Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 102 

Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; Kansainvälistä osaamista työelämään KAVOT; Helsingin kaupunki

 

Maakuntahallitus 24.10.2022 § 102  

282/07.00.03.02/2022  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Helsingin kaupungille Kansainvälistä osaamista työelämään KAVOT - hankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta.

 

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakijana on Helsingin kaupunki, hakemus on saapunut 12.8.2022.

Hankkeen osatoteuttajina ovat Helsingin yliopisto ja The Startup Shortcut Oy.

 

Hankkeen kuvaus

 

Kansainvälistä osaamista työelämään -hankkeen tavoitteena on
 

  1. tukea pääkaupunkiseudulla asuvien vieraskielisten osaajien työllistymistä alueen pk-yrityksiin, startupeihin ja korkeakouluihin, sekä
  2. kehittää hankkeeseen osallistuvien yritysten ja korkeakoulujen kansainvälisten rekrytointien määrää ja laatua työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

 

Hankkeen aikana otetaan käyttöön uusia keinoja työllistämisessä ja etsitään ratkaisuja vieraskielisten työllisyysasteen nostamiseen. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan mm. uudenlaiset yritysyhteistyön sekä korkeakoulujen kansainvälisten osaajien rekrytoinnin mallit.

 

Toimenpiteillä edistetään kansainvälisen osaamisen hyödyntämistä edistävän toimintakulttuurin ja -käytänteiden kehittymistä alueen yrityksissä ja korkeakouluissa, sekä parannetaan työnantajien valmiuksia palkata vieraskielistä työvoimaa. Hankekauden aikana toteutetaan lisäksi selvitys, joka vahvistaa tietopohjaa alueella toimivien pk-yritysten työvoima- ja osaamistarpeista sekä kansainvälisen rekrytoinnin edellytyksistä.

 

Hanketoimien tuloksena kansainvälisen osaamisresurssin käyttöaste alueella kasvaa, millä on myönteisiä vaikutuksia pääkaupunkiseudun kaupunkien työllisyyteen ja työvoiman saatavuuteen alueella. Hankekauden loppuun mennessä myös hankkeeseen osallistuvien yritysten kansainvälistymisen aste ja kilpailukyky kasvavat sekä vieraskielisten kotoutuminen alueelle helpottuu. 

 

Ratkaisuja työllisyyden hoitoon haetaan yli kuntarajojen ja yhteistyötä tiivistetään mm. alueen korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa osaavan työvoiman ja korkean osaamisen saatavuuden turvaamiseksi. Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Helsingin seudun kauppakamari ja The Startup Shortcut (jäljempänä The Shortcut) yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle suunnattuihin toimintoihin osallistuvat lisäksi Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan sekä Taideyliopisto. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Uudenmaan TE-toimiston ja Business Finlandin sekä alueella toimivien kansainvälisiä rekrytointeja tekevien yritysten kanssa.

 

Yhteys Uudenmaan maakuntaohjelmaan

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman painopistettä Onnellisten Uusimaa.

Hanke toteuttaa Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopistettä Ihmisten kaupunki.

 

Hankkeen kustannusarvio

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 647 117 €.

 

Hankkeen tarkemmat päätöstiedot ja toteuttamisen ehdot on kuvattu tämän päätöksen liitteessä.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hanke edistää AKKE-haun valintakriteereiden mukaisesti vieraskielisten työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä osaavan kansainvälisen työvoiman houkuttelua maailmalta sekä heidän alueella pysymistään elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti. Hanke on Uusimaa-ohjelman 2022-25 mukainen, edistäen painopistetta Onnellisten Uusimaa sekä useita ohjelmassa asetettuja tavoitteita, kuten maahanmuuton lisääminen ja maahanmuuttajien työllistämisen tehostaminen, kansainvälisten osaajien houkuttelu sekä kotoutumisen edistäminen.

Kyseessä on laaja-alainen yhteistyöhanke. Sen vaikuttavuus perustuu sekä työnantajien että maahanmuuttajien tarpeiden tunnistamiseen ja yhteensovittamiseen. Hanke on sisältönsä ja tavoitteidensa kannalta keskeinen Uudenmaan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.                  
 

Hankkeella tuetaan yksittäisten yritysten liiketoimintaa kohdistamalla vähämerkityksistä tukea hankkeeseen osallistuville arviolta 50 yritykselle. Kuitenkin hankkeessa on tavoitteena laajemmat aluekehitysvaikutukset ja esimerkiksi pilotoitava kansainvälisen rekrytoinnin malli on yleisesti hyödynnettävissä rahoituslain 5 ja 6 § mukaisesti.

 

Uudenmaan liitto varmistaa mallin yleisen hyödynnettävyyden ja levittämisen osana hankkeen valvontaa. Laajemmassa aluekehittämishankkeessa maakunnan liiton on mahdollista myöntää tukea, joka kohdistuu osittain myös taloudellisille toimijoille. Tällä päätöksellä Uudenmaan liitto huolehtii siitä, että vähämerkityksisen tuen ehtoja noudatetaan hankkeessa rahoitusasetuksen ja sen muistion mukaisesti.


Ratkaisu perustuu Uudenmaan liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään  46/60  ja asiantuntija-arvioihin hanketiimin kokouksessa.
 

Asian tausta

 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2022 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). TEM myönsi Uudenmaan liitolle valtioneuvoston 30.03.2022 tekemän päätöksen mukaisesti AKKE mukaista määrärahaa seuraavien Uudenmaan ALKE-keskustelujen teemojen toimenpiteisiin:

 

  • Uusimaa hiilineutraaliksi vuonna 2030 mennessä
  • Uudenmaan TKI-panostusten kasvattaminen
  • Osaavan työvoiman saatavuus

 

yhteensä 3 908 000 €, josta haettavaksi avattiin 2 733 000 €. Uudenmaan liiton AKKE-haku oli avoinna 1.6.-12.8.2022.

 

KAVOT-hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman kärkeä 3: Osaavan työvoiman saatavuus ja sen tulee koko toimintansa ajan toteuttaa seuraavia hakuilmoituksessa määriteltyjä vaikuttavuuskriteerejä.

  • Hanke edistää merkittävästi Uudenmaan 80 % työllisyystavoitteen saavuttamista vieraskielisten osalta tai/ja kv-osaajien saatavuutta ja Uudellamaalla pysymistä
  • Hanke testaa tai edistää innovatiivisten kokeilujen avulla uudenlaisia varteenotettavia toimintamalleja
  • Hanke luo perustaa pysyvälle toiminnalle tai suuremmille muulla rahoituksella toteuttaville hankekokonaisuuksille

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla hankesuunnitelman mukaisesti,

-        hyväksyä hankkeen kokonaiskustannukseksi 647 117 euroa,

-        myöntää tukea enintään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista eli enintään 517 694 euroa.

 

Tukea voidaan käyttää 1.1.2023-31.12.2024 välisenä aikana hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen ja tässä päätöksessä esitettyjen kustannusten kattamiseen tämän päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti.

 

Yhteishankkeessa päätoteuttajan on ilmoitettava maakunnan liiton tekemästä tukipäätöksestä ja muista maakunnan liiton hanketta koskevista toimenpiteistä ja päätöksistä hankkeen muille osatoteuttajille.

 

Asian käsittely:

Käsittelyn aikana maakuntajohtaja täydensi pohjaehdotustaan lisäämällä hakukriteeri -sanan päätösesityksen viimeiseen virkkeeseen.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla hankesuunnitelman mukaisesti,

-        hyväksyä hankkeen kokonaiskustannukseksi 647 117 euroa,

-        myöntää tukea enintään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista eli enintään 517 694 euroa.

 

Tukea voidaan käyttää 1.1.2023-31.12.2024 välisenä aikana hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen ja tässä päätöksessä esitettyjen kustannusten kattamiseen tämän päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti.

 

Yhteishankkeessa päätoteuttajan on ilmoitettava maakunnan liiton tekemästä tukipäätöksestä ja muista maakunnan liiton hanketta koskevista toimenpiteistä, päätöksistä ja hakukriteereistä hankkeen muille osatoteuttajille.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

Täytäntöönpano:

 Helsingin kaupunki