Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 111


Liite 3 Koordinaatiosopimus 2021-2027

 

Etelä-Suomen maakunnan liittojen välinen koordinaatiosopimus välittävän toimielimen ja eräiden muiden tehtävien hoidosta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021-2027

 

Maakuntahallitus 27.09.2021 § 111  

826/07.00.01.04/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallituksen esitetään päätettäväksi yhteistyösopimuksen solmimista Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen kanssa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 välittävän toimielimen tehtävien kokoamiseksi Uudenmaan liittoon. Tehtävien koonti Uudenmaan liittoon perustuu lainsäädäntöön. Sopimuksessa sovitaan osapuolten tehtävistä ja vastuista toiminnan käytännön toteuttamista varten.

 

Selostus

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano käynnistyy Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta alkaa. Maakuntien liitot toimivat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen välittävänä toimielimenä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) nojalla. Lain toimeenpanoasetuksen 5 §:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriö hallintoviranomaisena kokoaa asetuksen 4 §:ssä tarkoitetut maakuntien liittojen tehtävät Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen tehtävien osalta Uudenmaan liittoon. Tehtävien hoitamista varten liittojen välille on tarpeen solmia asiaa koskeva sopimus.

 

Uudenmaan liiton hallintosäännön 16 § mukaan maakuntahallitus päättää maakunnan liittojen välisestä yhteistyöstä EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimenpanoa koskevien tehtävien osalta. Maakuntahallitukselle esitetään liitteenä olevan sopimuksen hyväksymista ja maakuntajohtajan valtuuttamista sen allekirjoittamiseen sekä tekemään siihen työ- ja elinkeinoministeriön mahdollisesti edellyttämiä tai muita välttämättömiä tarkistuksia.

 

Sopimuksen pohjalta Uudenmaan liitto toimii koordinoivana maakunnan liittona ja sinne kootaan toimeenpanoasetuksessa määritellyt tehtävät Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 - EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman osalta Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakunnan liitoista (ns. käsittelevät liitot). Koordinoivana liittona Uudenmaan liitto vastaa alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen laillisuus- ja ohjelmanmukaisuusharkinnasta. Käsittelevä liitto vastaa tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Koordinoiva liitto toimii hanketta koskevien päätösten esittelijänä ja ratkaisijana kaikissa päätöstyypeissä. Rahoituspäätösten valmistelu tapahtuu käsittelevässä liitossa. Maksatus- ja jatkotoimenpidepäätösten valmistelu-, esittely- ja ratkaisuvastuu on Uudenmaan liitolla. Ekosysteemisopimuksia koskevan EAKR-rahoituksen osalta Uudenmaan liitto vastaa kokonaisuudessaan välittävän toimielimen tehtävistä Lahden, Turun ja pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksissa.

 

Asian tausta

 Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (13.8.2021/756) 18 § nojalla maakuntien liitot voivat sopia tehtävien kokoamisesta tai muusta yhteistyöstä asioissa, joissa se on tämän lain ja rahoituslain (13.8.2021/757) asettamien tehtävien asianmukaisen hoidon kannalta tarpeellista.   

 

 Uudenmaan liiton hallintosäännön 16 § mukaan maakuntahallitus päättää muiden maakunnan liittojen kanssa yhteistoiminnassa hoidettavista asioista ja muusta maakunnan liittojen välisestä yhteistyöstä EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimenpanoa koskeviin tehtäviin liittyen. Lisäksi se tekee Uudenmaan liiton puolesta sopimukset. Maakuntahallitus voi siirtää sitä koskevaa toimivaltaansa edelleen maakuntajohtajalle. 

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin

-        solmia Etelä- Suomen maakuntien liittojen kanssa sopimuksen välittävän toimielimen ja eräiden muiden tehtävien hoidosta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021-2027

-        valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämiä tai muita välttämättömiä tarkistuksia

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin

-        solmia Etelä- Suomen maakuntien liittojen kanssa sopimuksen välittävän toimielimen ja eräiden muiden tehtävien hoidosta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021-2027

-        valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämiä tai muita välttämättömiä tarkistuksia

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntijat Tiina Huotari, Tero Suursalmi