Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 129


 

Maakuntajohtajan tehtävän vaativuuden vahvistaminen ja johtajasopimuksen laatiminen

 

Maakuntahallitus 18.09.2023 § 129  

425/01.01.03/2023  

 

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se vahvistaa maakuntajohtajan tehtävän vaativuusluokkasijoituksen ja täsmentää aiemmin jo käymäänsä evästyskeskustelua johtajasopimusluonnoksesta maakuntahallituksen puheenjohtajan sopimuksen jatkovalmistelun tueksi. 

 

Selostus

Uudenmaan maakuntavaltuusto valitsi 12.9.2023 § 17 Tuija Telénin Uudenmaan liiton uudeksi maakuntajohtajaksi kuuden kuukauden koeajalla.

Uudenmaan liiton ja maakuntajohtajan on tehtävä johtajasopimus.  Johtajasopimuksen hyväksyy maakuntahallitus. Kuntaliiton julkaisemassa johtajasopimusoppaassa korostetaan poliittisen ja ammatillisen johdon roolien, toimivallan ja vastuiden selkeyttämisen ja johtamisen pelisääntöjen määrittelemisen ja sopimukseen kirjaamisen tarpeellisuutta. Johtajasopimuksen tarkoitus on mm. helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ammattijohtajan ja poliittisen johdon välillä sekä luoda edellytyksiä yhteiselle näkemyspohjalle muutostarpeiden suunnasta ja strategiasta. Johtajasopimus on siis keino parantaa johtamisen toimintaedellytyksiä.

 

Kuntaliiton oppaan mukaan edelleen johtajasopimuksen laatiminen on avoin ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa syvennetään osapuolten yhteistä ymmärrystä toiminnan tavoitteista ja sovitaan pelisäännöistä. Tavoitteena on, että johtajasopimus on hyväksytty ennen kuin johtaja aloittaa työt. Johtajasopimus valmistellaan mahdollisimman nopeasti johtajan valinnan jälkeen.

Liiton hallintosäännön mukaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula vastaa johtajasopimuksen valmistelusta ja neuvottelee Tuija Telénin kanssa sopimusluonnoksen yksityiskohdista. Neuvottelukertojen määrä riippuu siitä, kuinka hyvin asiat on osapuolten välillä sisäistetty ja kuinka paljon yhteensovittamista vaativia asioita ilmenee. Sopimusneuvotteluiden pohjalta hallituksen puheenjohtaja täsmentää sopimusluonnoksen kirjauksia. Sopimusluonnosta täsmennetään niin, että se vastaa hallituksen puheenjohtajan ja uuden maakuntajohtajan käsitystä sovituista asioista.

 

 

Esityslistan oheismateriaaliksi toimitetaan maakuntahallituksen jäsenille perjantaina 15.9. johtajasopimusluonnos maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajaksi valituksi tulleen Tuija Telénin neuvotteluja ja maakuntahallituksen täsmentäviä evästyksiä varten.

 

Maakuntahallitus varautuu hyväksymään johtajasopimuksen ylimääräisessä kokouksessa, jossa samalla päätetään uuden maakuntajohtajan tehtävien vastaanottamisesta ja maakuntajohtajan tehtävien hoidosta loppuvuoden 2023 osalta.

 

 

 

Asian tausta

 Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus.

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

Em. kuntalain kohtaa sovelletaan myös kuntayhtymissä.

Uudenmaan liiton hallintosäännön 4 § nojalla maakuntahallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu vastata maakuntajohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtia maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Uudenmaan liiton hallintosäännön 16 § mukaan maakuntahallitus tekee Uudenmaan liiton puolesta sopimukset.

 

Hallintosäännön 29 § mukaan maakuntajohtajan palkka

määritellään Uudenmaan liiton ja maakuntajohtajan välillä solmittavassa

johtajasopimuksessa.

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan päätösesitys:  
 

Maakuntahallitus päättää  

 

-       että maakuntajohtajan virka sijoittuu ylimmän johdon palkkausohjeen mukaiseen tehtävän vaativuusluokkaan 24

-       täydentää aiemmin käymäänsä evästyskeskustelua maakuntajohtajan johtajasopimuksesta

-       valtuuttaa tämän evästyskeskustelun pohjalta maakuntahallituksen puheenjohtajan viimeistelemään sopimusneuvottelut maakuntajohtajaksi valitun Tuija Telénin kanssa.

   
  

Asian käsittely:

Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun johtajasopimuksen sisällöstä. Maakuntahallituksen puheenjohtaja ehdotti, että maakuntahallitus jatkaisi asian käsittelyä ylimääräisessä etänä pidettävässsä kokouksessa 9.10.2023 klo 8.30. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyn etänä 9.10.2023 klo 8.30 pidettävään jatkokokoukseen.

 

Esittelijä:  

Asia käsiteltiin maakuntahallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä (Hallintosääntö 122 §) 

 

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Inka Tikkanen  

Asiantuntija Otto Ala-Nissilä