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 120


 

Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -teemaverkosto; Kuntaliitto

 

Maakuntahallitus 27.09.2021 § 120  

804/00.01.03.01/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää "SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa" -teemaverkostohankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta.

 

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakijana on Kuntaliitto. Hakemus on saapunut 30.08.2021. Hanke on yhden hakijan hanke. Kustannusmalli on flat rate 24%.

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeen kesto on 01.09.2021-31.12.2023.

 

TEM on osoittanut 02.07.2021 päivätyllä päätöksellä Uudenmaan liitolle 280 000 euroa, josta vähintään 270 000 euroa tulee kohdentaa "SDG-tavoitteiden strategiseen johtamiseen kaupungeissa" -teemaverkostohankkeelle.

 

Teemaverkoston kehittämisteemat ovat SDG-tavoitteiden lokalisointi eli niiden tuominen paikalliselle tasolle sekä hyödyntäminen kaupunkien kestävän kehityksen strategisessa johtamisessa. Tarkoituksena on kaupunkien ja kaupunkikonsernien suunnittelun, tavoitteen asettelun, päätöksenteon, budjetoinnin, hankintojen sekä seurannan, arvioinnin ja mittaamisen työkalujen, prosessien ja toimintamallien kehittäminen, parhaiden käytäntöjen jako sekä organisaatioiden oppiminen. Teemaverkoston yhteiskehittäminen kohdistuu sekä kaupunkijohtamisen systeemitason toimintamalleihin että konkreettisiin johtamisen työkaluihin. Verkosto mahdollistaa kuntien keskinäisen yhteistyön valtioneuvoston kanslian (VNK) koordinoimassa Agenda 2030 -tiekarttatyössä ja vahvistaa tältä osin myös kuntien ja valtion toimien samansuuntaisuutta.

 

Hankkeen kustannusarvio (kaikki osatoteuttajat yhteensä)

 

Henkilöstökulut

180 000 €

Yleiskulut

43 200 €

Matkakulut

21 000 €

Ostopalvelut

119 000 €

joista asiantuntijapalveluita

119 000 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

0 €

Vuokrat

0 €

Muut kulut

3 800 €

Yhteensä

367 000 €

Tulot

0 €

Nettokulut yhteensä

367 000 €

 

 

Hankkeen rahoitussuunnitelma (osatoteuttajat yhteensä)

 

Haettava UKKE-rahoitus

270 000 €

Kuntarahoitus

25 000 €

Muu julkinen rahoitus

72 000 €

Yksityinen rahoitus

0 €

Kokonaisrahoitus

367 000 €

tästä vähennetään hankkeen tulot

0 €

Nettorahoitus yhteensä

367 000 €

 

Päätösesityksen perustelut

 

Teemaverkosto on yhteiskehittämisen foorumi kansalliselle kaupunkitasoiselle SDG-työlle. Teemaverkosto kytkeytyy suoraan kaupunkien strategioihin ja niiden poikkihallinnolliseen toimeenpanoon. Kyse ei ole pelkästään ilmastojohtamisesta tai ekologisen kestävyyden näkökulmasta, vaan siitä, miten kestävää kehitystä johdetaan kokonaisuudessaan kaupunkiorganisaatioissa sisältäen ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden. Verkosto mahdollistaa temaattisen vertaisoppimisen kaupunkien välillä kansallisesti ja kansainvälisesti niin strategisissa johtamismalleissa kuin konkreettisissa johtamisen työkaluissa.

 

Teemaverkoston idea on:

  1. Kestävyysmurroksen edellyttämän ajattelu- ja toimintakulttuurimuutoksen aikaansaaminen ja sen tukeminen kaupunkiorganisaatioissa, sekä päättäjissä että henkilöstössä ja yhdessä kumppaneiden kanssa.
  2. SDG-tavoitteiden paikallisen toimeenpanon ymmärryksen lisääminen.
  3. Luoda kuuden suurimman ja muiden halukkaiden kaupunkien verkosto, jossa yhteiskehitetään kes-tävyyden strategisen johtamisen työkaluja ja prosesseja. Tavoite on tuoda kokonaisvaltainen kestä-vyysajattelu osaksi kaikkea kaupunkien toimintaa.

 

Asian tausta

 

Työ-ja elinkeinoministeriö on, valtioneuvoston 29.6.2021 ( VN/6528/2021) tekemän päätöksen perusteella, päättänyt maksaa alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 9 §:n nojalla valtion vuoden 2021 talousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) määrärahaa 2 000 000 euroa sekä vuoden 2020 talousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) yhteensä 8 424 000 euroa käytettäväksi lain (8/2014) 7 §:n mukaisiin hankkeisiin. Uudenmaan liitolle tästä rahoituksesta suunnattiin "SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa" -teemaverkostohankkeelle 270 000 euroa.

 

Päätösesitys

Maakuntahallitus päättää

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Kuntaliitolle "SDG- tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa" -teemaverkostohankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 270 000 euroa, kuitenkin enintään 74 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

-        että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.

 

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin myöntää Kuntaliitolle "SDG- tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa" -teemaverkostohankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta yhteensä enintään 270 000 euroa, kuitenkin enintään 74 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

-        että rahoitusta maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen maksatushakemusten perusteella.

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

Täytäntöönpano

Rahoituksen hakija on antanut suostumuksen päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon rahoitushakemusta jättäessään.