Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 13.06.2023/Pykälä 6 

Uudenmaan liiton vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

 

Maakuntahallitus 27.03.2023 § 31 

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää hyväksyä vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen omalta osaltaan ja saattaa sen tilintarkastajan tarkastuksen jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

 

Uudenmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätös on 188 912,79 euroa alijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2022 oli laadittu 345 000,00 euroa alijäämäisenä. Alijäämä esitetään katettavaksi taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa.

 

Tase pysyi edelleen vahvana. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Liiton toiminnassa ei ole havaittu olennaisia puutteita toimintavuoden aikana.                           

 

Selostus

Toiminnan toteutuminen

 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet jakautuvat Uudenmaan liitossa vastuualueille ja yksiköille määriteltäviin toiminnan painopisteisiin sekä strategian toiminnallisiin vuositavoitteisiin. Vuodelle 2022 asetetut toiminnan painopisteet sekä toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

 

Tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Talousarvio vuodelle 2022 oli laadittu 345 000,00 euroa alijäämäisenä (sisältäen 250 000 euron tuloutuksen aluekehitysrahastosta). Tilikaudella 1.1.-31.12.2022 liiton talous toteutui ennakoitua paremmin. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että tilikauden alijäämä 188 912,79 euroa katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa.

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmisteltu johtoryhmän johdolla. Tilinpäätökseen liittyy tilintarkastusstandardien (ISA) mukainen johdon vahvistusilmoituskirje, jolla ei muuteta maakuntahallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Kirje osoitetaan tilintarkastajalle ja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

 

Aluekehitysrahaston käyttö

 

Uudenmaan liitolla on aluekehitysrahasto, josta voidaan myöntää tukea aluekehityshankkeisiin. Rahaston käytöstä päättää maakuntahallitus.

 

Maakuntahallitus päätti syksyllä 2020 tulouttaa rahaston silloiset varat, yhteensä 500 000 euroa vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaehdotukseen, 250 000 euroa vuonna 2021 ja 250 000 euroa vuonna 2022. Tuloutettavat aluekehitysrahaston varat on kohdennettu ja kohdennetaan avustuksina uusmaalaisten toimijoiden, erityisesti kuntien ja/tai niiden kehittämisyhtiöiden, EU-hankehakemusvalmistelun tukemiseen uuden EU-ohjelmakauden alussa.

 

Uudenmaan liiton talous toteutui toimintavuonna 2022 ennakoitua paremmin ja tästä syystä tilikauden lopussa aluekehitysrahastosta ei tuloutettu EU-hankevalmisteluavustuksiin varattuja 250 000 euroa.

 

Tilinpäätöksen käsittelyn seuraavat vaiheet

 

Tilinpäätös annetaan maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastajien (KPMG Julkistarkastus Oy) tarkastettavaksi. Tilintarkastaja laatii tilinpäätöksen liitteeksi tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunta antaa siitä arviointikertomuksen. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti toukokuussa tilintarkastajan tarkastuksen jälkeen. Tilinpäätös saatetaan maakuntavaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun kokoukseen 13.6.2023.

 

Asian tausta

Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kuntalaissa (410/2015, 113§, 115§) mm. seuraavaa:

 

Tilikausi on kalenterivuosi.

 

Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Maakuntahallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Maakuntavaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        hyväksyä osaltaan vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

-        saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi

-        esittää tilikauden tuloksen käsittelystä maakuntavaltuustolle seuraavaa

  • tilikauden alijäämä 188 912,79 euroa katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa

-        valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle

-        oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        hyväksyä osaltaan vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi

-        saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi

-        esittää tilikauden tuloksen käsittelystä maakuntavaltuustolle seuraavaa

  • tilikauden alijäämä 188 912,79 euroa katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa

-        valtuuttaa maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan maakuntahallituksen puolesta allekirjoittamaan johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle

-        oikeuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Jukka Hynninen

 

 

Tarkastuslautakunta 23.5.2023 § 22

 

Kuntalain 113 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

 

Uudenmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätös on toimitettu tarkastuslautakunnalle esityslistan liitteenä. Liiton johto esitteli kokouksessa tilinpäätöksen sisältöä.

 

Tilintarkastaja on antanut tilikautta 2022 koskevan tilintarkastuskertomuksen 31.5.2023.

 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta

 

-        saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi

-        esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä

-        esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

 

Päätös:

 Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

 

 

Tarkastuslautakunta 31.5.2023 § 21

 

Kuntalain 113 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

 

Uudenmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätös on toimitettu tarkastuslautakunnalle esityslistan liitteenä. Liiton johto esitteli kokouksessa tilinpäätöksen sisältöä.

 

Tilintarkastaja on antanut tilikautta 2022 koskevan tilintarkastuskertomuksen 31.5.2023.

 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta

 

-        saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi

-        esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä

-        esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

 

Päätös:

 Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen (9.6.2023).

 

Tarkastuslautakunta 9.6.2023 § 40

 

Kuntalain 113 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

 

Uudenmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätös on toimitettu tarkastuslautakunnalle esityslistan liitteenä. Liiton johto on esitellyt aiemmissa kokouksissa tilinpäätöksen sisältöä.

 

Tilintarkastaja on antanut tilikautta 2022 koskevan tilintarkastuskertomuksen 9.6.2023.

 

Ehdotus:            Tarkastuslautakunta

 

-          saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi

-          esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä

-          esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

 

Muutettu päätösehdotus:

 Tarkastuslautakunta päättää:

 

-          saattaa tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi

-          esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä

-          esittää esitutkintaprosessin ollessa kesken, että tarkastuslautakunta ei puolla vastuuvapauden myöntämistä maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle miltään osin.

-          tarkastuslautakunta esittää vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille vuodelta 2022.

-          Tarkastuslautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös:

   Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2023 § 6  

171/02.01.01.01/2023  

 

Selostus

 Vs. maakuntajohtaja antaa asiasta selostuksen kokouksessa.

 

 

 

Päätösesitys:

 Maakuntavaltuusto päättää

 

-          merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

-          hyväksyä vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

-          tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa

  • tilikauden alijäämä 188 912,79 euroa katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa

-          että esitutkintaprosessin ollessa kesken, vastuuvapautta ei myönnetä maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle miltään osin

-          myöntää muille tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2022.

 

Asian käsittely:

Puheenjohtaja totesi keskustelun aikana tehdyt seuraavat kannatetut muutosehdotukset:
 

Valtuutettu Eve Rämön ehdotus:

Lisätään uusi ranskalainen viiva, toiseksi viimeiseksi:

"-valtuusto yhtyy hallituksen 8.6 päätökseen liittyen KPMG:n selvitykseen"

 

 Valtuutettu Arja Alhon ehdotus:
Lisätään Ossi Savolainen jälkeen: "eikä hallituksen puheenjohtajalle valvontatehtävän laiminlyömisen vuoksi."

Valtuutettu Daniel Sazonovin ehdotus:
Korvataan viimeinen kohta seuraavalla kohdalla: "Maakuntavaltuusto pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä ja arviota maakuntahallituksen vastuusta asiassa ja kokoontuu päättämään asiasta tämä selvityksen pohjalta, kun tämä selvitys on maakuntavaltuuston käytettävissä."

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, maakuntavaltuusto totesi voivansa yksimielisesti hyväksyä valtuutettu Rämön lisäysehdotuksen. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Sazonovin ehdotus oli käytännössä hallituksen vastuuvapautta koskevan asian palautusehdotus. Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, maakuntavaltuusto totesi voivansa yksimielisesti hyväksyä palautusehdotukseen. Puheenjohtaja totesi lopuksi, että tämä tarkoitti samalla valuutettu Alhon lisäysehdotuksen rauenneen.

 

Päätös:

 Maakuntavaltuusto päätti

 

-          merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

-          hyväksyä vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

-          tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa

  • tilikauden alijäämä 188 912,79 euroa katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa

-          että esitutkintaprosessin ollessa kesken, vastuuvapautta ei myönnetä maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle miltään osin

-          yhtyä hallituksen 8.6. päätökseen liittyen KPMG:n selvitykseen

-          pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä ja arviota maakuntahallituksen vastuusta asiassa ja kokoontuu päättämään asiasta tämä selvityksen pohjalta, kun tämä selvitys on maakuntavaltuuston käytettävissä.