Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 137


 

Lausunto Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavaehdotuksesta

 

Maakuntahallitus 18.09.2023 § 137  

590/06.02.00/2021  

 

 

Tiivistelmä 

Loviisan kaupunki pyytää lausuntoa Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavaehdotuksesta. Kaavan tavoitteena on ohjata Loviisanlahden länsirannan rakentamista, asumista ja virkistystä sekä kaavoittamattomien alueiden suunnittelua, sekä tukea mm. Valkon sataman ja alueen yritystoiminnan kehittämistä.

 

Pääperiaatteiltaan kaavaratkaisu on maakuntakaavan mukainen. Kaavaehdotuksessa on myös osin otettu huomioon maakuntahallituksen kaavaluonnoksista valmisteluvaiheessa 2021 antama lausuntopalaute. Kaavassa on kuitenkin vielä tarkistamista vaativia kohtia mm. kauppaan ja virkistys- ja suojelualueisiin liittyen.

 

Lausunnossa todetaan mm. että

-        maakuntakaavan kaupan määrää ja laatua koskevan ohjauksen tulee välittyä osayleiskaavaan.

-        Tavistholmeniin osoitettu matkailupalveluiden alue (RM) kattaa huomattavan osuuden maakuntakaavan virkistysalueesta. Uudenmaan liitto toteaa, että kaavaehdotuksen mukainen käyttötarkoitus ja siihen liittyvä rakentaminen todennäköisesti heikentäisi alueen yleisiä virkistyskäyttöedellytyksiä eikä kaavaratkaisu näin olisi maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. RM-alueen rajausta tulee tarkistaa, ja rajauksen ja kaavaratkaisun perustelut on tarpeellista lisätä kaavaselostukseen. Yleinen virkistyskäyttö ja sen kehittämisedellytykset tulee turvata.

-        sataman kaavamääräyksen mukaan merkintä mahdollistaa vaarallisten kemikaalien säilyttämisen ja käsittelyn. Kaavaselostuksessa on syytä kuvata, millaisia vaikutuksia toiminto voi aiheuttaa ja miten ko. toiminnan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin ja riskeihin on varauduttu kaavaratkaisussa.

-        kaavaehdotuksesta on jätetty pois tunnistettuja, arvokkaita luontokohteita, jotka vielä valmisteluvaiheessa oli kaavaluonnoksessa osoitettu luo-3 ja luo-4 merkinnöillä. Uudenmaan liitto kiinnittää huomiota siihen, että kaavan muuttamisen perusteet puuttuvat tältä osin selostuksesta. Ehdotuksessa tehty ratkaisu luo-alueiden poistamisesta ei liiton näkemyksen mukaan tue luonnonarvojen turvaamista.

 

Uudenmaan liitto edellyttää lausunnossaan esiinnostettujen näkökulmien ja muutostarpeiden huomioon ottamista ennen kaavan hyväksymistä. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää antaa ehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Asian vireilletulo

Loviisan kaupunki on 11.7.2023 pyytänyt Uudenmaan liitolta lausuntoa Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan ehdotuksesta. Lausunto pyydetään antamaan 8.9.2023 mennessä. Uudenmaan liitto on saanut lausunnolle lisäaikaa 18.9.2023 asti. 

 

Asian tausta

Maakuntakaava on ohjeena muutettaessa tai laadittaessa yleiskaavaa (MRL 32§). Valkon osayleiskaava on tullut vireille vuonna 2009. Kaavatyö on nyt ehdotusvaiheessa.

 

Osayleiskaavaehdotuksen selostuksen mukaan kaavan keskeisenä tavoitteena on ohjata Loviisanlahden länsirannan rakentamista sekä kaavoittamattomien alueiden suunnittelua.  

 

Voimassa olevat maakuntakaavat

Lainvoimaisessa Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa osayleiskaavan alueelle on osoitettu seuraavat maakuntakaavamerkinnät:

-        Taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke

-        Seudullisesti merkittävä tie

-        Yhdysrata

-        Satama

-        Laivaväylä

-        Virkistysalue

-        Virkistyskäytön kohdealue

-        Pohjavesialue

-        Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue

-        Loviisan ydinvoimalaitoksen suojevyöhyke

 

Lisäksi aluetta koskevat kaavan yleiset suunnittelumääräykset. Yleiset suunnittelumääräykset edellyttävät mm:

-        Alue- ja yhdyskuntarakennetta tulee kehittää olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen.

-        Uudet asuin- ja työpaikka-alueet tulee suunnitella niin, että ne täyttävät kestävän ympäristön kriteerit: alueiden sijainnin alue- ja yhdyskuntarakenteessa sekä rakentamisen määrän ja tehokkuuden tulee olla sellaista, että monipuolisille toiminnoille, lähipalveluille ja joukkoliikenneyhteyksille sekä lyhyille asiointimatkoille kävellen ja pyöräillen syntyy edellytykset.

-        Maakuntakaavassa osoitettujen keskusten, palvelukeskittymien ja taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeiden ulkopuolella tapahtuvan asuin- ja työpaikkarakentamisen tulee ensisijaisesti sijoittua olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen.

-        Jätteiden lajitteluun, käsittelyyn ja siirtovarastointiin tarkoitettuja kiertotalousalueita ei tule sijoittaa asutuksen tai muun ympäristöhaitoille herkän toiminnon läheisyyteen. Tarvittavat suojaetäisyydet, ympäristöhaittojen ehkäiseminen sekä liikenteen vaikutukset tulee selvittää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

-        Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset ja varastot. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tarkistettava näitä koskeva ajantasainen tieto turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta ja pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.

 

Lisäksi alueella on voimassa 4. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisu.

 

 Asian aiemmat käsittelyt Uudenmaan liitossa

 

Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaava oli valmisteluvaiheessa nähtävillä ja lausunnoilla kesällä 2021 ja Uudenmaan maakuntahallitus antoi siitä lausunnon elokuussa 2021. Valmisteluvaiheessa nähtävillä oli kaksi luonnosvaihtoehtoa. Lausunnon keskeisimmät huomiot liittyivät seuraaviin teemoihin/kohteisiin:

-        Molemmat kaavaluonnosvaihtoehdot turvaavat Valkon sataman toiminta- ja kehittämisedellytykset ja liikenneyhteydet ja taajamatoimintojen kehittämisessä tukeudutaan pitkälti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen

-        Alueen maakunnallisia kulttuuriympäristöarvoja on otettu huomioon eri merkinnöin.

-        Maakunnallisten intressien ja reunaehtojen huomioon ottamista on kuitenkin tietyiltä osin vaikea arvioida, sillä kaavamääräykset ovat vielä puutteelliset. Esimerkiksi alueelle sijoittuvan kaupan määrää ja laatua tulee ohjata maakuntakaavan asettamissa puitteissa.

-        Tiettyjen yksittäisten osayleiskaavaratkaisujen, kuten maakuntakaavan virkistysalueelle osoitetun uuden asumisen alueen voidaan katsoa olevan maakuntakaavan ratkaisuiden ja/tai tavoitteiden kanssa ristiriidassa.

-        Myös luonnonympäristöön ja maakunnallisiin luontoarvioihin liittyen on tunnistettu täydennystarpeita.

Lausunnossa todettiinkin, että kaavaehdotusvaiheessa tulee osayleiskaavan suhdetta maakuntakaavaan tutkia ja kuvata tarkemmin.

 

Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan ehdotus

 

Valkon osayleiskaava-alue sijaitsee Loviisanlahden länsirannalla, Haravankylän, Köpbackan ja Valkon alueilla sekä niihin rajautuvassa saaristossa. Suunnittelualueen koko on noin 25 neliökilometriä. Osayleiskaava on tullut vireille kaupunginvaltuuston päätöksellä 16.9.2009 ja mm. kaava-alueen rajausta on sittemmin supistettu. Vuonna 2018 laadittiin uusi OAS ja kaksi vaihtoehtoista rakennemallia. Valmisteluvaiheessa oli nähtävillä ja lausunnoilla kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta.

 

Osayleiskaava-aineiston mukaan tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka ohjaa asemakaavoitettujen ja asemakaavoitettavien alueiden ulkopuolella suoraan rakentamista. Asemakaavoitetuilla alueilla osayleiskaava noudattaa pääosin asemakaavojen mukaista maankäyttöä.

Kaavalla muun muassa tuetaan Valkon sataman ja koko suunnittelualueen yritystoiminnan monipuolista kehittämistä. Maankäyttöä, virkistyskäyttömahdollisuuksia, matkailua ja asumista kehitetään mm. Valkolammen, Fantsnäsin ja Tavisholmenin alueilla. Lisäksi osoitetaan omarantaisia lomarakennuspaikkoja, kehitetään kevyenliikenteen yhteyksiä Valkon ja Loviisan keskustan välillä sekä turvataan kuntoradan säilyminen ja frisbeegolf-radan kehittäminen.

 

Ehdotus lausunnoksi

Yleistä

 

Kokonaisuutena katsottuna osayleiskaavaehdotus pitkälti toteuttaa voimassa olevan Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan periaatteita ja ratkaisuja. Osayleiskaavaratkaisu ottaa huomioon voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitetut keskeiset maakunnalliset intressit, kuten sataman ja liikenneyhteydet (yhdystie, rata, laivaväylä) sekä olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutumisen. Tietyiltä osin osayleiskaavaehdotus on kuitenkin ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Nämä tuodaan lausunnossa tuonnempana esiin teemoittain.

 

Osayleiskaavan suhteesta maakuntakaavaan kaavaselostuksessa todetaan, että osayleiskaava ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Kuten myös  osayleiskaavan valmisteluvaiheessa, tulkinta on edelleen nyt ehdotusvaiheessa liian yksioikoinen, koska tiettyjen teemojen, kuten virkistyksen osalta, kaavaehdotuksessa on ristiriitoja maakuntakaavan kanssa. Kaavaselostuksesta puuttuu myös kaavaratkaisun perusteluita, mistä syystä em. johtopäätöstä maakuntakaavan mukaisuudesta ei ole selkeästi avattu.

 

Kaavaehdotuksessa on osin otettu huomioon maakuntahallituksen kaavaluonnoksista vuonna 2021 antama lausuntopalaute. Suunnittelumääräyksiä ja vaikutusten arviointeja on täydennetty ja aluevarausten rajauksia tarkistettu mm. kylä-, asunto- ja teollisuusalueiden osalta. Maakuntakaavanäkökulmasta katsottuna osayleiskaavassa on kuitenkin vielä tarkistamista edellyttäviä kohtia mm. kaupan ohjaukseen sekä virkistys- ja suojelualueisiin liittyen.

 

 

Yhdyskuntarakenne, kauppa

 

Tämän osayleiskaavan osalta keskeisiä yhdyskuntarakenteeseen liittyviä maakunnallisia tavoitteita ovat tukeutuminen olevaan rakenteeseen, olevan yhdyskuntarakenteen tehostaminen ja sitä kautta palveluiden ja joukkoliikenteen edellytysten tukeminen, yhdyskuntarakenteen hajautumisen hillintä ja rakentamattomien alueiden vaaliminen.

 

Maakuntakaavan yleisissä suunnittelumääräyksissä todetaan mm. että "Olemassa olevia taajamia tulee kehittää niiden maankäyttöä täydentäen ja tehostaen ja niiden toiminnallista rakennetta monipuolistaen" ja että "Maakuntakaavassa osoitettujen keskusten, palvelukeskittymien ja taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeiden ulkopuolella tapahtuvan asuin- ja työpaikkarakentamisen tulee ensisijaisesti sijoittua olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen". Osayleiskaavaehdotuksessa osoitetut uudet asumiseen tarkoitetut alueet kytkeytyvät nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Uudenmaan liitto suosittelee kuitenkin eri kestävyysnäkökulmista johtuen ensisijaisesti täydentämään ja tiivistämään nykyisiä asuinalueita ja vasta toissijaisesti avaamaan kokonaan uusia alueita rakentamiselle.

 

Osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu uusi teollisuusalue Valkontien länsipuolelle. Kaavaselostuksessa ei ole kyseisen aluevarauksen kuvausta, perusteluita tai vaikutusten arviointia. Kaavaselostusta on täydennettävä tältä osin. Maakuntakaavan keskeisenä tavoitteena on olevan rakenteen tehostaminen ja olevaan rakenteeseen kytkeytyminen ennen kokonaan uusien alueiden käyttöön ottoa. Kuten asumisen, myös teollisten toimintojen osalta Uudenmaan liitto suosittelee ensisijaisesti tehostamaan nykyisiä teollisen toiminnan alueita ja vasta toissijaisesti avaamaan kokonaan uusia alueita teollisten toimintojen käyttöön.

 

Maakuntakaavalla ohjataan merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa. Suunnittelualuetta koskevat Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen kauppaa koskevat määräykset sekä kauppaa koskeva yleinen suunnittelumääräys. Maakuntakaavan taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeellä alarajat seudullisesti merkittävälle vähittäiskaupan suuryksikölle ovat seuraavat: Keskustahakuinen kauppa (päivittäistavaran kauppa ja muun erikoistavaran kauppa) 10 000 k-m2, ja paljon tilaa vaativa erikoistavaran kauppa 10 000 k-m2. Muilla alueilla on voimassa maakuntakaavan yleinen suunnittelumääräys, jonka mukaan "Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on 4000 k-m2, ellei selvitysten perusteella muuta osoiteta ja ellei näissä suunnittelumääräyksissä muuta määrätä. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön."

 

Maakuntakaavan kaupan määrää ja laatua koskevan ohjauksen tulee välittyä osayleiskaavaan. Maakuntakaava mahdollistaa osayleiskaava-alueelle vain merkitykseltään paikallista vähittäiskauppaa. Osayleiskaavaehdotuksessa kaupan ohjausta ei kuitenkaan ole esitetty lainkaan.

 

Virkistys

 

Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa Tavistholmen on osoitettu virkistysalueeksi. Maakuntakaavan virkistysaluemerkinnällä on osoitettu alueet, jotka on tarkoitettu yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Virkistysalueella on voimassa MRL:n 33 §:n rakentamisrajoitus. Alueelle voidaan rakentaa yleistä virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava virkistyskäyttöedellytysten säilyminen, alueen saavutettavuus, riittävä palveluvarustus sekä ympäristöarvot.

 

Osayleiskaavaehdotuksessa Tavistholmen on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueena, luonnonsuojelualueena sekä matkailualueena. Lisäksi saarelle on osoitettu olemassa oleva lomarakennus, ulkoilureittejä sekä venesatama. Kaavaselostuksessa todetaan, että Tavistholmen on kaupunkilaisten erittäin aktiivisesti käyttämä retkeily- ja virkistysalue.

 

Maakuntakaavan tavoitteiden mukainen kaavaratkaisu edellyttää, että kaava tukee alueen yleistä virkistyskäyttöä tai sopeutuu siihen myös matkailualueen osalta.

 

Uudenmaan liitto kiinnittää huomiota osayleiskaavan matkailualuevarauksen (RM-alue) laajuuteen, rajautumiseen, korkeaan rakennusoikeuden määrään sekä suunnittelumääräyksiin. Osayleiskaavan RM-alue kattaa huomattavan osuuden maakuntakaavan virkistysalueesta ja se on myös merkittävästi suurempi kuin kaavan valmisteluvaiheessa (kaavaluonnosvaihtoehto 2). RM-alueen kaavamääräys sallii alueelle rakennusoikeutta enintään 8000 k-m2. Kaavaselostuksesta ei käy ilmi millä perusteilla alue on rajattu ja millaista matkailutoimintaa alueelle on tavoitteena kehittää.

 

Uudenmaan liitto pitää tärkeänä, että osayleiskaava maakuntakaavan mukaisesti tukee Tavistholmenin alueella yleistä virkistyskäyttöä. Alueen tulisikin pääosin mahdollistaa yleinen virkistyskäyttö. Kaavaehdotuksen mukainen matkailupalvelujen alue ja kaavan mahdollistama mittava rakentaminen todennäköisesti heikentäisivät alueen yleisiä virkistyskäyttöedellytyksiä. RM-alueen rajausta tulee tarkistaa, sen vaikutukset saaren yleiseen virkistyskäyttöön arvioida ja rajauksen ja kaavaratkaisun perustelut lisätä kaavaselostukseen. RM-aluevarausmerkinnän kaavamääräystä tulee muuttaa siten, että se edellyttää alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa ottamaan huomioon ja turvaamaan Tavistholmenin yleiset virkistyskäyttötarpeet ja niiden kehittämisedellytykset.

 

Kulttuuriympäristö

 

Osayleiskaava-aluetta koskee kaksi maakuntakaavassa osoitettua maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, kaava-alueen pohjoisosaan ulottuva Loviisanjoen ja -harjun kulttuurimaisema sekä Valkon satama ja ympäröivät asuinalueet -kokonaisuus.

 

Uudenmaan liitto totesi kaavaluonnoksista antamassaan lausunnossa, että kaavamääräyksiä on täydennettävä arvokkaita kulttuuriympäristöjä koskien. Kaavaehdotuksen merkintöihin "arvokas kulttuuriympäristön kokonaisuus" sekä "arvokas rakennetun ympäristön kokonaisuus" onkin lisätty kaavamääräykset, jotka edellyttävät alueiden kulttuurihistoriallisten arviojen huomioon ottamista. Kaava-alueen pohjoisosan viljeylyaukeat on osoitettu maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA), joiden määräyksessä todetaan, että niiden säilyminen avoimena ja viljely- tai laidunkäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää.

 

Liikenne

 

Osayleiskaavan alueella keskeiset voimassa olevat maakuntakaavamerkinnät liikenteen osalta ovat seututie, jona Valkontie on osoitettu, sekä Lahti-Loviisa-rata, joka on osoitettu yhdysratana. Valkon satama on osoitettu sataman kohdemerkinnällä. Liikenteen kannalta keskeisiä maakunnallisia tavoitteita ovat satamaliikenteen toiminnan turvaaminen Valkontien ja Lahti-Loviisa-radan kautta.

 

Kaavaehdotuksessa on osoitettu uusi laaja teollisuusalue Valkontien länsipuolelle ja sen liittyminen Valkontielle. Liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu hyvin suppeasti ilman erillistä liikenteellistä selvitystä. Osayleiskaavatyön yhteydessä tulee selvittää uuden maankäytön vaikutus seudullisen tieverkon toimivuuteen. Lisäksi kaava-aineistoissa tulee kuvata tarvittavat liikenneverkon kehitystoimenpiteet, mikäli toimivuuden turvaaminen sellaisia vaatii.

 

Osayleiskaavassa on osoitettu Valkontien mukaisesti uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä. Väylä edistää maakuntakaavan tavoitteita parantaessaan kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta sekä satamaliikenteen toimivuutta.

 

Satamatoiminnot

 

Valkon satama on osoitettu Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa satamatoimintojen kohdemerkinnällä. Merkinnällä osoitetaan alueita vähintään maakunnallisesti merkittävää satamatoimintaa sekä siihen liittyvää muuta toimintaa varten. Kohdemerkinnällä osoitetun sataman sijainti ja laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että alue muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden ja alue on riittävä turvaamaan sataman toiminta- ja kehittämisedellytykset. Satama tulee suunnitella siten, että toiminnasta aiheutuvat melu- ja muut ympäristöhäiriöt ovat mahdollisimman vähäiset.

 

Satama-alue, johon on olemassa oleva ratayhteys, on perusteltua osoittaa osayleiskaavassa alueena, johon on mahdollista sijoittaa monipuolisesti erilaisia toimintoja. Yleiskaavan tavoitteissa todetaan, että yleiskaavalla tuetaan Valkon sataman ja koko suunnittelualueen yritystoiminnan monipuolista kehittämistä. Muiden sataman toimintojen ohella yleiskaavassa tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa alueelle vaarallisia kemikaaleja varastoiva laitos.

 

Kohdassa 9.11 Valkon sataman kehittämisen vaikutukset ympäristöön on kuvattu lyhyesti satamatoiminnan aiheuttaman melun hallintaa. Sataman kaavamääräyksen mukaan merkintä mahdollistaa vaarallisten kemikaalien säilyttämisen ja käsittelyn. Tähän liittyen kaavaselostuksessa on syytä kuvata, millaisia vaikutuksia toiminto voi aiheuttaa ja miten ko. toiminnan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin ja riskeihin on varauduttu kaavaratkaisussa. Kaavaselostusta on täydennettävä tarvittavilta osin.

 

Luonnonympäristö

 

Kaavaluonnoksesta kaavaehdotukseen edettäessä on poistettu tunnistetut luonnon arvokohteet, jotka oli merkitty luonnosvaiheessa luo-3 ja luo-4 -merkinnöillä. Ehdotuksen kaavaselostuksessa nämä ovat kuitenkin edelleen mukana luonnoksen kaavamerkinnöillä mainittuna kartassa 4.14, mikä on harhaanjohtavaa. Uudenmaan liitto kiinnittää huomiota siihen, että kaavan muuttamisen perusteet puuttuvat tältä osin selostuksesta. Ehdotuksessa tehty ratkaisu luo-alueiden poistamisesta ei liiton näkemyksen mukaan tue luonnon arvojen turvaamista.  Luonnon arvojen huomioon ottamiseen on aiempaa enemmän tarvetta, sillä ilmaston muuttuminen osaltaan heikentää lajiston mahdollisuuksia säilyä nykyisissä elinympäristöissään.

 

Yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39§) edellyttävät mm. että yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys ja luonnonarvojen vaaliminen. Maakuntakaavan yleismääräys edellyttää, että "Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja alueidenkäytössä on otettava huomioon alueiden arvokkaat ominaispiirteet ja turvattava luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön arvot. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tarkistettava viranomaispäätösten, inventointien tai rekisterien ajantasainen tieto arvokkaista alueista, kohteista ja yhteyksistä mukaan lukien alueiden ja kohteiden tarkemmat rajaukset." Uudenmaan liitto pitää riskinä luonnon arvojen turvaamisen kannalta sitä, että tunnistettuja luonnon arvokohteita ei enää kaavaehdotuksessa ole osoitettu kaavakartalla.

 

 

Lopuksi

 

Uudenmaan liitto edellyttää lausunnossaan esiinnostettujen näkökulmien ja muutostarpeiden huomioon ottamista ennen kaavan hyväksymistä.

 

Uudenmaan liitto pyytää, että kaavalausuntoa koskevat vastineet sekä kaavan hyväksymispäätös toimitetaan liitolle tiedoksi. 

 

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon

-        tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa 

 

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 

Esittelijä: 

 Va. maakuntajohtaja Juha Eskelinen

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Paula Autioniemi

 Asiantuntijat Mariikka Manninen ja Tanja Lamminmäki

 

Täytäntöönpano:

 Loviisan kaupunki