Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 10


 

Erillisselvitys liiton markkinoinnista, viestinnästä, edunvalvonnasta ja edustamisesta sekä näitä koskevista hankinnoista

 

Maakuntahallitus 30.01.2023 § 10  

11/02.08.01.00/2023  

 

 

Tiivistelmä

KPMG Oy Ab:lta on tilattu ulkoinen tarkastus, jonka avulla selvitetään, onko Uudenmaan liitossa markkinointiin, viestintään, edunvalvontaan ja edustamiseen kohdistuneet kulut ja hankinnat vuosilta 2017-2022 toteutuneet ja tehty asianmukaisesti liiton toimintaa koskeviin talousarvioon, tavoitteisiin ja ohjeisiin nähden. Maakuntahallitukselle esitetään, että se merkitsee toimeksiannon käynnistymisen tiedoksi.

 

Selostus

Selvityksessä laaditaan yhteenveto toimintojen kuluista ja kohteista, annetaan arvio kulujen syntymisen ja hankintojen toteuttamisen asianmukaisuudesta, ohjeistuksen riittävyydestä ja toimintamenettelyiden kehittämistarpeista. Selvityksen tuloksena annetaan kehittämissuosituksia toiminnan edelleen kehittämiseksi.


Selvityksen toimeksiantajana on maakuntahallituksen puheenjohtaja. Se järjestetään toimivasta johdosta ja lakisääteisestä tilintarkastuksesta riippumattomaksi. Selvityksen raportoinnin yhteydessä tullaan kuvaamaan tehdyt havainnot ja johtopäätökset ja annetaan suositukset toiminnan edelleen kehittämiseksi. Raportti tuodaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi helmi- tai maaliskuussa, riippuen työn valmistumisen aikataulusta.


Selvityksen tarve nousi Helsingin Sanomien toimittajan 29.11.2022 tietopyynnöstä, joka kohdistui kaikkiin asiakirjoihin koskien Uudenmaan liiton yhteistyötä Red Carpet -tapahtuman kanssa sekä kaikkiin asiakirjoihin koskien Uudenmaan liiton yhteistyötä Hyvinkään Tahko ry:n ja/tai Tahko Pesis Oy:n sekä Suomen pesäpalloliiton kanssa.


Helsingin Sanomat julkaisi sittemmin 20.1.2023 asiasta artikkelin otsikolla "Maakuntaliiton johtaja ostaa toistuvasti vip-palveluita itselleen läheiseltä pesäpallojoukkueelta".

 

Suoritettu sisäinen tarkastus


Tietopyynnön takia suoritettiin alustava sisäinen tarkastus. Tätä tarkoitusta varten koottiin pitkältä ajanjaksolta kyseiset määrärahojen käytöt ja otettiin mukaan tarkasteluun muita vastaavia määrärahankäyttöjä.

 

Tarkastuksen pohjalta todettiin mm, että yhteistyö tietopyynnössä mainittujen tahojen kanssa on ollut maakuntajohtajan toimivaltuuksien mukaista. Yhteistyöstä on tarvittavin osin tehty viranhaltijapäätökset, jotka on julkaistu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon. Päätöksistä on ollut mahdollista tehdä oikaisuvaatimus. Päätökset on myös ilmoitettu maakuntahallituksen puheenjohtajistolle otto-oikeuden käyttämistä varten. Uudenmaan liiton toiminnassa ja määrärahojen käytössä on aina johdonmukaisesti noudatettu täyttä avoimuutta ja kyseisen tietopyynnön kohteena olevat toiminnat ovat laajalti ja avoimesti tiedossa osana liiton markkinointi- ja sidosryhmätoimintaa.


Tarkastuksessa tunnistettiin joitakin välittömiä jatkotoimenpidetarpeita mm. toiminnan kehittämisen osalta. Tarkastusmuistio lähetetiin maakuntahallituksen jäsenille 13.12.2022. Se ei ole vielä julkinen, koska asian käsittely on kesken. 

 

Asian tausta

 Uudenmaan liiton hallintosäännön 2. §:n mukaan maakuntahallitus huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Maakuntahallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.

 

 Hallintosäännön 6. §:n mukaan maakuntahallitus johtaa kuntayhtymän

 viestintää ja tiedottamista.

 

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä selostusosassa kuvatun erillisselvityksen käynnistymisen tiedoksi.

 

Käsittely:

Kokouksessa läsnä ollut toimiston henkilöstö poistui kokouksesta tämän ja seuraavan asian käsittelyn ajaksi. Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

Keskustelun aikana jäsen Komulainen puheenjohtajan kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska esittelijänä asian luonteen vuoksi on oltava maakuntahallituksen puheenjohtaja. Asian käsittely uuden valmistelun perusteella jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 


 

Lisätiedot:

 Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula