Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 160


Liite 6 Sopimus maksatustarkastuksista UML EKL

 

Yhteistyösopimus maksatustarkastuksista Etelä-Karjalan liiton kanssa

 

Maakuntahallitus 29.11.2021 § 160  

933/00.04.01/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään maksatustarkastusta koskevan vastavuoroisen yhteistyösopimuksen solmimista Etelä-Karjalan liiton kanssa sen tilanteen varalta, että maksatustarkastuksista säädetyt käsittelyajat uhkaavat ylittyä. Toimeksisaaneelle liitolle korvataan syntyneet palkkakustannukset. Toimeksi antava liitto vastaa maksatustarkastuksen hyväksymisestä. Kummallakin sopijapuolella on mahdollisuus kieltäytyä toimieksiannosta.

Selostus

EU:n uudella alue- rakennepolitiikan ohjelmakaudella rahoitettavien hankkeiden maksatustarkastus on yleisasetuksen nojalla suoritettava 80 päivän kuluessa maksatushakemuksen saapumisesta.

 

Vastavuoroinen yhteistyösopimus Etelä-Karjalan liiton kanssa on tarpeen sen tilanteen varalta, että maksatushakemusten käsittelyajat ovat ylittymässä säädetyistä käsittelyajoista maksatushakemusten suuren määrä vuoksi tai maksatustarkastustehtäviä hoitavien henkilöiden poissaolon tai muun esteen vuoksi. Tällöin jompikumpi sopimusosapuoli voi pyytää toisen liiton maksatustarkastusta hoitamaan rahoittamiensa hankkeiden maksatustarkastusta. Sopijaosapuolella on kuitenkin oikeus kieltäytyä kokonaan tai osittain toimeksiannosta.

 

Sopimuksen mukaan toimeksiannon vastaanottava liitto vastaa maksatuspäätöksen valmistelusta ja esittelystä hyväksyttäväksi. Se on velvollinen suorittamaan maksatustarkastuksen huolellisesti lakien, asetusten ja hallintoviranomaisen ohjeiden mukaisesti.

 

Toimeksiannon tekevä liitto vastaa päätöksen hyväksymisestä ja siihen liittyvästä vastuusta sekä korvaa toimeksisaajaliitolle syntyneet palkkakustannukset laskun mukaan. Sopimus on voimassa ohjelmakauden loppuun saakka sisältäen kuuden kuukauden irtisanomisajan. 

 

Sopimuluonnos on tämän pykälän liitteenä.

 

Asian tausta

 Maksatustarkastustehtävillä tarkoitetaan maksatuspäätösten valmistelua ja esittelyn tekemistä maksatuspäätöksen tekevän maakunnan liiton viranhaltijalle.

 

 Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 18 §:n mukaan maakuntien liitot voivat sopia tehtävien kokoamisesta tai muusta yhteistyöstä asioissa, joissa se on lain 17 §:n ja muiden kyseessä olevan lain mukaisten tai alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 9 §:ssä tarkoitettujen tehtävien asianmukaisen hoidon kannalta tarpeellista.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin:

-        solmia Etelä-Karjalan liiton kanssa liitteenä olevan sopimuksen

-        valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntijat Tiina Huotari, Tero Suursalmi