Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 93 

Hankintapäätös; EU-tasolle suunnattu Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strateginen konseptointi

 

Maakuntahallitus 27.02.2023 § 22 

 

Tiivistelmä

Science Meets Regions-prosessin jatkotoimena Uudenmaan liitto on käynnistänyt tarjouskilpailun Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strategisen konseptoinnin laatimisesta. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilma-palvelussa 13.2.2023 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä käynnistyneen hankinnan ja sen aikataulun tiedoksi.

Selostus

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on Suomen uudistumisen ja kilpailukyvyn tärkein kiihdyttäjä pitkällä aikavälillä. Uudellamaalla on maan parhaat resurssit, jotka muodostavat elinvoimaisen, koko Suomelle tärkeän TKI-ekosysteemin. Uutta luova, innostuneista ihmisistä koostuva, hyvin organisoitu ja rahoitettu TKI-toiminta on Uudenmaan keskeisiä menestystekijöitä.

 

Maakuntavaltuuston joulukuussa 2021 hyväksymän Uusimaa-ohjelman "Reilusti edellä" kärkinä ovat seuraavat strategiset tavoitteet, jotka pitää saavuttaa vuonna 2030: hiilineutraalius, T&K-investointien taso yli 5 % BKT:sta ja työllisyysaste yli 80 %. Nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa vain systeemisellä maakunnan kaikkien toimijoiden yhteistyöllä ja tietoon perustuvalla päätöksenteolla. Nämä kunnianhimoiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa, mutta se vaatii Uudenmaan alueella määrätietoista yhteistyötä - ja sen aikaansaamisessa myös Uudenmaan liitolta systeemisen muutoksen edistämistä ja tässä tarvittavia, osin uusia yhdessä tekemisen tapoja ja taitoja, kulttuuria ja kompetensseja. Tarvitaan TKI-kumppanuuksien ja yhteistyön vahvistamista ja alueellisen kehittämistoiminnan tiivistämistä ja integroitumista.

 

Uudenmaan TKI on monimutkainen, lukuisten toimijoiden muodostama ekosysteemi, jonka toimijoita ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset, rahoittajat, kunnat, julkiset organisaatiot, järjestöt ja kansalaiset. Jokaisella on oma näkökulmansa ja motivaationsa, ja jokainen hahmottaa TKI:n omista lähtökohdistaan: se voi olla johtamiskäytäntöjen tai palvelujen kehittämistoimintaa, tieteellisten konsortioiden tekemää akateemista huippututkimusta, suuryritysten tuotekehitystä tai uusia markkinoita ja uusia yrityksiä synnyttävää innovaatiotoimintaa - tai kaikkien näiden yhdistelmiä ja välimuotoja. 

 

Koko Uudenmaan kehittämisen näkökulmasta haaste onkin se, että jokainen toimija ohjautuu omista intresseistään ja tavoitteistaan käsin. Yhdenkään alueemme toimijan lähtökohtainen intressi ei ole koko maakunnan kehittyminen. Alueen ainoa toimija, jonka intressi on koko maakunta, on Uudenmaan liitto itse. Uudenmaan liitolla ei kuitenkaan ole mitään muodollista määräys- tai vaikutusvaltaa ekosysteemissä - paitsi omien toimielintensä osalta - vaan olemme siellä samanlainen toimija kuin kaikki muutkin. Tämä tarkoittaa, että saadakseen kumppaneita Uudenmaan liiton tulee tarjota sellaisia etuja, jotka auttavat muita toimijoita niiden omien päämäärien saavuttamisessa. Tarjotut edut ovat samalla myös Uudenmaan liiton keinoja vaikuttaa ekosysteemin toimintaan: rahoitus tai tuki sen hakemiseen, tieto, osaaminen, yhteistoiminta-alustat, tuki kumppanuustoimintaan sekä kaiken tämän toiminnan tunnetuksi tekeminen alueellisesti, kansallisesti, EU:ssa ja globaalistikin.

 

Suurin osa alueen TKI-toiminnasta tapahtuu siis ilman, että Uudenmaan liitto osallistuu siihen millään tavoin. Tältä osin Uudenmaan liitolla tulee kuitenkin olla tietoa siitä, missä määrin maakunnan strategiset tavoitteet toteutuvat tämän itseorganisoituvan toiminnan kautta. Tärkeä osa ekosysteemin "ohjausta" on se, että Uudenmaan liitossa tunnistetaan ekosysteemin vahvimmat toimijat - ns. hubit tai ajurit - joilla on merkittävä rooli koko ekosysteemin menestykselle, ja liitto tietää, minkälaisia maakunnan strategiaa tukevia hankkeita niillä on meneillään ja tulossa. Näin Uudenmaan liitto voi tarvittaessa antaa panoksensa ajureiden toimintaedellytysten takaamiseksi Uudellamaalla.

 

Uudenmaan tasoinen strateginen TKI-ohjaus edellyttää muun muassa, että Uudenmaan liitto

 1. tuntee maakunnan strategisesti merkittävät TKI-kumppanuudet ja -hankkeet,
 2. kykenee määrittämään, millainen TKI-hankkeiden kokonaisuus toteuttaa sen strategisia tavoitteita tehokkaimmin,
 3. luo alueen TKI-toimijoiden kanssa kaikkia hyödyttävän ja havainnollisen TKI-tiekartan ja ylläpitää sitä eri TKI-toimijoiden kanssa sovittavin yhteistyötoimin,
 4. voi tarjota toimijoille rahoitusta tai tukea rahoituksen hankkimiseen,
 5. investoi yhteistyöalustoihin ja yhteistyön tukemiseen.

 

Maakuntahallitus käsitteli tammikuun kokouksessaan viime vuoden puolella toteutetun SMR (Science Meets Regions) -prosessin yhteenvedon. Yhteenvedosssa todettiin muun muassa, että SMR-prosessi kirkasti sen, että tarvitsemme erilaisten toimijoiden teema- ja toimialarajat ylittävää pitkäjänteistä yhteistyötä, uudenlaista johtamista viemään kompleksisia muutoksia läpi sekä uskallusta kokeilla. Toisin sanoen kulttuurista ja systeemistä muutosta. Pöytäkirjaan kirjattiin käydyn keskustelun perusteella maakuntahallituksen päätöksenä, että Science Meets Regions -prosessin tuottamia ehdotuksia tulee toteuttaa välittömästi määrätietoisilla jatkotoimilla ja konkretisoida siten Uusimaa-ohjelman kärkiin kohdistuvaa yhteistyötä, johon maakunnan toimijoiden kiinnostus ja valmiudet ovat selvästi ilmenneet.

 

Yhtenä tällaisena konkreettisena jatkotoimena maakuntajohtaja on käynnistänyt tarjouskilpailun Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strategisen konseptoinnin laatimisesta. Hankinnan tavoitteena on nostaa koko maakunnan kattavan TKI-toiminnan tasoa ja näyttävyyttä siten, että saamme aikaan alueellamme tapahtuvasta toiminnasta ja lähivuosien näkymistä olevan konseptikuvauksen, jolla alueemme TKI-toimijat vastaavat EU:n tavoitteisiin ja joka laajana yhteistyönä tuotettuna on alueemme TKI-toimijoiden ja päättäjien käytössä. Hankinnan tuloksena laadittavan dokumentin ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää koko alueemme yhteistyötä TKI-toiminnassa. Hankinnalla toteutetaan myös Uudenmaan liiton Aluekehittämisen vastuualueen yhtä talousarvion mukaista toiminnan painopistettä vuodelle 2023 (Uusimaa-ohjelman strategisten kärkien toteuttaminen).

 

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilma-kanavalla 13.2.2023 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on 120 000 - 150 000 €. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 14.3.2023 ja tavoitteena on tuoda hankintapäätös maakuntahallituksen päätöksentekoon 27.3.2023 kokoukseen. Konseptikuvaus valmistuu 30.11.2023 mennessä.

 

Asian tausta

 Uudenmaan liitto toteutti vuonna 2022 kansainvälisestikin kunnianhimoisen Uudenmaan Science Meets Regions -prosessin ja vaikuttajafoorumin. Euroopan komission Joint Research Center -tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä läpiviedyn kokonaisuuden tavoitteena oli edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa, edesauttaa Uusimaa-ohjelman kärkitavoitteiden (hiilineutraalisuus, T&K ja työllisyys) saavuttamista, lisätä alueellista yhteistyötä sekä luottamushenkilöiden sitouttaminen. Tavoitteena oli myös löytää tieteen ja kokemusperäisen tiedon yhdistäviä innovaatioita.

 

 Prosessiin ja yhteistyöhön kutsuttiin mukaan Uudenmaan yritykset, tiede- ja taideyhteisöt ja kunnat. Keskeiset tapahtumat olivat vaikuttajafoorumin avausseminaari Musiikkitalossa 4.4.2022, kolme innovaatioleiriä (4.5., 1.6. ja 17.8.2022) sekä 6.10.2022 pidetty päätösseminaari Helsingin yliopiston pääsalissa. Innovaatioleirit oli jaettu kolmeen Uusimaa-ohjelman kärkitavoitteeseen vuodelle 2030. Ensimmäinen leiri käsitteli T&K-tavoitteen saavuttamista, toinen hiilineutraalisuustavoitetta ja kolmas työllisyystavoitetta.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä EU-tasolle suunnatun Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strategisen konseptoinnin tarjouskilpailun käynnistymisen ja sen aikataulun tiedoksi.

 

Asian käsittely:

 Asian käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti:

 

Maakuntahallitus päättää palauttaa asian valmisteluun päätöksentekoprosessin korjaamiseksi. Tarjouspyyntömenettely keskeytetään tässä vaiheessa.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti valmisteluun päätöksentekoprosessin korjaamiseksi. Tarjouspyyntömenettely keskeytetään tässä vaiheessa.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 Asiantuntija Liisa Setälä 

 

 

Maakuntahallitus 27.03.2023 § 43 

 

 

Tiivistelmä 

Uudenmaan liiton tulee yhteistyössä kaikkien alueen TKI-alan toimijoiden kanssa käynnistää uusia systeemisiä toimia, jotta maakuntavaltuuston hyväksymät strategiset kärjet kyetään saavuttamaan. Olennaista tässä tehtävässä on parantaa kaikkien TKI-toimijoiden yhteistyötä sekä lisätä mahdollisuuksia saada Uudellemaalle EU-rahoitusta.

 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää käynnistää tarjouskilpailun Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strategisen konseptoinnin laatimisesta. Hankinnan avulla tuetaan ja tehdään tunnetuksi maakunnan strategisen kehittämisen painopisteitä: kuten paikkasidonnaiset ja temaattiset ekosysteemit, etenkin ilmastomuutoksen torjunta, energiauudistus, kierto- ja biotalous sekä digitalisaatio ja terveys. Hankinnan tuloksena laadittava konseptikuvaus on samalla Uudenmaan Science Meets Regions-prosessissa luvattu jatkotoimi. Laajemmassa kuvassa hankinnan toteuttaminen tukee myös kaikkien eduskuntapuolueiden Parlamentaarisessa työryhmässä yksimielisesti linjaamia TKI-tavoitteita.

Selostus

  EU:n politiikassa ja määrärahojen kohdentamisessa on tapahtunut ja tapahtumassa merkittävä muutos. Alueiden TKI-rooli ja alueiden väliset kumppanuudet korostuvat yhä enemmän. EU on osoittamassa uuteen instrumenttiin, alueellisten innovaatiolaaksoihin, miljardiluokan rahoituksen. Tätä varten alueviranomaisten on organisoitava TKI-toimijoiden yhteistyö, jolla määritellään yhteiset tavoitteet, tekemiset ja projektisalkut (alueen missio, jonka avulla alue systeemisesti koordinoi ja tukee TKI-toiminnan avulla kestävän kasvun transformaatiota).

  Uudenmaan strateginen tavoite saavuttaa T&K-investointien taso yli 5% BKT:sta viimeistään 2030 ja nousta EU:n alueiden kärkeen innovatiivisena maakuntana edellyttää vaikuttavia uusia toimia. Emme voi jäädä pois EU:n alueellisten innovaatiolaaksojen nimittämisestä ja kehitystoimista. EU tulee ohjaamaan lähivuosina rahoitusta merkittävässä määrin moniin kehitystoimiin innovaatiolaaksojen kautta. Kuten komissaari Gabriel marraskuussa pre-Slush-tapahtumassamme totesi "Uusimaa on luontevasti EU:n innovaatio-ohjelman toteuttamisessa yksi edelläkävijöistä". Suomen ja Uudenmaan vahvuus ja potentiaalinen tarjonta muulle EU:lle on korkeatasoisen tutkimuksen ja yritystoiminnan kytkentä suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen (Deep Tech).

  TKI-toiminnasta ja aluekehityksestä vastaavat komissaarit Mariya Gabriel ja Elisa Ferreira käynnistivät viime toukokuussa Partnerships for Regional Innovation PRI-ohjelman, jonka vetovastuuta hoitavat EU:n tutkimuskeskus JRC ja EU:n alueiden komitea CoR. Uusimaa on osallisena PRI-toiminnassa Espoon kaupungin kautta ja lisäksi maakuntahallituksen pj Markkula on alueiden komitean kautta EU:n alueiden keskeinen edustaja PRI:n ohjauksessa. Komissaarit Gabriel ja Ferreira julkistavat tulevien alueellisten innovaatiolaaksojen hakujen päälinjaukset 28.3. pidettävässä "High Level Event of Partnerships for Regional innovation as a bridge between smart specialisation and other EU policies to promote innovation-driven territorial transformation" tapahtumassa, johon maakuntajohtaja on saanut henkilökohtaisen kutsun.

  Ennakkotietojen mukaan tarvittava rahoitusjärjestely ja tarvittavat EU-aluekumppanuudet edellyttävät korkeatasoisia hakemuksia, joissa tarvitaan rahoituksessa jopa 50% omavastuuosuudet sekä monien TKI-toimijoiden hyvin kuvattuja faktoja ja suunnitelmia. Hakemuksissa on osoitettava vähintään viiden EU-alueen yhteistyösuunnitelmat siten, että alueiden joukossa on vähintään kaksi vähemmän kehittynyttä innovaatioaluetta (moderate or emerging) sekä vähintään yksi eturivin innovaatioalue (strong or leader). Tavoitteena on myös kuroa umpeen innovaatiokuiluja (sekä EU:n alueiden välillä että EU:n ja globaalisti johtavien innovaatiotoimijoiden välillä). Komission tavoitteena on saada Eurooppaan vähintään 100 innovaatiolaaksoa.

  Uudenmaan liiton rooli hakemusten laadinnassa ja hankkeiden valmistelussa on tärkeä. Liiton rooli tässä perushaussa ja myöhemmin projektihankkeiden hauissa ja toteuttamisessa vaihtelee ollen useimmiten vain yksi menestyksen luojista ja toimenpiteiden tukijoista. Alueen tulee tehdä erillinen päätös hakeutumisesta innovaatiolaaksoksi ja tämä edellyttää vahvaa poliittista tukea. Tärkeimpien toimijoiden johdon sitoutuminen ja osallistuminen prosessiin ovat välttämättömiä. Tällä hetkellä Uudenmaan liitossa selvitetään mahdollisuutta ja edellytyksiä hakemuksen laatiseen. Hakemusvalmisteluun tarvitaan alueemme kannalta tarkoituksenmukaisten EU-partnereiden kokoamista ja paljon hakemuksen läpimenoa edistäviä kontaktointeja komission eri tahoihin.

  Tämän hankinnan tavoitteena on luoda aiempaa selkeämmät kytkennät edellä kuvattuun EU-kehitykseen. Hankinnan kohteen kuvaukseen on asian palautuksen aikana selkeytetty muiden EU-tason tavoitteiden ohella mahdollisten edellytysten luonti hakeutua EU:n alueelliseksi innovaatiolaaksoksi.

  Hankinnan kohteena olevalle kokonaisuudelle perustetaan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajuus on Uudenmaan liitolla. Ohjausryhmän tehtävänä on johtaa, ohjata ja seurata konsulttien tekemää työtä. Liiton toimistolta nimetään hankinnalle vastuuhenkilö, mutta kokonaisuuden aktiivisista toimenpiteistä, niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä konseptikuvauksen ja muiden tuotosten laadinnasta vastaa tarjouskilpailulla valittava konsultti.

  Tarjouspyyntö julkaistaan Hilma-kanavalla kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana viikon 13 aikana. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on 120 000 - 150 000 €. Hankinta rahoitetaan Uudenmaan liiton budjetista ja sen toteutuminen tulee vaatimaan käyttösuunnitelman muutoksen. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 28.4.2023 ja tavoitteena on tuoda hankintapäätös maakuntahallituksen päätöksentekoon 15.5.2023 kokoukseen. Konseptikuvauksen laadinta ja muu toimeksianto etenee sopimuksessa määriteltävällä tavalla vaiheittain ja valmistuu 31.12.2023 mennessä.

Asian tausta

  Tärkeitä EU:n ohjelmia ja instrumentteja niin toiminnallisesti kuin rahoituksellisesti alueellisten innovaatiolaaksojen toteuttamisessa ovat etenkin European Innovation Agenda, European Missions, European Innovation Ecosystems (EIE), Interregional Innovation Investments (I3) Instrument sekä European Research Area Hubs. Alueiden roolia vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamisessa vahvistetaan kytkemällä toisiinsa etenkin Green Deal, EU Missiot, REPowerEU ja teollisuuspolitiikka. Kehitystä kuvaavat mm. seuraavat linjaukset ja käsitteet, jotka ennakkotietojen mukaan on vahvasti esillä 28.3. tapahtumassa:

 • The European Green Deal and the unprecedented European effort to foster socio-economic transformation and build a resilient and long-term sustainable EU bring to the fore the need for an upgraded role for innovation.
 • The impact requires two prerequisites: 1) the local and regional stakeholders including citizens, enterprises, knowledge institutions, local authorities must be meaningfully involved, 2) policy must strive for transformative, system-level, innovation. Regions need to bridge different instruments and actions for innovation-driven territorial transformation through a systemic approach.
 • The challenges facing Europe today demand joining forces. The EU Partnerships need to link EU priorities with national plans and place-based opportunities and challenges.
 • The target is to empower EU territories in taking a lead in systemic transformative innovation. The Innovation Valley joint innovation programme will include interregional cooperation projects on networking and coordination structures and tools, support to interconnections between innovation hubs/local pockets of excellence, training and skills development, and joint public procurement initiatives.
 • Regional innovation ecosystems need to contribute to industrial sectors and global value chains. Joint activities need to be enriched with more real-world practices.

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        käynnistää EU-tasolle suunnatun Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strategisen konseptoinnin tarjouskilpailun

-        valtuuttaa Uudenmaan liiton toimiston viimeistelemään tarjouspyyntöasiakirjat yllä selostusosassa kuvatuilla sisällöllä ja tarkennuksilla

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Asian käsittely:

Asian käsittelyn aikana Ulla Kaukola Minerva Krohnin kannattamana teki vastaesityksen, jonka mukaisesti asia jätettäisiin pöydälle.

 

Koska tehtyä vastaesitystä oli kannatettu, suoritettiin äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutona. Ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Kaukolan vastaesitystä äänestivät EI. Äänestyksessä JAA -ääniä annettiin 8 (Juvonen, Markkula, Nieminen, Piirtola, Saxberg, Sigfrids, Tikkanen ja Vikman-Kanerva) ja EI -ääniä 4 (Bruun, Kantola, Kaukola ja Krohn).

 

Äänestyksen jälkeen ei tehty muita vastaesityksiä ja puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on tullut maakuntahallituksen päätökseksi.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        käynnistää EU-tasolle suunnatun Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strategisen konseptoinnin tarjouskilpailun

-        valtuuttaa Uudenmaan liiton toimiston viimeistelemään tarjouspyyntöasiakirjat yllä selostusosassa kuvatuilla sisällöllä ja tarkennuksilla

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 Asiantuntija Liisa Setälä

 

 

Maakuntahallitus 19.06.2023 § 93  

63/02.08.02.01/2023  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että se päättää hankkia EU-tasolle suunnatun Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strategisen konseptoinnin laatimiseen liittyvän asiantuntijapalvelun tarjouskilpailuun kokonaistaloudellisesti edullisimman ja hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen jättäneeltä Spinverse Oy:ltä.

 

 

Spinverse Oy:n tarjous sisältää parhaaksi arvioidun työohjelman. Heidän työohjelmassaan on mm. uskottava ja ymmärrettävä tapa toteuttaa kyselyt, haastattelut ja kontaktoinnit. Arvokkaana on pidettävä myös tarjoajan innovatiivista tapaa toteuttaa pyöreän pöydän keskustelut keskeisten TKI-päättäjien kanssa. Näiden arvioidaan tukevan erinomaisesti työn lopputulosta.

 

Spinverse Oy:n tarjouksen arvoa nostaa se, että esitetty asiakirjakokonaisuus, asiakirjojen suhde toisiinsa sekä innovatiivinen kokonaisote lopputuotokseen tukee erinomaisesti hankinnan tavoitteita. 

 

Spinverse Oy:ltä hankittava asiantuntijapalvelu täydentää Uudenmaan liiton aloittamaa työtä maakunnan TKI-toimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi. Se myös tukee osaltaan työtä liiton kansallisen ja ennen kaikkea EU- ja kansainvälisen edunvalvonnan kehittämiseksi. Asiantuntijapalvelu antaa vahvan pohjan Uudenmaan liiton hallituksen työlle edunvalvonnassa, EU-yhteistyössä sekä tulevassa ohjelmatyössä.

 

 

Selostus

 

Taustaa

 Uusimaa-ohjelmassa asetetaan tavoite nostaa Uudenmaan T-&K-investoinnit viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tällä hetkellä osuus on noin 3,8 prosenttia. Uusimaa on Suomen tutkimuksen, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tärkein maakunta. Suomen T-&K-investoinneista noin puolet kirjautuu Uudellemaalle. Uudenmaan T-&K-menot olivat 3,725 miljardia euroa vuonna 2021. Yritysten osuus kokonaismenoista on noin 70 prosenttia, korkeakoulusektorin 19 prosenttia ja julkisen sektorin 11 prosenttia. Kaikista Uudenmaan työllisistä TKI-henkilöstön osuus oli 4,4 prosenttia. 

 

T-&K-investoinnit kasvoivat vuonna 2021 suurin piirtein sen verran, mitä on arvioitu tarpeelliseksi vuosikasvuksi tavoitteen saavuttamisen kannalta, eli noin 280 miljoonaa euroa, mutta siitä huolimatta tavoite on kunnianhimoinen. 

 

T-&K-investointien lisääminen vaatii ennen kaikkea yritysten panostuksia. Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi nykyisellä strategiakaudella onkin nostettu parempi yhteys alueen yrityksiin. Lähes kaikki alueen TKI-toimijat korostavat sitä, että investointien määrän lisääminen on vain välillinen tavoite. Yhtä tärkeää on se, mitä TKI-toiminnalla tavoitellaan ja miten TKI kontribuoi aikamme suuriin haasteisiin. 

 

Uudenmaan TKI-toimijat tekevät jo nyt vaikuttavaa TKI-toimintaa monilla eri sektoreilla, jotka tuottavat ratkaisuja niin ilmastokriisiin, luontokatoon, globaaleihin terveyskriiseihin ja erilaisiin sosiaalisiin haasteisiin. Toimijat ovat vahvasti sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä EU:n vihreään ja digitaaliseen siirtymään.  

 

Huhtikuussa 2021 Uudellamaalla käynnistyi alueellisen innovaatiostrategian toimeenpanon ja jalkauttamisen kannalta keskeinen uusi väline, kun VTT:n toimitusjohtajan Antti Vasaran puheenjohtama Älykkään erikoitumisen ohjausryhmä aloitti toimintansa. Ryhmässä ovat edustettuna alueemme yliopistoja, tutkimuslaitoksia, kehittämisyhtiöitä, yrityksiä, TKI-toimintaa edistävä säätiö sekä kansalliset rahoittajat Business Finland ja Suomen Akatemia. Ohjausryhmä tarjoaa vakuuttavan kanavan yhteistyön edistämiseen. Sen rinnalla TKI-toimijoita on kutsuttu TKI-toimijaverkoston kokouksiin. 

 

Älykkään erikoistumisen strategian ohjausryhmä on keskittynyt pohtimaan maakunnallisia keinoja T-&K-investointien lisäämiseksi. Huhtikuussa 2022 ohjausryhmässä laadittiin kahdeksan toimenpiteen kohta Uudenmaan T-&K-investointien lisäämiseksi viiteen prosenttiin. 

 

Nuo toimenpiteet ovat:  

 

 1. Vahvistaa sitä ajattelua, että koko Uusimaa voi toimia alustana innovaatioille: tunnistaa ne teemat, joissa suurin potentiaali sekä vahvistaa Uudenmaan innovaatioyhteistyön mallia 
 2. Kehittämisympäristöjen ja kaupunkien testbedien näkyväksi tekeminen sekä vahvistaminen 
 3. Maailmanluokan tutkimusinfran vahvistaminen ja kehittäminen  
 4. Uusien yritysten mukaan saaminen Uudeltamaalta, muualta Suomesta sekä muualta maailmasta TKI-toimintaan erityisesti olemassa olevien veturi- ja lippulaivaekosysteemien sekä testbedien kautta 
 5. jo mukana olevien yritysten lisäpanostukset TKI-toimintaan 
 6. Kansainvälisten osaajien houkuttelu Uudellemaalle yhteistyössä alueen toimijoiden, erityisesti vahvan korkeakoulusektorin, kanssa 
 7. Uudellamaalla toimivien innovaatioekosysteemien ja testbedien kumppanuuksien rakentaminen vastaaviin maailmalla ja kansainvälisen yhteistyön syventäminen oppimiseksi ja oppien jakamiseksi. 
 8. Kansainvälisten pääomien sekä kansainvälisen TKI-rahoituksen lisäsaanto Uudellemaalle. 

 

Koska liitossa käynnistyi vuonna 2022 Science Meets Regions -vaikuttajafoorumi pohtimaan Uusimaa-ohjelman tavoitteiden saavuttamista, päätettiin myös ohjausryhmän toimenpide-ehdotukset viedä vaikuttajafoorumin käsittelyyn TKI-aiheisella innovaatioleirillä. Lisäksi niitä esiteltiin sidosryhmätapaamisissa syksyllä 2022. Tapaamisia järjestettiin lukuisia tutkimuslaitosten, Teknologiateollisuuden, ammattikorkeakoulujen sekä alueen yritysten kanssa.?Näissä tapaamissa vahvistui ajatus siitä, että edellä mainitut tavoitteet ovat oikeansuuntaisia ja sieltä tulee jalosta konkreettisia yhteistyöavauksia. 

 

Tehtävä TKI-hankinta onkin erittäin tärkeä jatkosteppi näille sidosryhmätapaamisille ja ohjausryhmän laatimalle toimenpideohjelmalle.  

 

On erittäin tärkeää vahvistaa yhteistä strategista tilannekuvaa sekä kirjoittaa vielä aiempaa paremmin auki se, miten vastaamme EU:n tavoitteisiin sekä miten pääsemme vielä paremmin kiinni strategisiin rahoitusohjelmiin. Lisäksi on tärkeää omalta osaltaan alueena tehdä ne toimet, joita T-&K-investointien nostamiseksi voidaan tehdä. Lisäksi vuorovaikutusprosessin roolia ei voi korostaa: tällä työllä on selkeä funktio ja prosessin pitää sitä tukea.

 

Hankinnan kohde

 

Hankinnan kohteena on EU-tasolle suunnattu Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strateginen konseptointi. Asiantuntijapalveluna laadittu konseptikuvaus vahvistaa Uudenmaan liiton strategisiin kärkiin kohdistuvaa orkestrointitoimintaa. Asiantuntijatyöprosessin ja lopullisen kuvauksen tavoitteena on luoda aiempaa selkeämmät kytkennät Uudenmaan TKI-toiminnan, EU:n politiikkatavoitteiden sekä EU:n rahoitusohjelmien välille.

 

Asiantuntijapalvelun tarjoavan konsulttiyrityksen tehtävänä on: 

 1. Laatia tämän pohjalta alueellamme tapahtuvasta toiminnasta ja lähivuosien näkymistä strateginen tilannekuva ja konseptikuvaus, jolla alueemme TKI-toimijat vastaavat keskeisiin EU:n tavoitteisiin ja politiikka- ja rahoitusohjelmiin.
 2. Laatia kuvaus näkymästä tulevaan EU-rahoitteisen TKI-toiminnan kehittämiseen Uudellamaalla ja konsepti vuorovaikutusprosessin jatkamisesta.
 3. Kuvata, mitä toimia tarvittaisiin, että TKI-panostukset Uudellamaalla nousisivat 5 % alueellisesta BKT:sta. Erityinen painotus tulee olla pk-yritysten TKI-potentiaalin arvioimisessa Uudellamaalla.
 4. Organisoida ja toteuttaa työn tekemistä auttava vuorovaikutusprosessi sekä siihen liittyvät toiminnot sekä luoda konsepti Uudenmaan toimijoiden TKI-yhteistyön kehittämisestä jatkossa.

 

Hankinnan kesto

 1.6.-31.12.2023

 

Hankintamenettely

 Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Avoin menettely.

 

Uudenmaan liitto toimii hankinnassa hankintayksikkönä.

 

Tarjouspyyntö

 Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-palvelussa kansallisena hankintailmoituksena 3.4.2023. Tarjouspyyntö on tämän pykälän oheismateriaalina.

Tarjoukset

 

 Määräaikaan mennessä (28.4.2023) tarjoukset saatiin viideltä palveluntarjoajalta. Tarjouksen jättivät Gaia Consulting Oy, Synocus Oy, 4FRONT, Vision Factory Oy ja Spinverse Oy. Tarjoukset ovat voimassa 30.6.2023 asti.

 

Tarjousten avaus

 Tarjoukset avattiin 2.5.2023.

 

Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

 

 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja kaikki tarjoukset otettiin mukaan vertailuun.

 

Hankinnan valintaperusteet

 

 Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hinta-laatusuhteeltaan paras.

 

Tarjousten arviointikriteerit ja niiden painoarvot ovat:

-        Työohjelma   50 %

-        Asiantuntijoiden osaaminen 40 %

-        Hinta    10 %

 

Tarjousten vertailu

 

 Tarjoukset vertailtiin ja pisteytettiin tarjouspyynnön mukaisesti.

 

Päätöksen liitteenä on tarjousten tarkempi arviointi- ja vertailumuistio (10.5.2023).

 

Tarjousten vertailu ja pisteytys tehtiin seuraavien tarjouspyynnössä esitettyjen kriteerien pohjalta (Tarjouspyynnön liite 4):

 

1)      Työohjelman arvioitavat osa-alueet:  

 1. Tarjoajan näkemys prosessista, vuorovaikutuksesta ja kontaktoinneista, joilla kehittämishankkeen lopputuotokset syntyvät 0-5 pistettä
 1. Tarjoajan näkemys kehittämishankkeen lopputuotoksena syntyvästä asiakirjakokonaisuudesta sekä englannin- ja suomenkielisten asiakirjojen suhteesta toisiinsa 0-8 pistettä

-          Tarjoajan näkemys siitä, miten lopputuotokset ja niiden laadintaprosessi tukee "Hankinnan kohteen kuvauksen" kohteessa "Työn sisältö ja tavoitteet" lueteltuja hankinnan tavoitteita 0-5 pistettä.

 

2)      Asiantuntijoiden osaamisen arviointi:

Osa-alue arvioidaan asteikolla 0-8. Arviointi kohdistuu hankkeen projektipäällikön ja asiantuntijoiden yhteiseen osaamiseen tarjouksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä heidän tarjouksessa osoitettuun kokemukseen tehtävän luonteen ja sisällön kannalta. Pisteytettävä kokemus todennetaan viittaamalla relevantteihin projekteihin tai muuhun työkokemukseen. 

 

3)      Hinnan painotetut pisteet:

Tarjouksen hinta ilmoitetaan syöttämällä tarjotun palvelun arvonlisäveroton kokonaishinta Cloudia-tarjouspalveluun. Edullisin tarjous saa tarjousvertailuun 10 vertailupistettä.

Muiden tarjousten painotetut pisteet lasketaan: (halvin hinta / tarjouksen hinta) x 10 (kohdan painoarvo).

       

Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, jonka yhteenlasketut painotetut pisteet työohjelman, asiantuntijoiden vähimmäisvaatimukset ylittävän osaamisen ja hinnan osalta ovat suurimmat. Kun tarjousten arviointikriteerien pisteet laskettiin yhteen, parhaimmat pisteet sai ja kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi arvioitiin Spinverse Oy:n tarjous.

 

 

Tarjoaja

Painotetut pisteet

työohjelma

Painotetut pisteet osaaminen

Painotetut pisteet hinta

Painotetut pisteet yhteensä

Gaia Consulting Oy

42,53

34

10

86,53

Synocus Oy

35,10

40

8,41

83,51

4FRONT

31,91

40

8,44

80,35

Vision Factory Oy

29,78

40

8,28

78,06

Spinverse Oy

50

40

8,77

98,77

 

 

Parhaimmaksi arvioidun Spinverse Oy:n tarjous on oheismateriaalina. Muut jätetyt tarjoukset ovat maakuntahallituksen jäsenten luettavissa Teams-tiimi Päättärissä.

 

Hankinnan arvo

  Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 139 500,00 euroa.

 

 Hankinta rahoitetaan Uudenmaan liiton budjetista ja se tulee vaatimaan käyttösuunnitelmamuutoksen vuodelle 2023.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        hankkia EU-tasolle suunnatun Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strategisen konseptoinnin laatimiseen liittyvän asiantuntijapalvelun tarjouskilpailuun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä Spinverse Oy:ltä

-        valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän hankintasopimuksen

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hankintayksikkö on tarkistanut toimittajalta tarjouspyynnön mukaisesti vaaditut selvitykset ja todistukset.

 

  Sopimus valitun toimittajan kanssa ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan erikseen tehtävällä hankintasopimuksella. Uudenmaan liitto allekirjoittaa sopimuksen, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus on sitova, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen.

 

Asian käsittely:

 Keskustelun aikana esittelijä teki seuraavat lisäykset pohjaehdotukseen:

Lisätään uusi toinen ranskalainen viiva:  

 

-       Koska hankkeen käynnistys siirtyi, tarkistetaan aikataulua sopimusneuvotteluissa siten, että se päättyy sovittavana ajankohtana alkuvuodesta.

 

Hallitus päättää lisäksi edellyttää ohjeena hankintasopimusta ja hankinnan toteutusta varten, että hankinnassa toteutetaan seuraavia liiton strategian ja tarjouspyyntödokumenttien mukaisia käytäntöjä, joilla varmistetaan hankinnan hyöty ja vaikuttavuus sekä toteutuksen eri vaiheiden suuri läpinäkyvyys ja avoimuus:

 • Toteutuksen tulee mahdollisimman hyvin hyödyttää paitsi Uudenmaan liittoa niin koko Uudenmaan TKI-yhteisöä.
 • Hankinnan otsikossa on tavoite kiteytetty: EU-tasolle suunnattu Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strateginen konseptointi.
 • Tarjouspyynnössä hankinnan kuvauksessa on asetettu tavoitetaso: Uudenmaan maakunnan tavoite on olla EU:n innovatiivisin alue ja nostaa merkittävästi alueemme toimijoiden saamaa Brysselissä päätettävää TKI-rahoitusta.

Jotta nämä kyetään hankinnalla saavuttamaan, pitää hankinnan kaikkien vaiheiden, siis haastattelujen, konsulttien oman työpanoksen, työpajojen ym. osien, tuotokset ja lähteet dokumentoida siten, että TKI-yhteisö voi niitä täysimääräisesti hyödyntää. Koska Brysselistä Uudellemaalle hankittava EU-rahoitus tulee etenkin tutkimuksen puiteohjelmasta ja monista erityisohjelmista, niin hankinnan tuotoksissa on kaikissa vaiheissa oltava myös tätä tasoa edellyttävät ja tukevat kiteytykset teorioista, käytännöistä ja käsitteistä.

 

Maakuntahallitus hyväksyi muutetun pohjaehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        hankkia EU-tasolle suunnatun Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strategisen konseptoinnin laatimiseen liittyvän asiantuntijapalvelun tarjouskilpailuun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä Spinverse Oy:ltä

-        Koska hankkeen käynnistys siirtyi, tarkistetaan aikataulua sopimusneuvotteluissa siten, että se päättyy sovittavana ajankohtana alkuvuodesta.

-        valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän hankintasopimuksen

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hankintayksikkö on tarkistanut toimittajalta tarjouspyynnön mukaisesti vaaditut selvitykset ja todistukset.

 

Sopimus valitun toimittajan kanssa ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan erikseen tehtävällä hankintasopimuksella. Uudenmaan liitto allekirjoittaa sopimuksen, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus on sitova, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen.

Hallitus päättää lisäksi edellyttää ohjeena hankintasopimusta ja hankinnan toteutusta varten, että hankinnassa toteutetaan seuraavia liiton strategian ja tarjouspyyntödokumenttien mukaisia käytäntöjä, joilla varmistetaan hankinnan hyöty ja vaikuttavuus sekä toteutuksen eri vaiheiden suuri läpinäkyvyys ja avoimuus:

 • Toteutuksen tulee mahdollisimman hyvin hyödyttää paitsi Uudenmaan liittoa niin koko Uudenmaan TKI-yhteisöä.
 • Hankinnan otsikossa on tavoite kiteytetty: EU-tasolle suunnattu Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strateginen konseptointi.
 • Tarjouspyynnössä hankinnan kuvauksessa on asetettu tavoitetaso: Uudenmaan maakunnan tavoite on olla EU:n innovatiivisin alue ja nostaa merkittävästi alueemme toimijoiden saamaa Brysselissä päätettävää TKI-rahoitusta.

Jotta nämä kyetään hankinnalla saavuttamaan, pitää hankinnan kaikkien vaiheiden, siis haastattelujen, konsulttien oman työpanoksen, työpajojen ym. osien, tuotokset ja lähteet dokumentoida siten, että TKI-yhteisö voi niitä täysimääräisesti hyödyntää. Koska Brysselistä Uudellemaalle hankittava EU-rahoitus tulee etenkin tutkimuksen puiteohjelmasta ja monista erityisohjelmista, niin hankinnan tuotoksissa on kaikissa vaiheissa oltava myös tätä tasoa edellyttävät ja tukevat kiteytykset teorioista, käytännöistä ja käsitteistä.

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 

Täytäntöönpano:

 Tarjouksen jättäneet palveluntarjoajat