Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 103 

Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; VISU Village for sustainable clothing - ekosysteemisiltoja kouluttajien, nuorten ja yritysten välille; Laurea ammattikorkeakoulu

 

Maakuntahallitus 24.10.2022 § 103  

284/07.00.03.02/2022  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Laurea ammattikorkeakoululle VISU Village for sustainable clothing - ekosysteemisiltoja kouluttajien, nuorten ja yritysten välille -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta.

 

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakijana on Laurea ammattikorkeakoulu, hakemus on saapunut 12.8.2022. Hankkeen osatoteuttajana on Suomen Tekstiili ja Muoti ry.

 

Hankkeen kuvaus

 

Hanke rakentaa kestävään vaatekulutuskäyttäytymiseen keskittyvän ekosysteemin, 'kylän', nuorten, yritysten ja koululaitoksen välille. Ekosysteemin toimijat yhdistävät sillat rakennetaan ensinnäkin nuorten ja yritysten välillä. Yritysten kautta tapahtuva yhteiskunnallinen vaikuttaminen antaa nuorille keinoja edistää itselle tärkeitä teemoja yritysten kautta, samalla tutustuen yritystoiminnan reunaehtoihin ja mahdollisuuksiin. Tämä vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallisuutta sekä kestävän kehityksen mukaista vaatekulutuskäyttäytymistä. Toiseksi sillat rakennetaan yrityksille nuorten ja koulumaailman suuntaan. Nuorten ideoiden kanssa työskentely antaa työkaluja vahvistaa yritysten palvelumuotoilu- ja ennakointiosaamista, siten ketteröittää liiketoimintauudistumista kestävän kehityksen suuntaan. Yritysten ja koulumaailman näkökulmien avautuminen yhteisen haasteen, kestävän tulevaisuuden, kautta auttaa rakentamaan näiden keskeisten yhteiskunnallisten toimijoiden tavoitteita yhteisiksi. Kolmanneksi siltoja rakennetaan kouluille ja opettajille yritysten ja nuorten suuntaan. Opettajat saavat työkaluja ja uusia pedagogisia näkökulmia sekä kestävän kehityksen että yritysten kautta tapahtuvan yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemojen tuomiseen opetukseen.

 

Yhteys Uudenmaan maakuntaohjelmaan

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman painopistettä Ympäristöviisas Uusimaa. Hanke toteuttaa Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopistettä Ilmastoneutraalius.

 

Hankkeen kustannusarvio

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 454 000 €.

 

Hankkeen tarkemmat päätöstiedot ja toteuttamisen ehdot on kuvattu tämän päätöksen liitteessä.

 

Päätösesityksen perustelut

 

 VISU -hanke menestyi hyvin valintakriteerien tarkastelussa. Ratkaisu perustuu Uudenmaan liiton arvionnissa saatuun pistemäärään 42/60 ja asiantuntija-arvioihin hanketiimin kokouksissa.

 

Hanke vastaa hyvin haun tavoitteisiin. Se edistää Uusimaa-ohjelman tavoitetta Ympäristöviisas Uusimaa ja erityisesti Hiilineutraali Uusimaa -kartan toimeenpanoa kiertotalous -painopisteen alla. Lisäksi hanke on Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian tavoitteiden mukainen.

 

Tekstiilien kiertotalous on suuri mahdollisuus koko Suomelle ja myös Uudellemaalle. Erityisesti täällä olevien yritysten kiertotalousosaamista on järkevää kasvattaa, koska täällä on iso joukko pk-yrityksiä ja toisaalta täällä on laaja kulutusmassa uudenlaisia tuotteita ja palveluja käyttämään. Uudenmaan kannattaa olla etujoukoissa kehittämässä kestävän vaatekulutuskulttuurin ekosysteemiä, jossa toiminta mahdollistaa kestävän kehityksen reunaehtojen vaatiman ostokäyttäytymisen ja liiketoiminnan uudistumisen. Lisäksi hankkeessa on ansiokasta nuorten kuluttajien mukaan ottaminen kehittämään uusia palveluja ja tuotteita.

 

Hankkeen lisäselvityksissä saatiin myös kuvaus siitä, miten syntyvän ekosysteemin toiminta aiotaan varmistaa hankkeen jälkeen ja miten se integroidaan osaksi laajempaa kehitystä. Hankesuunnitelma on realistinen ja samalla kunnianhimoinen. Hankkeessa syntyvä ekosysteemi ja sen jatkuvuus tuottaa vaikuttavuutta.

 

Hankkeeseen kuuluu myös verkottumista kansainvälisesti. Tekstiilien kiertotalous on iso globaali mahdollisuus ja EU-vaikuttaminenkin onkin tärkeää. Tätä puolta hankkeen toteutuksessa kannattaa syventää.

 

Asian tausta

 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille vuoden 2022 talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). TEM myönsi Uudenmaan liitolle valtioneuvoston 30.03.2022 tekemän päätöksen mukaisesti AKKE mukaista määrärahaa seuraavien Uudenmaan ALKE-keskustelujen teemojen toimenpiteisiin:

 

  • Uusimaa hiilineutraaliksi vuonna 2030 mennessä
  • Uudenmaan TKI-panostusten kasvattaminen
  • Osaavan työvoiman saatavuus

 

yhteensä 3 908 000 €, josta haettavaksi avattiin 2 733 000 €. Uudenmaan liiton AKKE-haku oli avoinna 1.6.-12.8.2022.

 

VISU-hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman kärkeä 1: Uusimaa hiilineutraaliksi 2030 mennessä ja sen tulee koko toimintansa ajan toteuttaa seuraavia hakuilmoituksessa määriteltyjä vaikuttavuuskriteerejä.

  • Hanke edistää kestävällä tavalla Hiilineutraali Uusimaa tiekartan kiertotaloustavoitteita
  • Hanke edistää erityisesti tutkimuspohjaisten innovaatioiden hyödyntämistä ja/tai yritysyhteistyötä

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla hankesuunnitelman mukaisesti,

-        hyväksyä hankkeen kokonaiskustannukseksi 454 000 euroa,

-        myöntää tukea enintään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista eli enintään 363 200 euroa.

 

Tukea voidaan käyttää 1.1.2023-31.12.2024 välisenä aikana hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen ja tässä päätöksessä esitettyjen kustannusten kattamiseen tämän päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti.

 

Yhteishankkeessa päätoteuttajan on ilmoitettava maakunnan liiton tekemästä tukipäätöksestä ja muista maakunnan liiton hanketta koskevista toimenpiteistä ja päätöksistä hankkeen muille osatoteuttajille.

 

Asian käsittely:

Pöytäkirjaan merkitään, että Ulla Kaukola esteellisenä ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.

 

Käsittelyn aikana maakuntajohtaja täydensi pohjaehdotustaan lisäämällä hakukriteeri -sanan päätösesityksen viimeiseen virkkeeseen.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla hankesuunnitelman mukaisesti,

-        hyväksyä hankkeen kokonaiskustannukseksi 647 117 euroa,

-        myöntää tukea enintään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista eli enintään 517 694 euroa.

 

Tukea voidaan käyttää 1.1.2023-31.12.2024 välisenä aikana hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen ja tässä päätöksessä esitettyjen kustannusten kattamiseen tämän päätöksen ja sen ehtojen mukaisesti.

 

Yhteishankkeessa päätoteuttajan on ilmoitettava maakunnan liiton tekemästä tukipäätöksestä ja muista maakunnan liiton hanketta koskevista toimenpiteistä, päätöksistä ja hakukriteereistä hankkeen muille osatoteuttajille.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

 

Täytäntöönpano:

 Laurea ammattikorkeakoulu