Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 83


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; Lempeä hoiva - Hyvinvointia hoivakotien henkilökunnalle ja asukkaille; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 83  

123/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Laurea- ammattikorkeakoulu Oy:lle Lempeä hoiva - Hyvinvointia hoivakotien henkilökunnalle ja asukkaille -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta. 

 

Selostus  

Asian vireilletulo 

 

Hakijana on Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, hakemus on saapunut 23.3.2023. 

 

Hankkeen osatoteuttajina ovat Metropolia ammattikorkeakoulu Oy ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy. 

 

Hankkeen kuvaus 

 

Hoivatyöhön tarvitaan toimintamalleja, jotka mahdollistavat työntekijöiden osallistumisen oman työnsä kehittämiseen sekä vahvistavat lääkkeettömien ja luovien menetelmien osaamista ja käyttöönottoa hoivatyön arjessa. Lempeä hoiva -hankkeessa luodaan hoivatyöntekijöitä osallistaen ja palvelumuotoilun keinoin lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli hoivayksiköiden käyttöön. Mallin kehittämisessä on mukana kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoita sparraamassa luovien ja taidelähtöisten menetelmien avulla hoivahenkilöstön työpajoja ja hoivayksiköissä järjestettäviä toimintakokeiluja. Lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli mahdollistaa lääkkeettömien menetelmien käytön tunnistamisen, kehittämisen ja käyttöönoton hoivakodin arjessa mahdollisimman helposti ja mahdollisimman pienin ajallisin panostuksin. Kehitettyä käyttöönoton mallia voidaan hyödyntää jatkossa muidenkin toimintatapojen jalkauttamisessa omassa tai muissa hoivayksiköissä. Pitkällä aikavälillä osaamista, osallisuutta ja uusia toimintatapoja lisäävä toimintamalli voi edistää alan veto- ja pitovoimaa. 

 

Yhteys Uudenmaan maakuntaohjelmaan 

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman painopisteitä Menestyvä Uusimaa ja Onnellisten Uusimaa. sekä Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopistettä Ihmisten kaupunki. 

 

Hankkeen kustannusarvio ja haettu rahoitus 

 

Hankehakemuksen mukainen kokonaiskustannusarvio on 369?151 euroa. 

Hankehakemuksella on haettu AKKE-rahoitusta 375 321 euroa. 

 

Päätösesityksen perustelut 

 

Hakemuksen arviointi ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.  

 

Hakemus menestyi tälle haulle ja hakuteemalle 2) Uusimaalaisia toimijoita tukevat uudet palvelut sekä osallisuutta tai yhteisöllisyyttä vahvistavat hankkeet asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 47 / 60 pistettä.  

 

Hanketta esitetään hyväksyttäväksi pisteytyksen perusteella ja hanketta esitetään rahoitettavaksi Uudenmaan liiton AKKE-myöntövaltuudesta enintään 275 321 euroa, kuitenkin enintään 80 % tukikelpoisista kustannuksista.  

 

Hankkeelle ei voida myöntää rahoitusta täysimääräisesti hakemuksessa esitetyllä tavalla. Uudenmaan liitto käy hanketoteuttajan kanssa rahoitusneuvottelut hankesuunnitelman, hakemuksen kustannusarvion ja muiden hakemuksen liitteiden sopeuttamisesta myönnettyyn rahoitukseen maakuntahallituksen tekemän rahoituspäätöksen jälkeen. 

 

Asian tausta 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää 

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä hankkeen rahoitettavaksi Uudenmaan liiton AKKE-myöntövaltuudesta 

-        myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea enintään 275 321 euroa alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla 

-        hyväksyä hankkeen tukiprosentiksi enintään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista  

-        valtuuttaa Uudenmaan liiton toimiston käymään jatkoneuvottelut hanketoteuttajan kanssa hankehakemuksen ja sen liitteiden muokkaamiseksi 

-        valtuuttaa maakuntajohtajan päätöksellään hyväksymään lopullisen hankehakemuksen liitteineen.   

 

Yhteishankkeessa päätoteuttajan on ilmoitettava maakunnan liiton tekemästä tukipäätöksestä ja muista maakunnan liiton hanketta koskevista toimenpiteistä ja päätöksistä hankkeen muille osatoteuttajille.  

 

 

Asian käsittely:

Jäsen Ulla Kaukola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan. 

 

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano: 

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy