Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 129


Liite 1 AKKE haku kevät2023, mhs 19.12.2022

 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksen haun avaaminen

 

Maakuntahallitus 19.12.2022 § 129  

444/07.00.03.01/2022  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää avata Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) rahoitushaun ajalle 16.1-13.3.2023. Maakuntahallitukselle esitetään myös päätösvallan delegointia maakuntajohtajalle niiden hankkeiden rahoituspäätösten osalta, joiden Uudenmaan liitolta anottu määräraha on alle 200.000 €.

 

Selostus

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Uudenmaan liitolle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) kolmivuotista määrärahaa 3,908 milj.€. Tässä haussa myönnettävän rahoituksen kokonaismäärä on 2,2 milj.€.

 

Rahoitettavien AKKE-hankkeiden tulee toteuttaa Uusimaa-ohjelmaa 2022-2025 ja soveltuvin osin Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa.

Uudenmaan liitolta hankkeisiin haettavan tuen määrä voi olla 100 000-500 000 euroa, ja esiselvityshankkeiden tukiosuus voi olla 50 000-100 000 euroa.

AKKE-rahoitusta ehdotetaan?suunnattavaksi?seuraavien teemojen mukaisiin?hankkeisiin:

  1. Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön vahvistaminen

Haemme hankkeita, jotka vahvistavat tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän innovaatioyhteistyötä Uudenmaan osaamiskeskittymien välillä. Kannustamme hakemaan tukea hankkeille, jotka edistävät seuraavia Uusimaa-ohjelman Ympäristöviisas Uusimaa ja Menestyvä Uusimaa -painopisteiden toteuttamista ja tuloksellisuutta: Innovaatiotoiminnan tukeminen sekä verkostojen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen; vihreän kasvun ja kestävien innovaatioiden tukeminen esimerkiksi oikeudenmukaisessa ja nopeassa energiamurroksessa; sekä resurssiviisaat ratkaisut mm. ruokatalouden kehittämisessä. Lisäksi kannustamme hakemaan tukea hankkeille, jotka toteuttavat Uusimaa-ohjelman ja Älykkään erikoistumisen strategian painopisteitä yhdistäviä teemakokonaisuuksia, kuten tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen.

Hankkeita arvioidaan niiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kautta ja sen tulee toteuttaa vähintään kolmea seuraavista arviointiperusteista. Hankehakemuksessa tulee osoittaa, miten

-          hanke tukee Uudenmaan 5 % T&K-tavoitteen saavuttamista ja innovaatioekosysteemin vahvistamista, sekä vahvistaa alueellista TKI-toimijoiden välistä yhteistyötä

-          hanke edistää alueen innovaatiotoimijoiden kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön

-          hanke nopeuttaa eri kehitysvaiheessa olevien yritysten kasvua

-          hanke edistää ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä kehittämistoimia

-          hanke vahvistaa uusmaalaisten toimijoiden kykyä varautua ja mukautua nopeisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin

  1. Uusimaalaisia toimijoita tukevat uudet palvelut sekä osallisuutta tai yhteisöllisyyttä vahvistavat hankkeet

Haemme hankkeita, jotka toteuttavat Uusimaa -ohjelman painopisteen Onnellisten Uusimaa painopisteen toteuttamista ja tuloksellisuutta: Osallisuutta ja osallistumista tukevien verkostojen ja kansalaisjärjestöjen toiminnan vahvistaminen tai Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan kehittäminen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä maakunnallisella tasolla. Hankehakemuksessa tulee osoittaa, että

-          hankkeeseen osallistuu toimijoita useammalta Uudenmaan seudulta tai useita kansallisia toimijoita

-          hanke vahvistaa alueen toimijoiden yhteistyötä ja yhteiskehittämistä

-          hanke edistää sisällöltään osallistumista, osallistamista tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnan keinoin

-          hanke edistää uudenlaisten toimintatapojen tai toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa

-          hanke vahvistaa uusmaalaisten toimijoiden kykyä varautua ja mukautua nopeisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin

3. Esiselvitykset

Edellisiin teemoihin liittyen rahoitusta voidaan myöntää myös maakuntatasolla vaikuttaville esiselvityshankkeille Uusimaa-ohjelman ja Älykkään erikoistumisen teemoissa. Tukitaso voi näille olla 50 000-100 000 euroa.

Kaikille hankkeille yhteiset kriteerit

 

Seuraavia arviointikriteereitä käytetään kaikkien hakemusten arvioinnissa:

 

-          Hankkeella on vahva maakunnallinen toiminnallinen tai edunvalvonnallinen vaikuttavuus.

-          Hanke edistää alueen kuntien ja muiden toimijoiden välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä sekä maakunnallista yhteisöllisyyttä

-          Hanke tuottaa avoimesti jaettavissa olevaa aineistoa, jonka avulla uusimaalaiset yhteisöt voivat nostaa toimintansa laatua ja vahvistaa toimintaansa esim. EU-tasolla

-          Hankkeen toteutussuunnitelman laatuun sekä vaikuttavuuden todennäköisyyteen on panostettu. Hanke on hyvin suunniteltu ja hankesuunnitelmassa on selkeästi ja konkreettisesti kuvattu esitetyt toimenpiteet sekä tulosten hyödyntäminen.

-          Hanke luo perustaa pysyvälle toiminnalle tai suuremmille muulla rahoituksella toteuttaville hankekokonaisuuksille

 

Rahoitushaku on avoinna 16.1.-13.3.2023.

 

Uudenmaan AKKE-rahoitusta voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi voittoa tavoittelemattomat elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijat sekä järjestöt toimialasta riippumatta. Sen sijaan yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen maakunnan liitto ei voi myöntää tukea. Tukea ei voida myöskään myöntää yleisenä toimintatukena hanketoteuttajan toiminnan ylläpitämiseen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. 

 

Uudenmaan liiton hallintosäännön ja siitä 8.11.2021 tehdyn maakuntahallituksen päätösvallan delegointipäätöksen mukaisesti, koskien kansallisen ohjelman määrärahan käyttöä, on voimassa seuraavaa: 

 

-         maakuntajohtaja päättää rahoituksen myöntämisestä, kun Uudenmaan liitolta anottu määrä on alle 75.000 € eivätkä hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ylitä 200 000 euroa,

 

-         maakuntajohtaja päättää kaikista kertakorvauksena myönnettävistä varoista, kun anottu määrä on enintään 75.000 € tai vähemmän, eikä julkisen rahoituksen osuus ylitä 100.000 euroa.

 

Maakuntahallitukselle ehdotetaan kansallisen ohjelman määrärahan käyttöä koskevan päätösvaltansa delegointia AKKE-rahoituksen osalta seuraavasti:

 

-        maakuntajohtaja päättää AKKE-rahoituksen myöntämisestä, kun Uudenmaan liitolta anottu määrä on alle 200.000 €.

 

Tätä suuremmista rahoituksista asia tuotaisiin maakuntahallituksen päätettäväksi.

 

Asian tausta

TEM myönsi päätöksellään VN/9981/2022 Uudenmaan liitolle valtioneuvoston 30.3.2022 tekemän päätöksen mukaisesti momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, AKKE) mukaista 3-vuotista määrärahaa Uudenmaalle seuraavien Uudenmaan ALKE-keskustelujen teemojen toimenpiteisiin: Uusimaa hiilineutraaliksi vuonna 2030 mennessä, Uudenmaan TKI-panostusten kasvattaminen ja Osaavan työvoiman saatavuus, 3.908.000 €.

 

TEM:n päätöksen mukaisesti määräraha tulee kohdistaa ALKE-keskusteiluissa määriteltyihin kehittämiskärkiin (2 133 000 €), maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen sekä alueellisen relisienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, ennakoidun rakennemuutoksen toimiin, elinkeinojen uudistumiseen (832 000 €) sekä älykkääseen sopeutumiseen ennakoidun rakennemuutoksen toimiin (AIKO) (943 000 €).

 

MHS:n 23.5.2022 päättämän perusteella perusteella AKKE-rahoitusta sidottiin kesän haussa ALKE-teemojen mukaisiin hankkeisiin 1 744 362 €. Nyt avattavassa haussa on tavoitteena allokoida vielä jäljelle jäänyt AKKE-rahoitus, 2.200.000 €. 

 

TEM ohjeistaa erikseen rahoituksen seurannasta ja raportoinnista.

 

Maakunnan liiton on varoja myöntäessään noudatettava kansallista lainsäädäntöä. Keskeisiä säädöksiä ovat alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue -ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) lisäksi laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021), valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue-ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021) sekä valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue-ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021).

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää 

-        avata Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) rahoitushaun ajalle 16.1-13.3.2023 selostusosassa mainituin teemoin ja kriteerein,

-        vahvistaa toimivaltuuksien enimmäismäärät seuraavasti: maakuntajohtaja päättää AKKE-rahoituksen myöntämisestä, kun Uudenmaan liitolta anottu määrä on alle 200.000 euroa.

 

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti

-        avata Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) rahoitushaun ajalle 16.1-13.3.2023 selostusosassa mainituin teemoin ja kriteerein,

-        vahvistaa toimivaltuuksien enimmäismäärät seuraavasti: maakuntajohtaja päättää AKKE-rahoituksen myöntämisestä, kun Uudenmaan liitolta anottu määrä on alle 200.000 euroa.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti