Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 162


 

Sisäiset virkajärjestelyt 1.1.2022 alkaen: aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen

 

MHS 21.10.2019 § 125

 

Tiivistelmä

Uusimaa-kaavan 2050 valmistelu on edennyt merkittävään vaiheeseen.

Aluesuunnittelun vastuualueen johtajan määräaikaista virkasuhdetta on

aihetta jatkaa toukokuun loppuun 2020, jotta maakuntavaltuusto ehtii käsitellä kaavaa. Maakuntakaavoituksesta vastaavan johtajan henkilövaihdos tässä vaiheessa merkitsisi todennäköisesti toiminnallisia katkoksia, jotka voisivat johtaa kaavan hyväksymisen viivästymiseen.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uusimaa-kaava 2050 valmistelu ja siihen liittyvä päätöksenteko on edennyt

merkittävään vaiheeseen. Maakuntahallitus päätti 9.9.2019 § asettaa

Uusimaa-kaavan ehdotusvaiheen kokonaisuuden aineistot MRL:n 65 §:n

mukaisesti nähtäville. Tallinna-tunneliin liittyvän kansanvälisen konsultaation ennakoidaan vaikuttavan kaavan hyväksymisen aikatauluun siten, että se tulisi maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2020.

Aluesuunnittelun vastuualueen johtajan, Merja Vikman-Kanervan

määräaikainen virkasuhde on päättymässä 31.12.2019. Maakuntakaavan

nykyisessä valmisteluvaiheessa ei ole perusteltua vaihtaa maakuntakaavan valmistelusta vastaavaa johtajaa ennen kuin maakuntahallitus päättää esittää kaavan hyväksymistä maakuntavaltuustolle. Lisäksi tulee ottaa huomioon maakuntahallituksen oikeus määrätä maakuntakaava voimaan sen jälkeen, kun maakuntavaltuusto on sen hyväksynyt.

 

Vikman-Kanerva on kokenut, kansallisestikin katsoen merkittävä

maakuntakaavoituksen ja maankäytön asiantuntija, joka on laajasti

perehtynyt myös toimintaympäristön muutoksiin ja niiden vaikutuksiin.

Uusimaa-kaava 2050:n yhteydessä on tarpeen ottaa Uudenmaan ohella

kantaa laajoihin kansallisiin ratkaisuihin kuten uusiin ratayhteyksiin, joten

aluesuunnittelun vastuualueen johtajalta edellytetään erityistä

asiantuntemusta ja kokemusta.

 

Edellä mainitulla perusteella aluesuunnittelun vastuualueen johtajan

virkasuhdetta on syytä jatkaa Merja Vikman-Kanervan hoitamana entisin

ehdoin 31.5.2020 saakka.

 

Asian taustat

Uudenmaan liiton aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virka on ollut

avoinna 1.4.2015 alkaen liiton ulkoisessa toimintaympäristössä vireillä olevien merkittävien muutosten takia.

 

Virkaa on maakuntahallituksen päätöksellä määräaikaisesti hoitanut Merja

Vikman-Kanerva, joka on toiminut myös maakuntajohtajan toisena sijaisena. Hänellä on täyttynyt kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 § mukainen eroamisikä toukokuussa 2018. Viranhaltijan kanssa voidaan kuitenkin sopia virkasuhteen määräaikaisesta jatkamisesta eroamisiän saavuttamisen jälkeenkin.Virkasuhde muuttuu tällöin määräaikaiseksi virkasuhteeksi.

 

Määräajan päättyessä virkasuhde päättyy ilman irtisanomista.

 

Maakuntahallitus on hyväksynyt liiton ylimmän johdon palkkausohjeen

16.3.2015 § 75 ja vahvistanut aluesuunnittelun vastuualueen johtajan

vaativuusluokkasijoitukseksi 21. Hallintosäännön 15 § nojalla

maakuntahallitus määrää maakuntajohtajan sijaiset.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin

-        jatkaa aluesuunnittelun vastuualueen johtajan avoimen viran hoitajan,

Merja Vikman-Kanervan määräaikaista virkasuhdetta 31.5.2020 asti entisin ehdoin

-        määrätä Vikman-Kanervan maakuntajohtajan toiseksi sijaiseksi edellä

mainittuun päivämäärään asti

-        todeta, että viran ylimmän johdon palkkausohjeen mukainen

vaativuusluokkasijoitus on 21.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

Valmistelija:

Tero Suursalmi 050 569 3391

 

Käsittely:

Merkittiin, että Merja Vikman-Kanerva esteellisenä oli poistunut kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin

-        jatkaa aluesuunnittelun vastuualueen johtajan avoimen viran hoitajan,

Merja Vikman-Kanervan määräaikaista virkasuhdetta 31.5.2020 asti

entisin ehdoin

-        määrätä Vikman-Kanervan maakuntajohtajan toiseksi sijaiseksi edellä

mainittuun päivämäärään asti

-        todeta, että viran ylimmän johdon palkkausohjeen mukainen

vaativuusluokkasijoitus on 21.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

Päätösote: Merja Vikman-Kanerva

 

MHS 30.03.2020 § 47

 

Tiivistelmä

Uusimaa-kaavan 2050 valmistelu on edennyt loppuvaiheeseen.

Aluesuunnittelun vastuualueen johtajan määräaikainen virkasuhde on

päättymässä toukokuun lopussa. Virkasuhdetta on aihetta jatkaa vuoden

2020 loppuun, jotta kaava ehditään käsitellä maakuntavaltuustossa.

Kaavoituksesta vastaavan johtajan henkilövaihdos tässä vaiheessa merkitsisi todennäköisesti toiminnallisia katkoksia, jotka voisivat johtaa kaavan hyväksymisen tai sen jälkeisten muiden tarvittavien toimenpiteiden

viivästymiseen.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uusimaa-kaavaan 2050 liittyvä päätöksenteko on edennyt loppuvaiheeseen. Tavoitteena on, että olosuhteiden salliessa maakuntahallitus päättää maaliskuun kokouksessaan esittää maakuntakaavakokonaisuuden hyväksymistä maakuntavaltuustolle sen 21.4.2020 kokouksessa.

 

 

Aluesuunnittelun vastuualueen johtajan, Merja Vikman-Kanervan

määräaikainen virkasuhde on päättymässä 31.5.2020.

 

Maakuntakaavaprosessin nykyisessä vaiheessa ei ole perusteltua vaihtaa

vastuujohtajaa. On johdonmukaista, että kaavan valmistelusta vastannut

vastaa myös sen täytäntäntöönpanosta. Huomioon tulee ottaa myös

maakuntahallituksen oikeus määrätä maakuntakaava voimaan sen jälkeen,

kun maakuntavaltuusto on sen hyväksynyt. Lisäksi on todennäköistä, että

kaavaratkaisusta valitetaan hallinto-oikeuteen, jolloin kaavan sisällöstä

vastanneella henkilöllä on parhaat edellytykset vastata hallinto-oikeudelle

annettavista lausunnoista.

 

Valtion toimesta käynnistetty maakäyttö- ja rakennuslainsäädännön uudistus on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden loppuun mennessä, joten on tärkeää, että liitolla on sitä varten käytettävissään kokenut asiantuntija.

Vikman-Kanervalla on myös merkittävä sisäinen tehtävä liiton uuden

strategian toimeenpanossa.

 

Vikman-Kanerva on erittäin kokenut, kansallisestikin katsoen merkittävä

maakuntakaavoituksen ja maankäytön asiantuntija, joka on laajasti

perehtynyt myös toimintaympäristön muutoksiin ja niiden vaikutuksiin.

Edellä mainitulla perusteella aluesuunnittelun vastuualueen johtajan

virkasuhdetta on aihetta edelleen jatkaa Merja Vikman-Kanervan hoitamana entisin ehdoin 31.12.2020 saakka muutoin entisin ehdoin. Hänen voimassa oleva virkasuhteensa päättyy 31.5.2020.

 

Asian taustat

Uudenmaan liiton aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virka on ollut

avoinna 1.4.2015 alkaen liiton ulkoisessa toimintaympäristössä vireillä olevien merkittävien muutosten takia.

 

Virkaa on maakuntahallituksen päätöksellä määräaikaisesti hoitanut Merja

Vikman-Kanerva, joka on toiminut myös maakuntajohtajan toisena sijaisena. Hänellä on täyttynyt kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 § mukainen eroamisikä toukokuussa 2018. Viranhaltijan kanssa voidaan kuitenkin sopia virkasuhteen määräaikaisesta jatkamisesta eroamisiän saavuttamisen jälkeenkin. Virkasuhde muuttuu tällöin määräaikaiseksi virkasuhteeksi. Määräajan päättyessä virkasuhde päättyy ilman irtisanomista.

 

Maakuntahallitus on hyväksynyt liiton ylimmän johdon palkkausohjeen

16.3.2015 § 75 ja vahvistanut aluesuunnittelun vastuualueen johtajan

vaativuusluokkasijoitukseksi 21. Hallintosäännön 15 § nojalla

maakuntahallitus määrää maakuntajohtajan sijaiset.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin

-        jatkaa aluesuunnittelun vastuualueen johtajan avoimen viranhoitajan, Merja Vikman-Kanervan määräaikaista virkasuhdetta 31.12.2020 asti entisin ehdoin

-        määrätä Vikman-Kanervan maakuntajohtajan toiseksi sijaiseksi edellä mainittuun päivämäärään asti

-        todeta, että viran ylimmän johdon palkkausohjeen mukainen

vaativuusluokkasijoitus on 21.

 

Vastuujohtaja:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Valmistelija:

Tero Suursalmi 050 569 3391

 

Käsittely:

Merkittiin, että Merja Vikman-Kanerva esteellisenä oli poistunut kokouksesta

eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin

-        jatkaa aluesuunnittelun vastuualueen johtajan avoimen viranhoitajan,

Merja Vikman-Kanervan määräaikaista virkasuhdetta 31.12.2020 asti

entisin ehdoin

-        määrätä Vikman-Kanervan maakuntajohtajan toiseksi sijaiseksi edellä

mainittuun päivämäärään asti

-        todeta, että viran ylimmän johdon palkkausohjeen mukainen

vaativuusluokkasijoitus on 21.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

 

MHS 19.10.2020 § 113

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään hallinto- ja talousjohtaja virassa nykyisin

toimivan Paula Autioniemen nimittämistä aluesuunnittelun vastuualueen

johtajan virkasuhteeseen määräajaksi ajalle 1.11.2020-31.12.2021.

 

Asian yksityiskohtainen selostus

 

Uudenmaan liiton hallintosäännön mukaan maakuntahallitus valitsee

vastuualueen johtajan ja yksikön päällikön sekä päättää heidän

nimikkeistään.

 

Liiton henkilöstöpoliittinen linjaus on, että kaikissa vapautuvissa vakansseissa selvitetään mahdollisuus tehtävän hoitamiseen sisäisin järjestelyin.

 

Aluesuunnittelun vastuualueen johtaja Merja Vikman-Kanerva siirtyy

eläkkeelle 1.1.2021 alkaen. Aluesuunnittelun johtaja kuuluu liiton ylimpiin

viranhaltijoihin. Hänen tehtävänsä on alueidenkäyttöön, liikenteeseen ja

ympäristöön liittyvien aluesuunnittelutehtävien johtaminen ja kehittäminen.

Vastuualueen johtajan toimivalta on kuvattu liiton hallintosäännön 12 §:ssä.

Samanaikaisesti kun liiton aluesuunnittelun johtajan virka on tulossa

avoimeksi, on liiton sisäisessä toiminnassa käynnissä muutoksia, joiden

vaikutuksia Uudenmaan liiton toimintaan ja tehtäviin ei vielä pystytä tarkasti ennakoimaan. Liiton vuoteen 2029 ulottuvan strategian toteuttaminen on alkanut vuoden 2020 alussa. Strategian toteuttamisessa onnistuminen voi edellyttää myös Uudenmaan liiton organisaation uudistamista.

 

Johtamisessa korostuu tulevaisuudessa laaja-alaisuus ja yleisluontoisuus

substanssiasiantuntijuuden tukena. Merja Vikman-Kanervan eläköitymisen

myötä liitossa voidaan kokeilla johtajien työkiertoa. Työkierto tukee laaja-alaisuuden tavoitetta ja valmistautumista mahdolliseen

organisaatiouudistukseen.

 

Yllä kuvatussa tilanteessa on perusteltua, että aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virka täytetään työkiertona ja liiton hallinto- ja talousjohtajan virassa nykyisin toimiva Paula Autioniemi siirretään suostumuksensa perusteella aluesuunnittelun vastuualueen johtajaksi määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.11.2020- 31.12.2021. Merja Vikman-Kanerva käyttää virkaan kuuluvaa toimivaltaa 31.12.2020 asti. Virkasuhteen kaksi ensimmäistä kuukautta on varattu tehtävään perehtymiseen.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan

virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Viran palkkauksessa sovelletaan Maakuntahallituksen 16.03.2015

hyväksymää Uudenmaan liiton ylimmän johdon palkkausohjetta. Tehtävä

sijoittuu johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 21.

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää

-        nimittää hallinto- ja talousjohtajan virassa nykyisin toimivan Paula

Autioniemen aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteeseen

määräajaksi ajalle 1.11.2020-31.12.2021,

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran

tehtäväkuvaan,

-        valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään järjestelystä mahdollisesti

aiheutuvan palkantarkistuksen niin, että se täyttää liiton johdolle asetetut tehtävien vaativuuden arvioinnin kriteerit.

 

Vastuujohtaja ja valmistelija:

Ossi Savolainen 040 589 8415

 

Käsittely:

Merkittiin, että virkamiehistä vain maakuntajohtaja Ossi Savolainen osallistui tämän asian käsittelyyn ja toimi samalla sihteerinä.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        nimittää hallinto- ja talousjohtajan virassa nykyisin toimivan Paula

Autioniemen aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteeseen

toistaiseksi 1.11.2020 alkaen ja enintään 31.12.2021 saakka,

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran

tehtäväkuvaan,

-        valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään järjestelystä mahdollisesti

aiheutuvan palkantarkistuksen niin, että se täyttää liiton johdolle

asetetut tehtävien vaativuuden arvioinnin kriteerit.

 

Täytäntöönpano:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusosoitus

Päätösote: Paula Autioniemi

 

 

Maakuntahallitus 08.11.2021 § 139 

 

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että hallintojohtajan vakinaisen viran haltija ja aluesuunnittelun vastuualueen johtajan määräaikaisessa virassa 1.11.2020-31.12.2021 toiminut Paula Autioniemi nimitetään aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteeseen määräajaksi 1.1.2022-30.6.2024.

 

Selostus

 Aluesuunnittelun vastuualueen johtaja Merja Vikman-Kanervan siirryttyä

eläkkeelle 1.1.2021 alkaen, Paula Autioniemi on hoitanut aluesuunnittelun

vastuualueen johtajan virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa 1.11.2020-

31.12.2021. Aluesuunnittelun johtaja kuuluu liiton ylimpiin viranhaltijoihin. Hänen tehtävänsä on alueidenkäyttöön, liikenteeseen ja ympäristöön liittyvien aluesuunnittelutehtävien johtaminen ja kehittäminen. Vastuualueen johtajan toimivalta on kuvattu liiton hallintosäännön 12 §:ssä.

 

Samanaikaisesti kun liiton aluesuunnittelun johtajan vakinainen virka on tulossa avoimeksi, on liiton sisäisessä toiminnassa käynnissä muutoksia,

joiden vaikutuksia Uudenmaan liiton toimintaan ja tehtäviin ei vielä

pystytä tarkasti ennakoimaan. Liiton vuoteen 2029 ulottuvan strategian

toteuttaminen on alkanut vuoden 2020 alussa. Strategian toteuttamisessa

onnistuminen voi edellyttää myös Uudenmaan liiton organisaation

uudistamista. Mahdollinen organisaatiouudistus on tarkoituksenmukaista toteuttaa nykyisen maakuntajohtajan jäätyä eläkeelle vuonna 2024.

 

Johtamisessa korostuu tulevaisuudessa laaja-alaisuus ja yleisluontoisuus

substanssiasiantuntijuuden tukena. Merja Vikman-Kanervan eläköitymisen

myötä liitossa on kokeiltu johtajien työkiertoa. Työkierto on tukenut laaja-

alaisuuden tavoitetta ja valmistautumista mahdolliseen

organisaatiouudistukseen. Sisäisen selvityksen mukaan työkierto on ollut

onnistunut ja sitä on yllä kuvatussa tilanteessa tarpeen jatkaa.

 

Yllä kuvatussa tilanteessa on perusteltua, että aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virassa toimineen Paula Autioniemen työkiertoa aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteessa jatketaan hänen suostumuksensa perusteella 30.6.2024 asti. 

 

Viran palkkauksessa sovelletaan Maakuntahallituksen 16.03.2015

hyväksymää Uudenmaan liiton ylimmän johdon palkkausohjetta. Tehtävä

sijoittuu johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 21.

 

Asian tausta

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan

virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

 

Uudenmaan liiton hallintosäännön mukaan maakuntahallitus valitsee vastuualueen johtajan ja yksikön päällikön sekä päättää heidän nimikkeistään.

 

Liiton henkilöstöpoliittinen linjaus on, että kaikissa vapautuvissa vakansseissa selvitetään mahdollisuus tehtävän hoitamiseen sisäisin järjestelyin.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        nimittää Paula Autioniemen aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteeseen määräajaksi 1.1.2022-30.6.2024

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran tehtäväkuvaan.

 

 

 

Asian käsittely:

Va. aluesuunnittelun vastuualueen johtaja Paula Autioniemi ja va. hallintojohtaja Inka Tikkanen poistuivat kokouksesta esteellisinä ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Maakuntajohtajaa lukuunottamatta myös muut virkamiehet poistuivat kokouksesta. Pöytäkirjanpitäjänä toimi maakuntajohtaja. 

 

Käsittelyn aikana tehtiin ehdotus asian pöydällepanosta, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

Täytäntöönpano:

 Päätösote: Paula Autioniemi

 

Maakuntahallitus 29.11.2021 § 162  

907/01.01.01.00/2021  

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        nimittää Paula Autioniemen aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteeseen määräajaksi 1.1.2022-30.6.2024

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran tehtäväkuvaan.

 

Asian käsittely:

Virkamiehistä vain maakuntajohtaja Ossi Savolainen osallistui tämän asian käsittelyyn ja toimi samalla pöytäkirjanpitäjänä.

 

Käsittelyn aikana esittelijä muutti pohjaehdotuksensa seuraavaan muotoon:

Maakuntahallitus päättää

-        nimittää Paula Autioniemen aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteeseen määräajaksi 1.1.2022-31.12.2023

-        että johtamisjärjestelyjä arvioidaan vuoden 2023 toukokuussa

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran tehtäväkuvaan.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        nimittää Paula Autioniemen aluesuunnittelun vastuualueen johtajan virkasuhteeseen määräajaksi 1.1.2022-31.12.2023

-        että johtamisjärjestelyjä arvioidaan vuoden 2023 toukokuussa

-        valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset viran tehtäväkuvaan.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

Täytäntöönpano:

 Päätösote: Paula Autioniemi