Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 130


 

Vaikuttaminen EU:n ennallistamisasetuksen artiklan 6 "Kaupunkien ekosysteemit" valmisteluun; tilannekatsaus tiedoksi

 

Maakuntahallitus 19.12.2022 § 130  

450/03.00.00/2022  

 

Tiivistelmä

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat biodiversiteettistrategiassa sitoutuneet saattamaan luonnon monimuotoisuuden elpymisen tielle vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita on täsmennetty valmisteilla olevaan EU:n ennallistamisasetukseen, josta suuri valiokunta antoi lausuntonsa muotoillen siinä Suomen kannan asetukseen. Lausunnon mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on kehitettävä kestävästi ja oikeudenmukaisesti toteutettavissa olevaa sääntelyä, jotta EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden toteuttamista ja luontokadon pysäyttämistä voidaan edistää. Suuri valiokunta ei kuitenkaan hyväksy ennallistamisasetusta komission nyt esittämässä muodossa ja edellyttää ehdotukseen merkittäviä muutoksia

 

Seuraavaksi EU:ssa komission ehdotus etenee valiokuntiin ja parlamenttiin. Kyseessä on tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädös. Neuvosto tekee päätöksensä määräenemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen ja Uudenmaan kuntien kannalta toivottaviin muutoksiin asetuksessa päästään vain aktiivisella vaikuttamistyöllä sekä tiiviillä yhteistyöllä muiden jäsenmaiden ja kaikkien EU-toimielinten kanssa. Suomen erityisolosuhteiden tunnetuksi tekeminen on tässä erityisen tärkeää.

 

Yleinen tavoite luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä on kannatettava ja nopeasti muuttuvalla Uudellamaalla on tarpeen tehdä nykyistä enemmän sen saavuttamiseksi. Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus sisältää myös vastaavan tavoitteen ja useita ohjauskeinoja sen edistämiseksi alueiden käytön suunnittelussa.

 

Ennallistamisasetuksen muotoilut (erityisesti 6. artikla) vaikuttavat kuitenkin huonosti kohdentuvilta ja sisältävät riskin, että kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen muodostaminen vaikeutuu ja rakennettu ympäristö hajautuu. Asetus on paikoin etenkin käsitteiden määrittelyn osalta epäselvä, mutta tiukin tulkinta kaupunkiympäristöissä ohjaisi rakentamisen käytännössä kokonaan pois nykyisiltä latvuspeitteisiltä viheralueilta hajauttaen yhdyskuntarakennetta kestävyyden tavoitteiden vastaisesti. Uudenmaan kasvavien ja kehittyvien kaupunkien kannalta artikla 6. siis aiheuttaisi merkittäviä haasteita. Lisäksi Suomen ja Uudenmaankin kaupungeissa on kuitenkin jo nykytilassa todennäköisesti enemmän viheralueita, kuin mitä asetuksen 2050 vuodelle esitetty 10 % tavoiteosuus pinta-alasta olisi.

 

Uudenmaan liitto on koonnut kunnilta näkemyksiä kuntajohtajilta sekä kuntien kaavoituksen ja muiden toimialojen asiantuntijoilta. Liitto on valmistellut kokoavan kannanoton Uudenmaan alueen näkökohdista käytettäväksi edunvalvonnassa valtion ja EU:n suuntiin. Kannanotto sisältää korjausehdotuksia 6. artiklaan Uudenmaan näkökulmasta. Seuraavaksi on olennaista edistää korjausehdotuksia mahdollisimman monen kansainvälisen kanavan kautta, hyödyntäen sekä jo olemassa olevia verkostoja että luomalla uusia yhteyksiä.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Paula Autioniemi

 Asiantuntija Ilona Mansikka